Skeiv kunnskap i skolen

Kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet for hele skolen.

«Et viktig bidrag i det kontinuerlige arbeidet for et godt læringsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser» 

– ledelse barne- og ungdomsskole i Oslo

Lærere, elever og ledelse – se her!

Skeiv kunnskaps skolepakke koordineres av Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Viken, i samarbeid med FRIs Rosa kompetanse og Restart i Skeiv Ungdom.

Sammen tilbyr vi en helhetlig kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet for Osloskolen for å bekjempe homofobi, transfobi og mobbing. Formålet er at ledelse, lærere og ansatte, og elever, alle får lære mer om normer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold og får den kunnskapen en trenger for å skape en trygg og inkluderende skole for alle. 

Kompetansehevingstilbudet ble pilotert ved to skoler i Oslo høsten 2016 i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, og fikk gode tilbakemeldinger.

Tilbudet er gratis for alle Oslos skoler – på alle nivåer.

Mer informasjon om Skeiv kunnskap!

«Skolens normer skapes i fellesskap. Det er derfor viktig å skape rom for felles refleksjoner slik dette prosjektet har gjort.»

ledelse barne- og ungdomsskole i Oslo

Bestill Skeiv kunnskap!

Vil du bestille Skeiv kunnskap til din skole? Eller har du spørsmål?

Utdypende beskrivelse av tilbudet 

Skolepakken gjennomføres i fire deler. Gjennom tilpasset undervisning  for ledelse, ansatte og lærere, og elever tilbyr vi kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold og undersøker hvordan normer for kjønn og seksualitet påvirker skolehverdagen både til elever og ansatte. Sammen diskuterer vi hvordan en kan jobbe for å skape en trygg og inkluderende skole for alle, fri for mobbing og trakassering. Undervisningen inkluderer refleksjonsoppgaver med yrkesrelevante case for ledelse og ansatte og øvelser tilpasset ulike elevgrupper. 

Vi anbefaler at de fire delene i skolepakka gjennomføres i løpet av max 12 måneder.

Ved å bestille Skeiv kunnskap til din skole får du tilgang til litteraturliste og metodehefter utviklet av Skeiv Ungdom, Rosa kompetanse og Skeiv kunnskap.

Innholdet i tilbudet kan knyttes opp til kompetansemål i samfunnsfag, naturfag, norsk og KRLE/religion og livssyn. 

«Det var utrolig lærerikt (..). Elementer fra kurset blir jevnlig trukket fram i voksengruppa. Jeg tenker at det er fordi vi nå har blitt mye tryggere på å snakke om disse temaene uten at vi er redde for å trå feil.

– Rektor ungdomsskole i Oslo

Del 1: Møte med skoleledelsen (2 t)

Skeiv kunnskap: kartlegging og møte med skoleledelsen 

I forkant av møtet gjør Skeiv kunnskap en kartlegging av skolens nettsider og praksis for inkludering av mangfold og anti-mobbearbeid, i dialog med ledelsen. I et 2 timer langt møte får ledelsen: 

 • undervisning for ledelse om kjønns- og seksualitetsmangfold, normer og inkludering.
 • diskusjonsoppgaver og refleksjonsoppgaver om skolekultur og ledelsesansvar for et godt skolemiljø for alle – som arbeidsgiver, ansatt, kollega og elev.
 • om det ikke er gjort ennå, velges en kontaktperson for Skeiv kunnskaps skolepakke som skal følge opp arbeidet
 • avtale tidspunkt for oppfølgingsmøte etter at Rosa kompetanse og Restart har gjennomført kurs

Mer informasjon om Skeiv kunnskap finner du her.

Del 2: Forelesning og diskusjonsoppgaver med ansatte (3 t)

Rosa kompetanse: kurs for alle lærere og ansatte

 • Rosa kompetanse møter kursdeltakerne med utgangspunkt i at de aller fleste ønsker å gjøre en god jobb
 • Undervisningsopplegg som inneholder både teori og konkrete verktøy som kan brukes i skolehverdagen. I tråd med LK06 snakker vi blant annet om kjønnsidentitet, heteronormativitet, seksuell orientering, variasjoner i familieformer og bruk av homorelaterte skjellsord
 • Vi søker å bekrefte og forsterke ønsket praksis, og å legge til rette for refleksjonsprosesser hos kollegiet vi besøker som kan leve videre etter endt kurs.
 • De ansatte i tiltaket har skolefaglig bakgrunn og har et profesjonsrettet, praksisnært utgangspunkt Rosa kompetanse skoletiltak trekkes frem i NOU 2015:2 og i Likestillingsmeldingen.

Mer info om Rosa kompetanse finner du her.

Del 3: Undervisning med elever (3 skoletimer/ en halv skoledag per klasse)

RESTART – skoletiltaket til Skeiv ungdom: undervisning for elever

Gjennom foredrag, diskusjon, video og øvelser utforsker og utfordrer vi sammen med elevene normer og forventninger knyttet til kjønn og seksualitet.

Undervisningen varer i 135  minutter (45 min x 3) og har som mål  at:

 • Elevene får kunnskap om at det finnes et mangfold av kjønn og seksualiteter. Vi er alle forskjellige og det er bra!
 • Elevene skal kunne oppdage normer og hvordan enkelte normer kan være begrensende.
 • Gjennom kritisk tenking og økt kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold får elevene vilje og verktøy til å redusere og forebygge identitetsbasert mobbing og bli trygge i egen identitet.

Restart er blant annet anbefalt i “Trygghet, mangfold, åpenhet – Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020”.

Mer informasjon om Restart og Skeiv Ungdom finner du her.

Del 4: Oppfølgingsmøte med skoleledelsen (2 t)

Skeiv kunnskap: evaluering og oppfølging

Skeiv kunnskap sender ut evalueringsverktøy til skolen i forkant av møtet. På møtet diskuterer vi erfaringer med skolepakka, tilbakemeldinger fra ledelsen, lærere og elever, og videre arbeid for å skape en trygg skole fri fra mobbing og diskriminering.

Mer informasjon om Skeiv kunnskap finner du her.

«Jeg tror vi som skole er bedre istand til å ivareta skeive etter å ha deltatt i Skeiv kunnskaps skolepakke»

– lærer barne- og ungdomsskole i Oslo

Bestill Skeiv kunnskap!

Vil du bestille Skeiv kunnskap til din skole? Eller har du spørsmål?

Se video og hør  Olav Knutsen, rektor ved Sagene skole, forteller om sine erfaringer med Skeiv kunnskap:

X
X