1. Hjem
  2. Lokalvalg23

Lokalvalg i Oslo 2023 – skeiv politikk 

13 spørsmål og svar

Publisert 4. september 2023. Sist oppdatert 7. september 2023.

Sommeren 2023 sendte FRI Oslo og Viken e-post til en rekke partier i Oslo hvor vi ba om svar på 13 spørsmål med skeiv tematikk (med svarfrist 1. september).

Under er svarene vi har mottatt. God lesning – og godt lokalvalg ønskes alle våre medlemmer, venner og andre i Oslo som står opp for og beskytter rettighetene og livene til skeive/lhbtiq+ personer. 

NB! Knappene markert med grønt betyr at vi har mottatt svar. Knapper i blått mangler svar. Når du leser et partis svar, endres knappen til rosa farge, og svarene kommer fram i det lyseblå feltet under. 

1) Vil partiet bidra til at handlingsplanen Oslo Stolt og Fri stemmes igjennom raskt i bystyret nå i høst?

2) Hvilke mål har partiet satt seg når det gjelder økt kompetanse i forhold til lære-planene for kjønn og seksualmangfold i barnehager og skoler?

3) Hva vil partiet gjøre for å minske den økende hetsen mot skeive barn og unge i skolen? Gjelder særlig ungdoms- og videregående skoler.

4) Hvordan vil partiet sikre inkludering av seksuelle minoriteter? Også de med en annen etnisk/kulturell bakgrunn enn norsk?

5) Hva bør skje med kunnskapsnivået på kjønn og seksualitetsmangfold for ansatte på asylmottak? Finnes det planer for det?

6) Hva med tilrettelegging for bosetting av LHBT-flyktninger?

7) Vil partiet gå inn for en økning i økonomisk støtte til HKS? (Helsestasjonen for kjønn og seksualitet for ungdom i Oslo)

8) Vil partiet også gå inn for en økning av den øvre aldersgrensen på HKS fra dagens 30 år?

9) Hvilke spesifikke tiltak vil partiet gjøre for å bedre forholdene for lhbtiq-personer i arbeidslivet? F eks innen kommunens egne arbeidsplasser?

10) Utelivet. Det skjer mye rasisme og trakassering i utelivet. Hva vil partiet gjøre for å demme opp mot dette fremover?

11) Hvilke tiltak vurderer ditt parti å gjøre for å skape trygge forhold for eldre skeive på sykehjem eller i omsorgsboliger? Herunder også anskaffelse av eldreboliger.

12) Vil partiet gå inn for å øke den økonomiske støtten til organisasjonene på LHBTIQ-området i Oslo?

13) Andre ting dere vil trekke frem som viktige?

Svar fra Oslo Arbeiderparti:

1) Vil partiet bidra til at handlingsplanen Oslo Stolt og Fri stemmes igjennom raskt i bystyret nå i høst?
Ja. Etter flere runder med innspill fra de skeive organisasjonene og Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold mener vi i Oslo Arbeiderparti at den nye handlingsplanen er en av de mest ambisiøse handlingsplanene som har blitt laget. Vi skal gjøre alt vi kan for at den får en rask behandling i bystyret, slik at den kan tre i kraft fra 01.01.2024.

2) Hvilke mål har partiet satt seg når det gjelder økt kompetanse i forhold til lære-planene for kjønn og seksualmangfold i barnehager og skoler?
Det er statlig myndigheter som bestemmer endringer i læreplanene. Men Oslo Arbeiderparti har vært tydelige på at vi ønsker å styrke undervisningen i seksualitet og grensesetting, kjønns- og seksualitetsmangfold, LHBT+ og reproduktiv helse i barnehagen, grunnskolen og den videregående skole. Dagens læreplaner åpner opp for å undervise om kjønn- og seksualitetsmangfold i flere fag. Vi i Oslo Arbeiderparti ønsker å øke kompetansen i kjønns- og seksualitetsmangfold blant ansatte i Oslo kommune, og utarbeide veiledere og utdanningsopplegg i samarbeid med aktører på feltet.
Oslo kommune skal gi opplæring om kjønns- og seksualitetsmangfold og samvirkende diskriminering til ledere og ansatte i bydeler og virksomheter. I bydeler og etater skal følgende grupper prioriteres:
– ansatte som jobber med oppvekst (skole, barnehage, bibliotek, fritidsklubber, barnevern og fosterhjem).

3) Hva vil partiet gjøre for å minske den økende hetsen mot skeive barn og unge i skolen? Gjelder særlig ungdoms- og videregående skoler.
Oslo skal være Norges regnbuehovedstad, der alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og hvem man elsker, skal kunne leve frie og trygge liv. Hatefulle holdninger og handlinger skal motarbeides og forebygges.

Vi vil styrke kunnskap i skolen og blant kommunens ansatte, og samarbeide tett med Oslo-politiet for å motarbeide hatkriminalitet og angrep på skeive.
I tillegg er det viktig som vi skriver i punktet over: Vi vil styrke undervisningen i kjønns- og seksualitetsmangfold, samt øke kompetansen blant ansatte i barnehagene og osloskolen.

4) Hvordan vil partiet sikre inkludering av seksuelle minoriteter? Også de med en annen etnisk/kulturell bakgrunn enn norsk?
Det vil vi blant annet gjøre gjennom å følge opp det som står i den nye handlingsplanen det Ap- ledede byrådet akkurat har lagt fram, der står det: Inkludering og vern mot diskriminering skal skape større trygghet for minoriteter som bryter med normer for kjønn og seksualitet med risiko for å bli marginalisert. Dette omfatter rådgivende helsetilbud, tiltak mot diskriminering, negativ sosial kontroll og hatkriminalitet. Innsatsområdet retter seg mot innsats i kommunale virksomheter og i samfunnet ellers, for inkludering av minoriteter som bryter med normer for kjønn og seksualitet i skoler, fritidsklubber og eldresentre, i arbeidsmiljø, uteliv, idrett og foreningsliv. Det vil bli utarbeidet en veileder for styrket vern mot diskrimineringOslo kommune vil fremme dialogen om kjønns- og seksualitetsmangfold i miljøer der det kan være vanskelig å være skeiv, som i trossamfunn. Ved å ha en god dialog med ledere og andre nøkkelpersoner.

Oslo Arbeiderparti ønsker også å jobbe for mer forskning som gir kunnskap om levekårene til skeive barn og unge og skeive med minoritetsbakgrunn.

5) Hva bør skje med kunnskapsnivået på kjønn og seksualitetsmangfold for ansatte på asylmottak? Finnes det planer for det?
I Oslo har vi per dags dato ingen asylmottak. Men dette er et tema Arbeiderpartiet har vært opptatt av i mange år.  Vi mener at LHBT+ personer som søker asyl, skal om de ønsker det tilbys tilrettelagt mottak der de kan leve fritt for skam, trakassering og overgrep. For å få oppnå dette må ansatte på asylmottak rundt om i landet gjennomgå kursing i kjønn- og seksualitetsmangfold.

6) Hva med tilrettelegging for bosetting av LHBT-flyktninger?
I Oslos flyktningestrategi presiseres det at kommunen skal «rette særlig oppmerksomhet mot kvinner og barns situasjon, samt andre utsatte grupper, som kjønns- og seksuelle minoriteter og mennesker med nedsatt funksjonsevne». Oslo Arbeiderparti har ved flere anledninger tatt til orde for at vi ønsker at Oslo kommune skal ta imot flere lhbt+ flyktninger.

Oslo Arbeiderparti mener at kommunen skal ivareta behov for oppfølging og beskyttelse av skeive migranter og flyktninger og at vi skal fortsette å åpne for rask og prioritert bosetting av skeive migranter og flyktninger. Vi vil også gi opplæring til ansatte som jobber med flyktninger.

7) Vil partiet gå inn for en økning i økonomisk støtte til HKS? (Helsestasjonen for kjønn og seksualitet for ungdom i Oslo)
Støtten til helsestasjon for kjønn og seksualitet har blitt mangedoblet de siste åtte årene.
Oslo Arbeiderparti ønsker at mennesker med kjønnsinkongruens skal motta et tilstrekkelig og godt helse- og oppfølgingstilbud i Oslo, blant annet ved å utvikle helsestasjonen for kjønns- og seksualitetsmangfold (HKS) faglig og ved økt finansiering, og jobbe for å etablere HKS som nasjonalt kompetansesenter.

8) Vil partiet også gå inn for en økning av den øvre aldersgrensen på HKS fra dagens 30 år?
Oslo Arbeiderparti ønsker at Oslo kommune skal utrede hvordan kommunen skal kunne tilby nødvendig helsehjelp til denne gruppa, uavhengig av øvre aldersgrense. Ut ifra kunnskapen vi allerede har, så er det mye som tilsier at den øvre aldersgrensen er til hinder for å kunne tilby nødvendig helsehjelp.

9) Hvilke spesifikke tiltak vil partiet gjøre for å bedre forholdene for lhbtiq-personer i arbeidslivet? F eks innen kommunens egne arbeidsplasser?
I den nye handlingsplanen som det Ap-ledede byrådet har lagt fram, skriver vi: Alle ledere, HR-ansatte og verneombud (over 3.000 personer) i Oslo kommune skal gjennomgå e-læringskurs i mangfold og inkludering og hvordan motvirke diskriminering på arbeidsplassen. Mangfold og inkludering skal inngå som en modul i allerede eksisterende lederutviklingskurs som tilbys av Oslo kommune. Det skal utarbeides rutiner for hvordan håndtere situasjoner hvor ansatte blir diskriminert. E-læringskurs skal også tilbys tillitsvalgte.

Oslo kommune skal som arbeidsgiver bidra til økt inkludering ved å drifte et nettverk for skeive ansatte i kommunen. Oslo kommune har over 50.000 ansatte, da er det viktig med et slikt nettverk.

Transpersoner er en særlig utsatt gruppe i arbeidsmarkedet. En vesentlig større andel opplever diskriminering i jobbsøking. Ikke-binære transpersoner opplever også mer diskriminering på jobb enn andre personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Dette er utfordringer som Oslo Arbeiderparti er opptatt av å ta tak i.

10) Utelivet. Det skjer mye rasisme og trakassering i utelivet. Hva vil partiet gjøre for å demme opp mot dette fremover?
I den nye handlingsplanen som det Ap-ledede byrådet har lagt fram, skriver vi: Oslo kommune vil støtte forebyggende tiltak mot diskriminering i utelivsbransjen gjennom kontroller, kurs, veiledning og dialog. Oslo kommune skal i samarbeid med utesteder, politi og vektertjenester jobbe for et tryggere uteliv fritt for diskriminering.

