Nettkurs for skoleansatte del 3c – undervisning på ungdomskolen

Del 3 C handler om hvordan man kan undervise om kjønn, seksualitet og familierelasjoner på ungdomsskolen.

Her er først en liten oversikt over noen særlig relevante kompetansemål for dette. Det er likevel viktig å ikke begrense relevansen til disse kompetansemålene, for tema som kropp, kjønn, seksualitet og familierelasjoner kan komme opp som tema i alle fag.

Samfunnsfag
etter 10. Trinn:
– reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
– reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

KRLE
etter 10. Trinn:
– gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn

Naturfag
etter 10. trinn:
– drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse