Regnbuefyrtårn - Skeiv kunnskaps kvalitetsmerke. Design: Linda Heggen.

Bli Regnbuefyrtårn!

Regnbuefyrtårn er Skeiv kunnskaps nye kvalitetsmerke for arbeidsplasser som har gjennomført grundig kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold og satt i gang endringsprosesser for å fremme likeverdige tjenester og trygt arbeidsmiljø.

Alle har rett til likeverdige tjenester, og rett til å kunne være seg selv i møte med offentlige tjenester både som bruker og ansatt. Arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt og målrettet for å forebygge diskriminering og sikre inkludering av de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Skeiv kunnskaps hovedmålgruppe er kommunale virksomheter i Oslo. Vi jobber med å utvikle tilbudet til å også kunne omfatte kommunale og private arbeidsplasser i Oslo og Viken.

«Jeg er veldig fornøyd med kurset. Gode kursledere. Jeg tenker det har åpnet for refleksjon hos meg og hvordan jeg ønsker å møte beboere
- deltaker i pilot

Regnbuefyrtårn logo

For å bli Regnbuefyrtårn må:

 • minst 80% av ansatte og 100% av ledelsen på arbeidsplassen gjennomføre kompetanseheving i seks kompetansemål
 • arbeidsplassen sette ned en arbeidsgruppe som lager og følger opp en handlingsplan for to år som godkjennes av Skeiv kunnskap

En arbeidsplass tildeles regnbuemerke for to år av gangen.

 

 «Likte godt rollespill! Lettere å lære seg inn i situasjoner og reflektere over dem.»
- deltaker i pilot

Bestill kompetanseheving med Skeiv kunnskap!

Mer om Regnbuefyrtårn 

Kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn gir virksomheten mulighet til å gjennomføre en grundig kompetanseheving, sette i gang felles endringsprosesser, systematisk og langsiktig arbeid for likeverdige tjenester.

At en virksomhet eller tjeneste er regnbuemerket kan gi økt trygghet til brukere og ansatte. Det er dette likeverdige tjenester handler om i praksisGjennom dialog- og erfaringsbasert undervisning for ledelse og ansatte tilbyr vi kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi diskuterer praksisnære caser og undersøker hvordan normer for kjønn og seksualitet påvirker arbeidshverdagen.

 

Bakgrunn
I 2019 fikk Skeiv kunnskap midler til å utvikle og kvalitetssikre et prosessorientert kompetansehevingstilbud for primærhelsetjenesten i Oslo kommune.

Flere studier viser at skeive ofte har mindre tillit til helsepersonells kompetanse om kjønn og seksualitet enn den øvrige befolkningen. Studier viser også at personer i endel profesjoner opplever å ikke ha nok kunnskap om temaet. I en svensk studie svarte 71% av respondentene at lhbt-sertifisering har betydning for deres valg av helsetjeneste (sett inn lenke, I en studie av sertifisering i Västra Götalandsregionen, Tapper 2016).

Regnbyefyrtårn ble utviklet etter modell fra HBTQ-sertifiseringer i Sverige. I mars 2019 ansatte vi en prosjektleder til å gjennomføre et ett-årig pilotprosjekt. Pilotprosjektet hadde oppstart mars 2019, og ble avsluttet høsten 2020. Erfaringer og anbefalinger for det videre arbeidet med kvalitetsmerket ble oppsummert i en rapport (lenke).

Regnbuefyrtårn ble lansert og gjort tilgjengelig for arbeidsplasser og tjenester i mars 2021.

Hvorfor et kvalitetsmerke?
Mange skeive får ikke den hjelpen de trenger fordi endel tjenester og arbeidsplasser ikke har nødvendig kunnskap om kjønn og seksualitet. Å kunne vite at en tjeneste eller arbeidsplass har denne kunnskapen, i form av et kvalitetsmerke, er et viktig bidrag.

Fordeler for brukere og ansatte

For å forstå hvorfor et eget kvalitetsmerke er nødvendig må man forstå hvorfor kompetanseheving er viktig og hvilken forskjell det gjør for de av oss som er skeive å bli møtt med kompetanse (lenke til hvorfor skeiv kunnskap) Skeiv kunnskap sitt kvalitetsmerke gir ingen garanti, men viser at arbeidsplassen eller tjenesten har gått gjennom kompetanseheving og igangsatt endringsprosesser, les mer om prosessen for å bli Regnbuefyrtårn (lenke).

I Sverige har RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, tilbudt HBTQ-sertifisering i mange år. I en studie av sertifisering fra Sverige svarte 71% av respondentene at LHBT-sertifisering har betydning for deres valg av helsetjeneste (Tapper 2016). 45% rapporterte at de ble møtt på en bedre måte av enheter som hadde sertifisering. Av de 55% som sa de ikke opplevde noen forskjell følte 75% seg tryggere på å bli møtt på en bra måte når de ser sertifiseringsdiplomet (lenke ibid).

Fordeler for bedriften

Regnbuefyrtårn gir bedre arbeidsplasser og tjenester for alle. Prosessen med å bli et Regnbuefyrtårn hjelper tjenesten eller arbeidsplassen med å tilby likeverdige tjenester og trygge arbeidsplasser. Ledelsen og de ansatte blir bedre i stand til å oppfylle lovpålagte krav og føringer.

Kvalitetsmerket kan brukes i kommunikasjon med brukere, pasienter og pårørende og ved rekruttering av nye ansatte. Arbeidsplassen eller tjenesten kan bli mer attraktiv for både ansatte, kunder og brukere. Å være et Regnbuefyrtårn er ikke en garanti for at man aldri gjør feil som arbeidsplass, men det viser at arbeidsplassen har gjennomført grundig kompetanseheving og jobber for å fremme likeverdige tjenester og trygt arbeidsmiljø. Les mer om innhold og læringsutbytte for virksomheten (lenke innhold og læringsutbytte). Gjennom Regnbuefyrtårn får ledelse og ansatte hjelp til å identifisere utfordringer i fellesskap og hjelp til å igangsette og gjennomføre endringsprosesser. Skeiv kunnskap gir oppfølging og veiledning gjennom hele prosessen.

Arbeid med likeverdige tjenester og antidiskriminering er et kontinuerlig arbeid. Derfor får man status og oppfølging som Regnbuefyrtårn for to år av gangen, og diskuterer videre tiltak i samarbeid med oss.

Hvem kan bli Regnbuefyrtårn?
Vi får mange henvendelser av svært ulike virksomheter som ønsker å bli Regnbuefyrtårn.

Vår hovedmålgruppe er kommunale virksomheter i Oslo og Viken. Våre hovedsatsningsområder er HR, ledelse og administrasjon, skole – og helsesektor. Kvalitetsmerket er foreløpig gratis for denne gruppen av virksomheter.

Også private selskaper, foreninger, statlige selskaper, offentlig sektor, og aktører utenfor Oslo og Viken kan bli Regnbuefyrtårn. Vi utvikler kontinuerlig nye tilbud og kan skreddersy opplegg for din arbeidsplass. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen se på mulighetene.

For å bli Regnbuefyrtårn må virksomheten gjennomgå flere ledd med kvalitetssjekk av Skeiv Kunnskap.

Hvordan bli Regnbuefyrtårn?
For å bli Regnbuefyrtårn kreves systematisk innsats over tid – og det krever at hver enkelt arbeidsplass tar eierskap til endringsarbeidet. I denne prosessen tilbyr Skeiv kunnskap nettkurs, kurs, veiledning for å øke kunnskap og normbevissthet på arbeidsplassen. Det er ansatte og ledelse som skal ha eierskap til nødvendig endringsarbeid på arbeidsplassen og identifiserer behov og planer for hvordan jobbe systematisk med likestilling og anti-diskriminering over tid.

Slik kan en prosess for å bil Regnbuefyrtårn se ut:

Arbeidsplass x tar kontakt med Skeiv kunnskap og ber om tilbud på kompetanseheving om kjønn og seksualitet. Arbeidsplassen har 40 ansatte som jobber på turnus. 

