Skeive samtaler nr. 2 - 2023: Tillit til politiet som skeiv?

ons15mars18:00ons19:30Skeive samtaler nr. 2 - 2023: Tillit til politiet som skeiv?

Hva

► Fysisk deltakelse: Arrangement i Forstanderskapssalen på Sentralen (mer info – scroll ned).
► Digital deltakelse (fra 18:00): https://us06web.zoom.us/j/86114981558

Finner sammen: Skeiv Verden, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og FRI – foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold inviterer vinteren og våren 2023 til arrangementsrekken Skeive samtaler.

Målet med Skeive samtaler er å finne sammen, snakke om vanskelige spørsmål som har potensial til å splitte det skeive miljøet, slik at vi står bedre rustet til å motstå splittelse, som jo er hva konservative og mørke krefter prøver å presse homolobbyen og det skeive miljøet mot.
Neste arrangement i rekken kan du få med deg onsdag 15. mars 2023. Samtalen skal handle om tillit til politiet som skeiv. Skeiv Verden, PKI og FRI inviterer alle som er interessert med inn i samtalen som avholdes fysisk på Sentralen i Oslo, i Kronesalen. Finn veien, se info lenger ned i teksten.

► Om samtale nummer 2:
I lys av skytingen 25. juni 2022, den generelle tilliten til politiet blant skeive og tidligere samtaler om tema – hvordan skal det skeive miljøet stille seg til deltakelse av politiet under Pride? Hvor står paneldeltakerne ift spørsmålet?
Hvordan jobbes det med politiet, i spørsmålet om tilliten i det skeive miljøet?
Hvordan kommer vi oss videre? Kan vi komme oss videre? Og kan tillit bygges opp der den er lav?

► Om panelet:
Til å samtale om temaene og spørsmålene nevnt over:
– Teal Lilliestierna – nestleder i Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI)
– Elsa Skjong-Arnestad – Leder Rosa kompetanse justis i FRI
– Stephen Adom – daglig leder, Skeiv Verden Oslo og Viken
– Ordstyrer for samtalen er Hege Skarrud, politisk rådgviver i næringskomiteen og justiskomiteen for SV på Stortinget. Før Hege gikk til Stortinget og SV ledet Hege Attac Norge, og før det igjen ledet hun Spire. Hege har også mange års erfaring som frivillig i Oslo Pride – sist som Pride Park-sjef fra 2016-2020.

► Tilgjengelighet – og finn fram:
Adresse/inngang – Sentralen:
Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3,
Heis i hovedinngang til tredje etasje.
Rom: Forstanderskapssalen.
Gratis inngang.

► Tegnspråktolk
Vi dessverre ikke fått tak i tegnspråktolk.
Opptak fra stream vil bli tilgjengeliggjort med tegnspråk på nett i etterkant.

► Stream-info (følg med fra 18:00): https://us06web.zoom.us/j/86114981558

► Samtalen foregår på norsk.
FB-banner: PRJ.
Art (i banner): Dr.AW – www.aronwillems.no.

► Kommende Skeive samtaler:
Onsdag 26. april klokken 18:00, Sentralen: Skeive samtaler nr. 3.
Om tilgjengelighet og skeive arrangement. Funksjonsfrisk er normen i samfunnet som preger alle arrangement. Hva er status i det skeive miljøet på feltet, hvilke utfordringer finnes og hvordan skal de løses?

Onsdag 24. mai klokken 18:00, Sentralen: Skeive samtaler nr. 4.
Om den skeive bevegelsens forhold til arbeidslivet, penger og samfunnet – når vinner vi?

▬ INFO IN ENGLISH ▬
Skeiv Verden (Queer World), POGI – Patient organization for gender incongruence and FRI – The Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity invites you during the winter and spring of 2023 to a series of events called Queer Conversations in Oslo.

The goal of Queer Conversations is to find together, talk about difficult issues that have the potential to divide the queer community, so that we are better equipped to resist division, which is what conservative and dark forces are trying to push the queer community towards
Skeiv Verden, PKI and FRI invite everyone who is interested to join the conversations as audience.

► Wednesday 15 March at 18:00, Sentralen: Queer conversations no. 2.
You can catch the next event in the series on Wednesday 15 March. The conversation will be about the police, the queer community and trust as a queer. Skeiv Verden, PKI and FRI invite everyone who is interested to the conversation, which will be held physically at Sentralen in Oslo, in the Kronesalen. Find the way, see info further down in the text.
In light of the terror in Oslo on 25 June 2022, the general trust in the police among queers – and previous conversations about the topic – how should the queer community react to the participation of the police during Pride in Oslo? Where do the panelists stand on the question?
How is the issue of trust and the police handled in the organizations?
How do we move forward? Can we move forward? And can trust be built up where it is low?

► The panel:
To discuss the topics and questions above,
– Teal Lilliestierna – deputy chair of the Patient Organization for Gender Congruence (PKI)
– Elsa Skjong-Arnestad – Head of Rosa competence justice in FRI
– Stephen Adom – general manager, Skeiv World Oslo and Viken

Moderator: Hege Skarru.

► Availability:
Address/entrance – Sentralen:
Øvre Slottsgate 3, Oslo.
Lift or stairs to floor3.
Room: Forstanderskapssalen.
Free entrance.

► Sign language interpreter
We unfortunately did not get hold of a sign language interpreter.
Recordings from the stream will be made available with sign language online afterwards.

► Stream info: Live from 18:00: https://us06web.zoom.us/j/86114981558

► «Queer conversations» will be held in in Norwegian
FB-banner: PRJ.
Art (i banner): Dr.AW – www.aronwillems.no.

Tid

15. mars 2023 18:00 - 19:30(GMT+02:00)