I tillegg mener Oslo Arbeiderparti at det statlige prikksystemet som Høyreregjeringen innførte i 2016 må endres. Et utested må nå bli tatt for å diskriminere ved minst syv kontroller på under to år dersom de skal midlertidig miste bevillingen. Solberg-regjeringen har gjort det så godt som umulig for Oslo kommune å frata utesteder som diskriminerer skjenkebevillingen.
Arbeiderpartiet i Oslo har ved flere anledninger de siste fem årene uttrykt at vi ønsker strengere regler, det må bli lettere å ta de som diskriminerer. Byrådet søkte den forrige regjeringen om å få til en forsøksordning der kommunen kan frata bevillingen i én uke ved to eller flere tilfeller av diskriminering. Det fikk vi ikke.

11) Hvilke tiltak vurderer ditt parti å gjøre for å skape trygge forhold for eldre skeive på sykehjem eller i omsorgsboliger? Herunder også anskaffelse av eldreboliger.
Ansatte på sykehjem og i omsorgsboliger må ha kompetanse om de særskilte utfordringene eldre lhbt+ personer har. Da blir oppfølgingen av den nye handlingsplanen viktig, der står det at Oslo kommune skal gi opplæring om kjønns- og seksualitetsmangfold og samvirkende diskriminering til ledere og ansatte i bydeler og virksomheter. I bydeler og etater skal ansatte som jobber i helse og omsorg prioriteres(omsorgsboliger og  eldreomsorg).

Oslo Arbeiderparti ønsker å sikre sosiale treff for skeive eldre i bydelene. Kommunen skal sørge for at sosiale treff for skeive eldre, i regi av frivillige organisasjoner, har tilgang på egnede lokaler.

Oslo Arbeiderparti er positive til tiltak som felles husholdninger, bokollektiver og egne møteplasser for eldre lhbti-personer.

Det er en relativt stor gruppe eldre, først og fremst menn som har sex med menn, som ble smittet med hiv på nittitallet og som har både somatiske og psykiske helseplager knyttet til hiv-diagnosen. De har enten senvirkninger av hiv/aids før de gode medisinene kom rundt år 2000, eller bivirkninger av tidligere hiv-legemidler. Disse kommer nå stadig hyppigere i kontakt med kommunehelsetjenesten og mottar tjenester, hjemmebasert eller på institusjon. Denne gruppen er utsatt for trippelt stigma, både som homofile, som hiv-positive og som eldre med psykiske og somatiske helseproblemer. Oslo kommune skal sørge for at denne gruppen skal få en likeverdig pleie når de kommer i kontakt med kommunale tjenester.

12) Vil partiet gå inn for å øke den økonomiske støtten til organisasjonene på LHBTIQ-området i Oslo?
De siste åtte årene har det Ap- ledede byrådet hatt store ambisjoner og brukt mye penger på å styrke arbeidet med kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo. Da Arbeiderpartiet tok over byrådsmakta i 2015, var støtten til Oslo Pride på ca. 350 tusen kroner. De siste åtte årene har vi nesten tidoblet den, den er nå på godt over 3 millioner kroner.

Støtten til de andre skeive organisasjonene har også blitt styrket med flere millioner kroner. Vi i Oslo Arbeiderparti ønsker å fortsette å styrke skeive, frivillige organisasjoner i Oslo.

13) Andre ting dere vil trekke frem som viktige?
Under terrorangrepet natt til lørdag 25. juni 2022 ble to personer drept og 25 personer fysisk skadet. Angrepet hadde som mål å ramme personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Det er derfor viktig at alle politiske partier og Oslo kommune står sammen og viser handling mot ekstremisme av alle slag i tida framover.

Den nye forpliktende handlingsplanen som akkurat er lagt fram må følges opp med tilstrekkelig finansiering.

Oslo Arbeiderparti ønsker også at det skal opprettes et minnesmerke for alle som døde, og ble berørt av aids.

De siste åtte årene har Oslo Arbeiderparti hevet lhbt+ fanen høyt.
Vi lover å fortsette å ta kampen! Ingen er fri, før alle er fri!
Det har noe å si hvem som styrer byen vår! Stem på Oslo Arbeiderparti og våre stolte lhbt+ kandidater!

 

 

Svar fra Folkets Parti (FNB) i Oslo:

1) Vil partiet bidra til at handlingsplanen Oslo Stolt og Fri stemmes igjennom raskt i bystyret nå i høst?
JA

2) Hvilke mål har partiet satt seg når det gjelder økt kompetanse i forhold til lære-planene for kjønn og seksualmangfold i barnehager og skoler?
Vi må sikre videreutdanning, etterutdanning, både innenfor kjønnsmangfold, men også for psykososiale relasjoner.

3) Hva vil partiet gjøre for å minske den økende hetsen mot skeive barn og unge i skolen? Gjelder særlig ungdoms- og videregående skoler.
Vi må sikre mangfold gjennom å starte rekruttering av mangfold blant lærere. Lærere må gjenspeile samfunnet hvis barna skal få et naturlig forhold til mangfold. Skolens ansatte må kontinuerlig jobbe med egne holdninger og bevissthet rundt hvordan de kommuniserer med og om barn/elever.

4) Hvordan vil partiet sikre inkludering av seksuelle minoriteter? Også de med en annen etnisk/kulturell bakgrunn enn norsk?
Mangfoldig rekruttering som skaper et naturlig rom for alle. Sikre kompetanse blant lærere til å se, fange opp, og bistå elever som har det vanskelig. Til dette trenger de bedre kommunikajonsverktøy enn det som finnes i dag. Class – dimensjonene bør innføres som et krav i skolen.

5) Hva bør skje med kunnskapsnivået på kjønn og seksualitetsmangfold for ansatte på asylmottak? Finnes det planer for det?
Vi må sikre tilgang på bistand. Det kan gjøres på forskjellige måter. Det vil om mulig kreve tilgang på tolk, psykolog eller annen helsesykepleier ( i dag har ikke denne gruppen tilstrekkelig kunnskap på området). Samarbeid med organisasjoner, helsestasjoner eller andre helseinstanser som sitter på kompetansen.

