Ressurs for helsefagarbeidere

Guide til inkluderende eldreomsorg

Vi behandler da alle likt?

Rammer for likebehandling i eldreomsorgen

“Jeg trodde at vi behandlet alle likt, men nå forstår jeg at vi ikke gjør det.” 
Deltaker på kompetansehevingsworkshop

Å anta at lik behandling gir likt resultat for alle er en vanlig forestilling- men som bildet over illustrerer bidrar den i praksis til å opprettholde forskjell fordi vi har ulikt utgangspunkt i tilgang eller opplevd tilgang til helse- og omsorgstjenester.

I denne ressursen bidrar vi med kunnskap og verktøy for å skape forutsetninger for likeverdighet; gjennom å både granske de normer som skaper ulikhet og ved å se på spesifikke aldringsvilkår for eldre skeive som gruppe.

Forskrifter nasjonalt og internasjonalt

Krav om likeverdig tilgang til gode og ikke-diskriminerende helse- og omsorgstjenester er regulert i ulike internasjonale og nasjonale lover og forskrifter.

I Norge reguleres eldreomsorgstjenester gjennom Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011), som har som overordnet formål å:

  1. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.
  2. Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
  3. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
  4. Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
  5. Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
  6. Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og
  7. Bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

Når det gjelder eldreomsorgens kvalitet reguleres loven gjennom forskriften verdighetsgarantien som har som verdigrunnlag å:

“…legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov. Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt.” (Verdighetsgarantien, 2010)

Men hva har individuelle behov å gjøre med likeverdige helsetjenester?

Et verdig og meningsfylt liv i samsvar med individuelle behov handler også om at helse- og omsorgsvirksomheter må ta hensyn til en mangfoldig brukergruppe. Dette har i økende grad blitt satt på kartet de siste 10 årene.

“Morgendagens omsorgstjeneste må bygge på individuell tilnærming og tilpasning av tjenestetilbudet til den enkeltes bakgrunn, enten det handler om språk, kultur, tro, livssyn eller det handler om alder, kjønn, seksuell orientering eller det handler om diagnose, funksjonsnedsettelse eller problem.” (st mld 29 Morgendagens omsorg, 2012-2013).

Tilgang til god helse- eller til en verdig eldreomsorg er heller ikke mulig om krenkelser, stigmatisering og forskjellsbehandlende normer er en del av de tilbud og miljø som eldre tar del av.  Dette gjelder naturligvis også i forhold til  eldreomsorgen som arbeidsplass. Diskrimineringsloven gjelder på alle samfunnsområder,  og skal fremme likestilling på bakgrunn av kjønn, religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, alder, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap/politisk syn, omsorgsoppgaver, graviditet og foreldrepermisjon.

Likeverdig tilgang til god fysisk og psykisk helse er også en menneskerettighet, påpeker Westerståhl og Stål som har undersøkt ikke-heterofile og transpersoners opplevelser av helsetjenester i Sverige: “

Tilgang skal i denne sammenhengen forstås i et bredt perspektiv der det ikke bare handler om en fysisk tilgang til en virksomhet, sånn som at virksomheten på utsida vender seg til alle, men også om skjulte strukturer (som i dette tilfelle en heteronormativ kultur) som hindrer at samtlige borgere får ta del.” (2011 s 3)

Men hva innebærer likeverdige helse- og omsorgstjenester i praksis?

På tross av et økt fokus på at behovene og livssituasjonen er forskjellig hos dagens eldre, og også i forhold til eldre skeive, er det grunn til å spørre seg om minoritetsgrupper ivaretatt sine særegne behov – eller det likhetsideal som har dominert den norske velferdsstaten kan resultere i svikt i tilbudet til de som ikke er like, skriver Bjørn Nuland (Nuland 2009: 51).

Prosjekt Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

Prosjekt Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Akershus kompetansehevingstilbud for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Vi skolerer og gir deg og din arbeidsplass skeiv kunnskap. Ta kontakt med oss!

Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

X
X