Skeiv kunnskap til din skole – bekjemp homofobi og mobbing

Til Osloskoler: Skeiv kunnskap, mot mobbing og homofobi, gir kompetanseheving

Lærere, elever og ledelse – se her!

For skoler i Oslo har FRI et helhetlig opplegg for å  bekjempe homofobi, transfobi og mobbing:

Skeiv kunnskap og er et samarbeide mellom Rosa Kompetanse (FRI sentralt) og Restart, skoletiltaket til Skeiv Ungdom, og oss lokalt i FRI Oslo og Akershus.

Sammen tilbyr vi helhetlig kompetanseheving hvor alle på skolen – fra ledelse til lærere og elever – får den kunnskapen en trenger for å skape en inkluderende hverdag for alle.

Skeiv kunnskaps mål er at ledelse, lærere og elever på Osloskoler alle på samme tid skal få god kunnskap om kjønnsmangfold, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og normer.

Denne kunnskapen får skolene på premisser som alle kan forstå og relatere seg til, uavhengig om du er rektor, lærer eller elev.

Kompetansehevingstilbudet ble pilotert ved to skoler i Oslo høsten 2016 i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, og fikk gode tilbakemeldinger.

Tilbudet er gratis for alle Oslos skoler – på alle nivåer.

Mer informasjon om Skeiv kunnskap!

Se video og hør  Olav Knutsen, rektor ved Sagene skole, forteller om sine erfaringer med Skeiv kunnskap:

Bestill Skeiv kunnskap!

Vil du bestille Skeiv kunnskap til din skole? Eller har du spørsmål?

Utdypende beskrivelse av tilbudet

Tilbudets omfang/tidsramme 

 • For skoleledelse og administrasjon/rådgivere: To møter av to timer med Skeiv kunnskap
 • For lærere: Tre timer med Rosa kompetanse skole
 • For elever: Tre skoletimer per klasse med Restart- Skeiv ungdom

Innholdet i tilbudet kan knyttes opp til kompetansemål i samfunnsfag, naturfag, norsk og KRLE/religion og livssyn.

 

Detaljert beskrivelse av arbeidet:

Gjennomføringen av kompetansehevingen utføres trinnvis gjennom:

For skoleledelsen (Skeiv kunnskap)

 • Skeiv kunnskap tar en gjennomgang av de enkeltes skoles nettsider og praksis for inkludering av mangfold og anti-mobbearbeid, i dialog med ledelsen (kartlegging).
 • Ledelsen får skolering av ​Skeiv kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, normer og inkludering. I tillegg diskuteres skolekultur og ledelsesansvar for et godt skolemiljø for alle, – som arbeidsgiver, ansatt, kollega og elev.
 • Diskusjon/refleksjonsoppgaver
 • Oppfølging etter noe tid for å få tilbakemelding (tidspunkt avtales) for evaluering. Det vil da være en valgt «stolt-koordinator» vi kontakter på den aktuelle arbeidsplassen.

 

For lærerne (Rosa kompetanse)

 • Rosa kompetanse møter kursdeltakerne med utgangspunkt i at de aller fleste ønsker å gjøre en god jobb
 • Undervisningsopplegg som inneholder både teori og konkrete verktøy som kan brukes i skolehverdagen. I tråd med LK06 snakker vi blant annet om kjønnsidentitet, heteronormativitet, seksuell orientering, variasjoner i familieformer og bruk av homorelaterte skjellsord
 • Vi søker å bekrefte og forsterke ønsket praksis, og å legge til rette for refleksjonsprosesser hos kollegiet vi besøker som kan leve videre etter endt kurs.
 • De ansatte i tiltaket har skolefaglig bakgrunn og har et profesjonsrettet, praksisnært utgangspunkt Rosa kompetanse skoletiltak trekkes frem i NOU 2015:2 og i Likestillingsmeldingen.

 

For elevene (RESTART – skoletiltaket til Skeiv ungdom)

 

Gjennom foredrag, diskusjon, video og øvelser utforsker og utfordrer vi sammen med elevene normer og forventninger knyttet til kjønn og seksualitet.

Undervisningen varer i 135  minutter (45 min x 3) og har som mål  at:

 • Elevene får kunnskap om at det finnes et mangfold av kjønn og seksualiteter. Vi er alle forskjellige og det er bra!
 • Elevene skal kunne oppdage normer og hvordan enkelte normer kan være begrensende.
 • Gjennom kritisk tenking og økt kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold får elevene vilje og verktøy til å redusere og forebygge identitetsbasert mobbing og bli trygge i egen identitet.


Restart er blant annet anbefalt i “Trygghet, mangfold, åpenhet – Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020”.

 

Bestill Skeiv kunnskap!

Vil du bestille Skeiv kunnskap til din skole? Eller har du spørsmål?

X
X