6) Hva med tilrettelegging for bosetting av LHBT-flyktninger?
Det finnes alltid løsninger der det finnes vilje. Det vil kunne være behov for beskyttelse for noen grupperinger – her må ulike løsninger vurderes opp mot individuelle behov og tilpasninger.

7) Vil partiet gå inn for en økning i økonomisk støtte til HKS? (Helsestasjonen for kjønn og seksualitet for ungdom i Oslo)
HKS er i dag den organisasjonen som best ivaretar ungdom som trenger behov. Dette tilbudet dekker mer både kompetanse og tilbud via samtaler og støtte som bidrar til at mange unge i dag føler de har et trygt sted å henvende seg. HKS burde få støtte til å videreutvikle og opplære andre helsestasjoner rundt om i Norge da tilbudene i Norge på dette området er svært begrenset.

8) Vil partiet også gå inn for en økning av den øvre aldersgrensen på HKS fra dagens 30 år?
JA, da tilbud er svært begrenset i dag er dette nødvendig til andre lignende tilbud blir tilgjengelig.

9) Hvilke spesifikke tiltak vil partiet gjøre for å bedre forholdene for lhbtiq-personer i arbeidslivet? F eks innen kommunens egne arbeidsplasser?
Innføre SMIL ordningen ( i Danmark finnes dette) – dvs at om du søker en arbeidsplass på nettet skal det komme opp et ikon som tilsier at bedriften er lhbtiq vennlig. Alle skal få være den de er, og da må vi legge tilrette for et samfunn som er det, og tar dette ansvaret.

10) Utelivet. Det skjer mye rasisme og trakassering i utelivet. Hva vil partiet gjøre for å demme opp mot dette fremover?
Finnes et system i dag. Åpen for å ta stilling til nye forslag.

11) Hvilke tiltak vurderer ditt parti å gjøre for å skape trygge forhold for eldre skeive på sykehjem eller i omsorgsboliger? Herunder også anskaffelse av eldreboliger.
SMIL vennlige sykehjem, vaktholdskrav og veiledning og kompetansekrav.

12) Vil partiet gå inn for å øke den økonomiske støtten til organisasjonene på LHBTIQ-området i Oslo?
JA

13) Andre ting dere vil trekke frem som viktige?
HKS gjør et arbeid som få forstår rekkevidden av. Å fremme helsestasjonen og arbeidsplasser som har et økt fokus på at alle skal få helsehjelpen de har krav på er en enormt viktig oppgave. Kompetanseutvikling og uavhengig forskning. Flere nasjonale tilbud.

Svar fra Oslo FrP:

1) Vil partiet bidra til at handlingsplanen Oslo Stolt og Fri stemmes igjennom raskt i bystyret nå i høst?
Det kan vi nok ikke love dere. Umiddelbart ser vi at det er mange fine tiltak som foreslås i handlingsplanen, men det er enkelte tiltak som åpner for litt uheldige forhold. For eksempel støtter ikke vi at man skal begynne allerede i barnehagen å undervise om seksualitet, slik man kan få inntrykk av i tiltak 11. Om man ønsker å lære barn i barnehager og tidlig grunnskole om seksuell legning, må det naturligvis gjøres på en ikke-seksualisert måte.

2) Hvilke mål har partiet satt seg når det gjelder økt kompetanse i forhold til lære-planene for kjønn og seksualmangfold i barnehager og skoler?
Det er naturlig at man underviser om kjønn og seksualmangfold når man påbegynner seksualundervisningen i grunnskolen.

3) Hva vil partiet gjøre for å minske den økende hetsen mot skeive barn og unge i skolen? Gjelder særlig ungdoms- og videregående skoler.
Mobbing i skolen er et problem FrP tar på stort alvor. Mobbing kan ramme hvem som helst, men vi ser naturligvis at barn og unge som bryter med kjønnsnormer er spesielt utsatt. Her er det viktig at elever i skolen, på et passende tidspunkt, for eksempel i forbindelse med generell seksualundervisning, får objektiv informasjon om seksuell legning og kjønnsinkongruens. For det vi vet, er at det du kjenner frykter du mindre. Men også når barn er litt yngre er det greit å bruke en pedagogisk tilnærming for å forklare dem hva slags mangfold som finnes, på en ikke-seksualisert måte.

4) Hvordan vil partiet sikre inkludering av seksuelle minoriteter? Også de med en annen etnisk/kulturell bakgrunn enn norsk?
Oslo FrP er opptatt av at alle mennesker uavhengig av gruppetilhørighet, skal ha så like muligheter som mulig. Det offentlige skal ikke særbehandle noen utifra seksuell legning eller kjønnsidentitet. Her vil en god integreringspolitikk, der det også stilles krav, spille en viktig rolle. Det er avgjørende at de som kommer til Norge får informasjon om hva som er akseptert i Norge, og normen her i landet er at vi ikke blander oss borti hva frivillige voksne gjør på soverommet, for eksempel.

5) Hva bør skje med kunnskapsnivået på kjønn og seksualitetsmangfold for ansatte på asylmottak? Finnes det planer for det?
Det er selvsagt viktig at man opplyser beboere om at Norge er et land der det er greit å være skeiv, og at vi ikke kan tolerere diskriminering og hatkriminalitet. Dessuten bør vi sikre at de som jobber på asylmottak har kunnskap til å håndtere asylsøkere som tilhører en seksuell minoritet. Det foreligger ingen spesifikke planer for dette i Oslo FrPs program.

