Nettkurs for skoleansatte del 3b – undervisning om kjønn og seksualitet på barneskolen

Del 3 handler om hvordan man kan undervise om kjønn, seksualitet og familierelasjoner på barneskolen.

Her er først en liten oversikt over noen særlig relevante kompetansemål for dette. Det er likevel viktig å ikke begrense relevansen til disse kompetansemålene, for tema som kropp, kjønn, seksualitet og familierelasjoner kan komme opp som tema i alle fag.

Naturfag
etter 4. trinn:
– samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon

Samfunnsfag
etter 2. trinn:
– samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast

etter 4. trinn:
– samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Etter 7. Trinn:
– utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
– drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
– reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne
– gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei