Skeiv kunnskap i skolen

Skeiv kunnskap tilbyr helhetlig kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet til Osloskolen for å bekjempe homofobi, transfobi og mobbing.

Tilbudet er gratis for alle Oslos skoler – på alle nivåer.

Skeiv kunnskap i skolen leveres i samarbeid med Rosa kompetanse i FRI og Restart i Skeiv Ungdom.

Bestill kompetanseheving med Skeiv kunnskap - gratis!

FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram, Skeiv kunnskap , for Oslo kommune.

«Det var utrolig lærerikt (..). Elementer fra kurset blir jevnlig trukket fram i voksengruppa. Jeg tenker at det er fordi vi nå har blitt mye tryggere på å snakke om disse temaene uten at vi er redde for å trå feil.

- Rektor ungdomsskole i Oslo

Lærere, elever og ledelse:

For å bekjempe homofobi, transfobi og mobbing

Skeiv kunnskap tilbyr en helhetlig kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet for Osloskolen for å bekjempe homofobi, transfobi og mobbing.

Formålet er at ledelse, lærere og ansatte, og elever, alle får lære mer om normer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold og får den kunnskapen en trenger for å skape en trygg og inkluderende skole for alle. 

 

Se video og hør  Olav Knutsen, rektor ved Sagene skole, forteller om sine erfaringer med Skeiv kunnskap:

«Skolens normer skapes i fellesskap. Det er derfor viktig å skape rom for felles refleksjoner slik dette prosjektet har gjort.»

- ledelse barne- og ungdomsskole i Oslo

Utdypende beskrivelse av tilbudet 

Skolepakken – tilbys gratis til alle Osloskoler – gjennomføres i fire deler.

Gjennom tilpasset undervisning  for ledelse, ansatte og lærere, og elever tilbyr vi kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold og undersøker hvordan normer for kjønn og seksualitet påvirker skolehverdagen både til elever og ansatte.

Del 1: Møte med skoleledelsen (2 t)
Skeiv kunnskap: kartlegging og møte med skoleledelsen 

I forkant av møtet gjør Skeiv kunnskap en kartlegging av skolens nettsider og praksis for inkludering av mangfold og anti-mobbearbeid, i dialog med ledelsen. I et 2 timer langt møte får ledelsen: 

 • undervisning for ledelse om kjønns- og seksualitetsmangfold, normer og inkludering.
 • diskusjonsoppgaver og refleksjonsoppgaver om skolekultur og ledelsesansvar for et godt skolemiljø for alle – som arbeidsgiver, ansatt, kollega og elev.
 • om det ikke er gjort ennå, velges en kontaktperson for Skeiv kunnskaps skolepakke som skal følge opp arbeidet
 • avtale tidspunkt for oppfølgingsmøte etter at Rosa kompetanse og Restart har gjennomført kurs
Del 2: Forelesning og diskusjonsoppgaver med ansatte (3 t)

Rosa kompetanse: kurs for alle lærere og ansatte

 • Rosa kompetanse møter kursdeltakerne med utgangspunkt i at de aller fleste ønsker å gjøre en god jobb
 • Undervisningsopplegg som inneholder både teori og konkrete verktøy som kan brukes i skolehverdagen. I tråd med LK06 snakker vi blant annet om kjønnsidentitet, heteronormativitet, seksuell orientering, variasjoner i familieformer og bruk av homorelaterte skjellsord
 • Vi søker å bekrefte og forsterke ønsket praksis, og å legge til rette for refleksjonsprosesser hos kollegiet vi besøker som kan leve videre etter endt kurs.
 • De ansatte i tiltaket har skolefaglig bakgrunn og har et profesjonsrettet, praksisnært utgangspunkt Rosa kompetanse skoletiltak trekkes frem i NOU 2015:2 og i Likestillingsmeldingen.

Mer info om Rosa kompetanse finner du her.

Del 3: Undervisning med elever (3 skoletimer/ en halv skoledag per klasse)

RESTART – skoletiltaket til Skeiv ungdom: undervisning for elever

Gjennom foredrag, diskusjon, video og øvelser utforsker og utfordrer vi sammen med elevene normer og forventninger knyttet til kjønn og seksualitet.

Undervisningen varer i 135  minutter (45 min x 3) og har som mål  at:

 • Elevene får kunnskap om at det finnes et mangfold av kjønn og seksualiteter. Vi er alle forskjellige og det er bra!
 • Elevene skal kunne oppdage normer og hvordan enkelte normer kan være begrensende.
 • Gjennom kritisk tenking og økt kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold får elevene vilje og verktøy til å redusere og forebygge identitetsbasert mobbing og bli trygge i egen identitet.

Restart er blant annet anbefalt i “Trygghet, mangfold, åpenhet – Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020”.

Mer informasjon om Restart og Skeiv Ungdom finner du her.

Del 4: Oppfølgingsmøte med skoleledelsen (2 t)

Skeiv kunnskap: evaluering og oppfølging

Skeiv kunnskap sender ut evalueringsverktøy til skolen i forkant av møtet. På møtet diskuterer vi erfaringer med skolepakka, tilbakemeldinger fra ledelsen, lærere og elever, og videre arbeid for å skape en trygg skole fri fra mobbing og diskriminering.

Vi anbefaler at de fire delene i skolepakka gjennomføres i løpet av max 12 måneder.

Sammen med din skole diskuterer vi hvordan en kan jobbe for å skape en trygg og inkluderende skole for alle, fri for mobbing og trakassering. Undervisningen inkluderer refleksjonsoppgaver med yrkesrelevante case for ledelse og ansatte og øvelser tilpasset ulike elevgrupper. 

Ved å bestille Skeiv kunnskap til din skole får du tilgang til litteraturliste og metodehefter utviklet av Skeiv Ungdom, Rosa kompetanse og Skeiv kunnskap.

Innholdet i tilbudet kan knyttes opp til kompetansemål i samfunnsfag, naturfag, norsk og KRLE/religion og livssyn. 

Skeiv kunnskaps skolepakke og kompetansehevingstilbud ble pilotert ved to skoler i Oslo høsten 2016 i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, og fikk gode tilbakemeldinger.

«Et viktig bidrag i det kontinuerlige arbeidet for et godt læringsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser» 

- ledelse barne- og ungdomsskole i Oslo

«Jeg tror vi som skole er bedre istand til å ivareta skeive etter å ha deltatt i Skeiv kunnskaps skolepakke»

- lærer barne- og ungdomsskole i Oslo

X
X