6) Hva med tilrettelegging for bosetting av LHBT-flyktninger?
Alle flyktninger som bosettes i Oslo må behandles med verdighet, og bli møtt som de hele individene de er. Om skeive flyktninger har noen særskilte behov i forbindelse med bosetting må dette tas på alvor.

7) Vil partiet gå inn for en økning i økonomisk støtte til HKS? (Helsestasjonen for kjønn og seksualitet for ungdom i Oslo).
FrP har i våre alternative kommunebudsjetter støttet HKS med samme beløp som byrådet, og det foreligger ingen planer om å øke støtten videre.

8) Vil partiet også gå inn for en økning av den øvre aldersgrensen på HKS fra dagens 30 år?
Vi er ikke negative til dette, men dette må vi se litt nærmere på, med tanke på kostnader og ressurser.

9) Hvilke spesifikke tiltak vil partiet gjøre for å bedre forholdene for lhbtiq-personer i arbeidslivet? F eks innen kommunens egne arbeidsplasser?
I alle kommunale virksomheter er enhver diskriminering på bakgrunn av kjønnsidentitet eller legning totalt uakseptabel, og det må slås ned på når det oppstår.

10) Utelivet. Det skjer mye rasisme og trakassering i utelivet. Hva vil partiet gjøre for å demme opp mot dette fremover?
Igjen er det viktig å jobbe forebyggende med holdninger. Her spiller politikere og andre offentlige personer en viktig rolle i å gå foran som gode forbilder. Her er det viktig at FrP stiller opp på Pride og markerer, samt at man slår ned på homofobi og andre problematiske holdninger når man ser det. Politisk vil mer synlig politi og/eller ordensvakter skal være lett tilgjengelig for å kunne ta tak i situasjoner når de først har oppstått. Alle skal være trygge i Oslo.

11) Hvilke tiltak vurderer ditt parti å gjøre for å skape trygge forhold for eldre skeive på sykehjem eller i omsorgsboliger? Herunder også anskaffelse av eldreboliger.
Dersom det er et problem med utrygghet for skeive eldre, må det selvfølgelig tas tak i, men det er vanskelig å svare på dette, når man ikke vet hva som bidrar til utrygge forhold.

12) Vil partiet gå inn for å øke den økonomiske støtten til organisasjonene på LHBTIQ-området i Oslo?
Det må prioriteres tøffere i årene fremover. Vi har store utfordringer i Oslo, og det må brukes mye penger på velferd, trygghet og samferdsel. Derfor kan vi ikke love dette.

13) Andre ting dere vil trekke frem som viktige?

Svar fra Oslo Høyre:

1) Vil partiet bidra til at handlingsplanen Oslo Stolt og Fri stemmes igjennom raskt i bystyret nå i høst?
Høyres byråd ledet av Erling Lae innførte i sin tid Norges første lokale handlingsplan for LHBT-feltet og det er vi stolte av. Naturligvis skal den nye planen stemmes igjennom. Det har vært bekymringer om manglende inkludering av enkelte punkter fra Rådet for kjønn- og seksualitetsmangfold som vi vil sikre at blir ivaretatt. Dette er meldt fra om i bystyret fra Hassan Nawaz.

2) Hvilke mål har partiet satt seg når det gjelder økt kompetanse i forhold til lære-planene for kjønn og seksualmangfold i barnehager og skoler?
I de nye læreplanene var det viktig for Høyre at man ivaretok kjønn- og seksualitetsmangfold på riktig i ulike deler av utdanningsløpet. Dette er naturligvis Høyre-politikk som vi vil følge videre i kommunepolitikken lokalt.

3) Hva vil partiet gjøre for å minske den økende hetsen mot skeive barn og unge i skolen? Gjelder særlig ungdoms- og videregående skoler.
Vi vil selvfølgelig arbeide for å være systematiske i jobben mot hets, mobbing og vold for alle elever i Osloskolen.

Det er ikke akseptabelt at det mest brukte skjellsordet i Oslo-skolen er «homo». Vi har en jobb å gjøre med å være tydelige på at alle er like mye verdt.

4) Hvordan vil partiet sikre inkludering av seksuelle minoriteter? Også de med en annen etnisk/kulturell bakgrunn enn norsk?
Oslo Høyre har vært tydelig i støtten til Skeiv Verden og Salam, samt andre frivillige tiltak – Pride Art – som sikrer mangfold i byen vår. Tigerstaden trenger alle sine fargerike sider.

Etter Solberg-regjeringen gikk inn for at vi spesifikt skulle ta imot LGBTI-refugees fra UNHCR, har Oslo Høyre argumentert for at Oslo skal be om fra statlige myndigheter om at byen vår bosetter skeive flyktninger.

5) Hva bør skje med kunnskapsnivået på kjønn og seksualitetsmangfold for ansatte på asylmottak? Finnes det planer for det?
Det er åtte år siden at Raymond Johansen på Pride House sa at han skulle ta imot flere skeive flyktninger. Det er ikke kommet noen konkret plan for å gjøre dette. Til tross for at en slik plan har vunnet pris i Bergen.

Oslo trenger et kompetanseløft for regnbueflyktninger. Det vil vi få dersom vi følger opp politikken som ble fremmet av Solberg-regjeringen lokalt her i Oslo – hvor det er mest naturlig at skeive flyktninger bør bosettes.

