Mellom alle stoler - Panelsamtale om flerminoriteters plass i skeive miljøer

søn23juni16:00Mellom alle stoler - Panelsamtale om flerminoriteters plass i skeive miljøer

Hva

(English below)
Skeive Funkiser, i samarbeid med PKI, Skeiv Verden, Skeiv Ungdom og FRI Oslo og Viken inviterer til panelsamtale om flerminoriteters plass i skeive miljøer på Pride House.
Vi er i Bjærget på Legenes Hus
Kl 16:00 23. Juni

Minoritetsstress er en kjent opplevelse for skeive, og noe vi vet forverres jo flere minoritetsidentiteter man har. Vi skeive må kjempe for en plass ved «bordet» i majoritetssamfunnet, men har håpet vi ihvertfall har hatt en plass i våre egne skeive miljøer. Dessverre har dette tradisjonelt ikke vært tilfelle for skeive flerminoriteter, noe som er blitt synliggjort bl.a gjennom FRIs offisielle beklagelser i 2020 og 2022 for at de ikke har gjort nok for å bekjempe rasisme og tilrettelegge for funksjonshemmede. Men FRI har ikke vært den eneste organisasjonen hvor manglende inkludering har vært et problem. Flerminoriteter har generelt ikke hatt fullverdig innpass og deltagelse på skeive arenaer. Beklagelsene var velkomne og transparente, men hvordan står det til i dag? Har flerminoriteter en plass ved bordet, eller faller vi fremdeles «mellom alle stoler»?
Sammen stiller vi spørsmålet: Hva skal til for at den skeive bevegelsen er tilgjengelig for oss alle?

Panel:
Ordstyrer/Panelleder: Omar Orhan Akhtar (Han/ham)
Nylig avgått leder for Skeiv Verden, lektor og religionsviter, skeiv flerminoritet (inkl. funkis)
FRI Oslo og Viken: Tor Andreas Bremnes (han/ham)
Styremedlem Fri OV, jobber i InClue. Pan funkis
Skeiv Verden: Suzann Boutera Gaber (hun/henne)
Prosjektleder for skeiv kompetanse for unge hos Skeiv Verden og utdannet spesialpedagog. Skeiv funkis
Skeiv Ungdom: Hedda Josefine Bruncell (hun/henne)
1. Nestleder i Skeiv Ungdom og ungdomspolitiker. Lesbisk, aseksuell og funkis (inkl. ME)
Landsforeningen for Skeive Funkiser: Amir Hashani (han/ham)
Kontrollkomiteen Skeive Funkiser. Homofil, muslim, funkis og flerkulturell
Skeive Funkiser: Cathinka Bergem (hin/de)
Folkevalgt for MDG. Skeiv funkis
PKI: Sondre Alice Moland (han/de)
Styremedlem PKI og leder i Skæiv. Skeiv, trans og funkis

Legenes Hus finner du på Christiania Torv 5, se mer info her:
https://preview.oslopride.no/p/pride-house
***
English:
Disabled Queers in collaboration with PKI, Skeiv Verden, Skeiv Ungdom and FRI Oslo og Viken welcome to a panel discussion about what it’s like to feel like an outsider in queer environments at Pride house.
We’re in Bjærget in Legenes Hus
4:00 pm June 23rd

Minority stress is a familiar experience for queer people, and something we know worsens the more minority identities you have. We queers have to fight for a place at the «table» in the majority society, but have hoped that we at least have had a space in our own queer communities. Unfortunately, this has traditionally not been the case for queer multiple-minorities, which has been showcased f.ex through FRI’s official apologies in 2020 and 2022 for not having done enough to fight racism or creating accessible arenas. But FRI has not been the only organization where lack of intersectionality has been a problem. Multiple-minorities have generally not had full access and participation in queer arenas. The apologies were welcome and transparent, but what’s the reality today? Do multi-minorities have a seat at the table, or do we still fall «between all chairs»?
Together we ask the question: What will it take for the queer movement to be accessible to all of us?

Panel:
Moderator/Panel Leader: Omar Orhan Akhtar (he/him)
Recently departed leader of Queer World, lecturer and scholar of religion, queer multi-minority (incl. disabled)
FRI Oslo og Viken: Tor Andreas Bremnes (he/him)
Board member of FRI OV, works at InClue. Pan and disabled
Queer World: Suzann Boutera Gaber (she/her)
Project leader for queer competence for youth at Queer World and special education teacher. Queer and disabled
Skeiv Ungdom: Hedda Josefine Bruncell (she/her)
1st Deputy Leader in Skeiv Ungdom and youth politician. Lesbian, asexual, and disabled (incl. ME)
Disabled Queers Norway: Amir Hashani (he/him)
Audit committee in Disabled Queers. Gay, Muslim, disabled, and multicultural
Disabled Queers: Cathinka Bergem (they/them)
Elected representative for the Green Party. Queer and disabled
POGI: Sondre Alice Moland (he/they)
Board member of POGI and leader in Skæiv. Queer, trans and disabled

Tid

23. juni 2024 16:00(GMT+02:00)