Telefonsamtale mellom Skeiv kunnskap og arbeidsplass x, hvor det skisseres ulike muligheter. Skeiv kunnskap sender et tilbud med tidsbruk og pris

Oppstartsmøte med ledelse, tillitsvalgte og værneombud, 1-2 timer  

Formålet med dette møtet: gi en innføring normer kjønns- og seksualitetsmangfold, samtale om hva slags arbeid arbeidsplass x allerede gjør på feltet. Kartleggingsoppgave og diskusjon. Forventingsavklaring om videre prossess og kurs, med tanke på tidsbruk og krav til deltakelse. Leder får i oppgave å sette ned en arbeidsgruppe som har ansvar for å lage en handlingsplan for arbeidsplassen.

Gjennomføring av prossessorientert kurs

Skeiv kunnskap sender leder lenke til nettkurs og har ansvar for at ansatte gjennomfører kurs før kurssamling. 

Ansatte og ledelse blir delt i to grupper som gjennomfører 3 4-timers kurs for ansatte og ledelse

Kursdag 1 – Refleksjonsoppgave om nettkurs, Rosa kompetanse, normer, kjønns- og seksualitetsmangfold

Kursdag 2 – kartleggingsoppgave og diskusjon om handlingsplan

Kursdag 3 – Caseoppgaver, forts kartleggingsoppgave og diskusjon om handlingsplan

Refleksjonsoppgaver

Mellom kursdag 1 og 2 får deltakerne et arbeidshefte med refleksjonsoppgaver knyttet til arbeidsmiljø, tjenestemøter, kommunikasjon og språk. 

Utarbeiding av Handlingsplan

Arbeidsgruppa skal utarbeide en handlingsplan for arbeidsplassen. Handlingsplanen skal ha målbare og konkrete mål om hvordan arbeidsplassen skal fortsette å jobbe for å skape et trygt tjenestetilbud og arbeidsmiljø. Innholdet i handlingsplanen skal ta utgangspunkt i kartleggingsoppgaven som gjennomføres i kurset

Oppfølgingsmøte med ledelse og arbeidsgruppe

Skeiv kunnskap møter ledelse og arbeidsgruppa for å gjennomgå handlingsplan og deltakelse på kurs. Evaluering av prossess. Her kan Skeiv kunnskap komme med tilbakemeldinger til handlingsplanen og det kan diskuteres tiltak for å tilby flere ansatte kompetanseheving dersom det er nødvendig

Skeiv kunnskap vurderer om krav til å blir Regnbuefyrtårn er oppfylt

Handlingsplan og deltakelse i kompetanseheving vurderes av 

Oppfølging og veiledning gjennom to år

Ledelse og arbeidsgruppa kan bestille veiledningsmøter på inntil fire timer gratis gjennom de to årene kvalitetsmerke gjelder.

Fornying av kvalitetsmerke etter to år

For å få fornyet kvalitetsmerke må arbeidsplassen vise at:

 • De har fulgt opp handlingsplanen for de foregående årene
 • Det foreligger en ny handlingsplan for en ny to-års periode
 • At nye ansatte har gjennomført kompetanseheving
Hva lærer man?
Etter gjennomført kompetanseheving skal ansatte og ledelse skal ha

 1. kjennskap til likestillings- og diskrimineringsloven, aktivitets og redegjørelsesplikten
 2. kunnskap om kjønn og seksualitet, ha kjennskap til at det finnes et kjønns- og seksualitetsmangfold, og ha blitt introdusert til ulike identitetsbegreper
 3. kunnskap om normer knyttet til kjønn og seksualitet og reflektert over hvordan normer påvirker en selv, andre mennesker, menneskemøter, arbeidsmiljø og felleskap
 4. kjennskap til skeives levekår og livsløp i Norge, minoritetsstress og hva likeverdige tjenester betyr for skeive minoriteter
 5. reflektert over og øvd på hvordan man skaper mer inkluderende, normbevisste møter med kollegaer og brukere
 6. reflektert over og øvd på inkluderende kommunikasjon innad og utad på arbeidsplassen
Regnbue-godkjente arbeidsplasser
Stensløkka ressurssenter
«Veldig fin dag, med spennende diskusjoner»
- deltaker i pilot

«Veldig bra med relevante caseoppgaver»
- deltaker i pilot

X
X