6) Hva med tilrettelegging for bosetting av LHBT-flyktninger?
Høyres byrådsleder Eirik Lae Solberg har allerede brevet ferdigskrevet for å be iMDI om at Oslo ønsker å være en foregangskommune for bosetting av skeive flyktninger.

7) Vil partiet gå inn for en økning i økonomisk støtte til HKS? (Helsestasjonen for kjønn og seksualitet for ungdom i Oslo)
Det var under Høyre at Helsestasjonen for kjønn og seksualitet for ungdom i Oslo ble etablert og dette har vært en suksess. Vi skal selvfølgelig fortsatt være lydhøre og støtte et byomfattende tilbud som sikrer mange et grunnleggende helsebehov knyttet til kjønn, seksualitet og kjønnsidentitet.

8) Vil partiet også gå inn for en økning av den øvre aldersgrensen på HKS fra dagens 30 år?
Høyre vil naturligvis diskutere korrekt aldersgrense sammen med HKS.

9) Hvilke spesifikke tiltak vil partiet gjøre for å bedre forholdene for lhbtiq-personer i arbeidslivet? F eks innen kommunens egne arbeidsplasser?
Høyre har landsdekkende innført mange lokale handlingsplaner for LHBTIQ. I den informasjonen som også distribueres fra Høyre sentralt er vi tydelige på at man må ha med interne HR-systemer og arbeidsgiveransvar.

Dette vil fortsatt være viktig for oss å fremheve. Det skal være trygt å være skeiv på jobb også.

10) Utelivet. Det skjer mye rasisme og trakassering i utelivet. Hva vil partiet gjøre for å demme opp mot dette fremover?
Rasisme og trakassering skal ikke forekomme i utelivet. Oslo Høyre har gått inn for et smilefjes på døren mot rasisme og trakassering i utelivet.

11) Hvilke tiltak vurderer ditt parti å gjøre for å skape trygge forhold for eldre skeive på sykehjem eller i omsorgsboliger? Herunder også anskaffelse av eldreboliger.
Først og fremst trenger vi mer mangfold og brukerrettigheter for skeive eldre, samt en anerkjennelse av levde liv. Da burde det blitt bygget opp flere tilbud også blant ideelle og private.

I denne byen har vi levd mange liv og alderdommen kommer nå til skeive som fortjener å bli hevd og heis opp. Det er de mange av oss skal takke for at våre sko føles så lette.

Det burde finnes flere seniorboliger, flere ulike former for eldretilbud og sykehjem, samt mulighet til å velge hjemmehjelp.

Mest av alt så må vi legge til rette for at du kan leve hele livet.

12) Vil partiet gå inn for å øke den økonomiske støtten til organisasjonene på LHBTIQ-området i Oslo?
Høyre har alltid støttet et høyt nivå på økonomisk støtte til skeive organisasjoner, men det er viktig for oss at denne blir mer forutsigbar og innrettes med mer grunnstøtte.

Det er særlig krevende for mindre skeive organisasjoner.

13) Andre ting dere vil trekke frem som viktige?
Det har vært for lite fokus på all den gode jobben som skeive organisasjoner og idretten kan få til sammen. Der finnes det en rekke mulige tiltak og samtaletemaer som burde følges tette opp.

Oslo bør kreve at idretten – og alle idretter – er inkluderende overfor det mangfoldet av innbyggere vi har.

De aller mest sårbare skeive burde også ses for de tunge liv de har levd. Oslo burde hatt en rusreform og det er en skam at denne regjeringen ikke har stemt frem Høyres rusreform.

Svar fra Oslo Mdg:

1) Vil partiet bidra til at handlingsplanen Oslo Stolt og Fri stemmes igjennom raskt i bystyret nå i høst?
Ja, så fort den er ferdigbehandlet politisk og relevante stemmer er hørt vil vi at den skal stemmes gjennom.

2) Hvilke mål har partiet satt seg når det gjelder økt kompetanse i forhold til læreplanene for kjønn og seksualmangfold i barnehager og skoler?
MDG vil fortsette å styrke seksualundervisningen for barn og unge i Oslo. Vi vil sikre opplæring i kjønns- og seksualitetsmangfold og helsetilbud i introduksjonsprogrammene og på voksenopplæringen, og vi vil tilby kompetanseheving til skolehelsetjenesten, og helsestasjoner for ungdom i tråd med deres ønsker. Vi mener at informasjon om seksuell og reproduktiv helse og kommunens tjenestetilbud bør samles og tilgjengeliggjøres.

3) Hva vil partiet gjøre for å minske den økende hetsen mot skeive barn og unge i skolen? Gjelder særlig ungdoms- og videregående skoler.
MDG mener at det må bygges mer kunnskap om skeiv seksualitet og kjønnsidentitet, og særskilte helseutfordringer som følge av diskriminering og kunnskapsmangel om LHBTIQ+-spørsmål, i alle ledd av tjenestene våre, skolene, og barnehagene. Vi tror mer kunnskap om skeives rettigheter, seksualitet og kjønnsidentitet kan forebygge hets mot skeive, også skeive barn og unge i skolen. I tillegg mener vi at mer mangfoldskompetanse på den enkelte skole, og samarbeid med relevante skeive organisasjoner er viktig for å heve kompetansen og forebygge hets mot skeive barn og ungdom i skolen.

4) Hvordan vil partiet sikre inkludering av seksuelle minoriteter? Også de med en annen etnisk/kulturell bakgrunn enn norsk?
MDG vil blant annet styrke og støtte oppunder de organisasjonene som representerer skeive minoriteter. Vi mener i tillegg at kommunens tjenester må tilpasses et mangfold av språk, kulturelle kontekster og funksjonsnivå.

5) Hva bør skje med kunnskapsnivået på kjønn og seksualitetsmangfold for ansatte på asylmottak? Finnes det planer for det?
MDG vil møte asylsøkere på best mulig måte og det å styrke kunnskapsnivået til ansatte er absolutt veien å gå for å sørge for at alle asylsøkere blir møtt der de er. Kommunens tjenestetilbud skal være følsomt for situasjonen til spesielt utsatte grupper, slik som skeive flyktninger. Deltakelse og likeverd skal stå i sentrum for innsatsen med integrering av flyktninger. Så det å styrke kompetansen om sårbare asylsøkere hos UDI og ansatte ved asylmottak er en del av MDG sin asyl og flyktningspolitikk. Blant annet å legge til rette for mer omfattende samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av kommuner, i integreringsarbeidet.

6) Hva med tilrettelegging for bosetting av LHBT-flyktninger?
MDG ønsker å styrke kompetansen hos utledningsforvaltningen i LHBT+ spørsmål og sikre mulighet for å søke asyl i Norge for mennesker som flykter på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning.

7) Vil partiet gå inn for en økning i økonomisk støtte til HKS? (Helsestasjonen for kjønn og seksualitet for ungdom i Oslo).
Tilbudet ved HKS bør styrkes. Vi ønsker at HKS skal fortsette å tilby kjønnsbekreftende hormonbehandling. Behandlingstilbudet for ikke-binære på HKS burde gjøre tilgjengelig for beboere i Oslos nabokommuner gjennom et regionalt samarbeid. Ventetid for kartleggingssamtale burde ikke overstige 6 uker. Vi vil jobbe for å utvide åpningstidene på alle helsestasjoner for ungdom i Oslo. Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 2022-2025 må følges opp med budsjettmidler i kommende periode. Tjenestetilbudet må tilpasses et mangfold av språk, kulturelle kontekster og funksjonsnivå.

8) Vil partiet også gå inn for en økning av den øvre aldersgrensen på HKS fra dagens 30 år?
Ja

9) Hvilke spesifikke tiltak vil partiet gjøre for å bedre forholdene for lhbtiq-personer i arbeidslivet? F eks innen kommunens egne arbeidsplasser?
MDG vil styrke arbeidet mot rasisme og diskrimingering i arbeidslivet. Vi vil innføre en prøveordning med anonyme jobbsøknader i Oslo kommune.  Det trengs fortsatt kompetanseheving om kjønns-og seksualitetsmangfold i offentlige etater og systematisk holdningsskapende arbeid slik at skeive kan leve det livet de ønsker uten diskriminering. For at byen skal være inkluderende skal alle nybygg og større renovasjoner av eksisterende offentlige institusjoner ha tilgjengelige kjønnsnøytrale toaletter og garderobemuligheter. Vi vil også sørge for at fasilitetene til kommunen gjøres kjønnsnøytrale i størst mulig utstrekning. Vi mener også at kommunens handlingsplan for kjønn, kjønnsuttrykk, seksualitetsmangfold Stolt og fri må følges opp og evalueres. Kommunen må så utarbeide en ny handlingsplan basert på funnene i evalueringen.

10) Utelivet. Det skjer mye rasisme og trakassering i utelivet. Hva vil partiet gjøre for å demme opp mot dette fremover?
Mange blir diskriminert i Oslos uteliv. Omfanget bør kartlegges. Vi vil opprette en tilgjengelig meldeordning for diskriminering i utelivet, som skal kunne brukes av både kunder og ansatte i bransjen. Mangfoldet bør kartlegges, og kommunen bør stille krav til utesteder om å ha transparente kriterier for innslipp. Vi vil opprette en tilgjengelg meldeordning for diskriminering i utelivet, som skal kunne brukes av både kunder og ansatte i bransjen.

Personer med minoritetsbakgrunn – og særlig kvinner – er mer utsatt for hatkriminalitet enn befolkningen for øvrig. Prøveprosjektet med kvitteringsordning bør bli permanent for å avdekke fordomsfulle rasistiske mønstre.

Politiet må følge opp anmeldelser som omhandler hatkriminalitet, og ha særlig fokus på interseksjonalitet. Vi vil etablere en trygg og støttende arena der det tilbys lavterskel og gratis  rettshjelp for folk som er utsatt for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer, samt kartlegge hvor og hvordan barn og unge opplever rasisme på ulike arenaer i vår kommune med medvirkning fra barn og unge selv.

11) Hvilke tiltak vurderer ditt parti å gjøre for å skape trygge forhold for eldre skeive på sykehjem eller i omsorgsboliger? Herunder også anskaffelse av eldreboliger.
Flere eldre skeive har lavere tillit til helse- og omsorgstjenester, og kan være bekymret for negative reaksjoner og usynliggjøring. Derfor er det viktig at alle ansatte i helse- og sosialtjenestene skal sikres kompetanse om kjønns-, relasjons- og seksualitetsmangfold.

Vi vil jobbe for at ansatte i skolen, barnevern og helse- og omsorgstjenester har kompetanse på å avdekke og følge opp negativ sosial kontroll, i tillegg til å involvere foreldre i Osloskolen sitt arbeid for å fremme like rettigheter og muligheter for alle kjønn og legninger

12) Vil partiet gå inn for å øke den økonomiske støtten til organisasjonene på LHBTIQ-området i Oslo?
MDG vil øke støtten i likestillings- og diskrimeringsombudet øremerket til arbeid mot diskriminering av personer med funksjonsvarians og LHBTIQ-personer.

13) Andre ting dere vil trekke frem som viktige?
Det skeive miljøet er en berikelse for Oslo, og de truslene som miljøet har vært utsatt for og er utsatt for tar vi på det sterkeste alvor. Vi vil gjøre vårt for å tilrettelegge, finansiere og støtte det skeive miljøet, blant annet ønsker vi å etablere et Pride House for å styrke den skeive kulturen og det skeive miljøet. Vi vil også stå sammen med dere i kamp mot hat, intoleranse og trusler.

Svar fra Partiet Sentrum Oslo:

1) Vil partiet bidra til at handlingsplanen Oslo Stolt og Fri stemmes igjennom raskt i bystyret nå i høst?
Ja

2) Hvilke mål har partiet satt seg når det gjelder økt kompetanse i forhold til lære-planene for kjønn og seksualmangfold i barnehager og skoler?
Vi er opptatt av manfoldskompetansen økes, noe som og vil være gjeldende i møte med skeive i barnehage og skole.

3) Hva vil partiet gjøre for å minske den økende hetsen mot skeive barn og unge i skolen? Gjelder særlig ungdoms- og videregående skoler.
Hets mot minoriteter er et stort problem i Oslo-skolen, og LHBT-elever er blant de som utsettes for dette. Ansatte i skolen trenger solid rosa kompetanse, og det må lages tydelige retningslinjer for hva som er greit og ikke greit. Skolen er en dannelsesarena, og denne delen av skolens oppdrag må få større plass. Skolen skal være et trygt sted for ALLE elever.

4) Hvordan vil partiet sikre inkludering av seksuelle minoriteter? Også de med en annen etnisk/kulturell bakgrunn enn norsk?
Høyere kunnskapsnivå i alle etater er et viktig skritt for inkludering. God kontakt med FRI er viktig for å få med et skeivt perspektiv i alle avgjørelser. Seksuelle minoriteter med ikke-norske etnisk/kulturell bakgrunn kan stå i en særlig vanskelig situasjon, dette ønsker vi å samle inn mer kunnskap om, for å utforme ordninger som gjør det enklere.

5) Hva bør skje med kunnskapsnivået på kjønn og seksualitetsmangfold for ansatte på asylmottak? Finnes det planer for det?
Mangfoldkunnskapen blant ansatte på asylmottak er svært viktig. Dette gjelder definitivt også kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi vil ta initiativ til å sikre dette.

6) Hva med tilrettelegging for bosetting av LHBT-flyktninger?
Dette er viktig å prioritere i Oslo, som har et stort LHBT-miljø. Kontaktinfo til organisasjoner som Fri, Skeiv Verden og SKN bør gis ved bosetting. Kanskje bør man også vurdere egen «fadder»-ordning

7) Vil partiet gå inn for en økning i økonomisk støtte til HKS? (Helsestasjonen for kjønn og seksualitet for ungdom i Oslo)
Ja

8) Vil partiet også gå inn for en økning av den øvre aldersgrensen på HKS fra dagens 30 år?
Ja

9) Hvilke spesifikke tiltak vil partiet gjøre for å bedre forholdene for lhbtiq-personer i arbeidslivet? F eks innen kommunens egne arbeidsplasser?
Mangfoldskompetansen må bedres i alle nivåer av kommunalt sektor.

10) Utelivet. Det skjer mye rasisme og trakassering i utelivet. Hva vil partiet gjøre for å demme opp mot dette fremover?
I dialog med politiet vil vi etterspørre en vesentlig sterkere innsats mot hatkriminalitet. I dialog med utelivet, vil vi oppfordre flere steder til å tydelig merke at de er et LHBT-vennlig sted, og ta initiativ til større kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold også på slike steder.

11) Hvilke tiltak vurderer ditt parti å gjøre for å skape trygge forhold for eldre skeive på sykehjem eller i omsorgsboliger? Herunder også anskaffelse av eldreboliger.
Vi vil ta til orde for å øke mangfoldskompetansen blant ansatte på sykehjem og omsorgsboliger.

12) Vil partiet gå inn for å øke den økonomiske støtten til organisasjonene på LHBTIQ-området i Oslo?
Ja

13) Andre ting dere vil trekke frem som viktige?
Følgende relevante kulepunkt står i vårt program for Oslo:

  • sørge for kjønnsnøytrale toaletter i tillegg til vanlige kjønnsdelte toaletter i alle kommunale nybygg
  • styrke helse- og behandlingstilbudet til transpersoner i kommunehelsetjenesten
  • utarbeide en ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo
  • legge til rette for lokale skeive organisasjoner sitt arbeid
  • kartlegge ofre og berørte fra terrorangrepet 25. juni 2022 og deres behov, og sørge for at de får et kvalitetssikret tilbud i bydelene

Svar fra Rødt Oslo:

1) Vil partiet bidra til at handlingsplanen Oslo Stolt og Fri stemmes igjennom raskt i bystyret nå i høst?
Dette er ikke detaljert formulert og programfesta i Rødt Oslos arbeidsprogram for 2023 – 2027, men det er helt i tråd med partiets vedtatte lhbt+politikk, både nasjonalt og på fylkesnivå, og noe Rødt Oslo vil støtte.

2) Hvilke mål har partiet satt seg når det gjelder økt kompetanse i forhold til lære-planene for kjønn og seksualmangfold i barnehager og skoler?
Rødt Oslo har programfesta at kommune må sikre at skoler og barnehager har tilgang på, og bruker undervisningsmateriell, bøker, filmer, m.m. som bidrar til å synliggjøre mangfoldet av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer for barn og unge. Biologisk kjønn eller kjønnsidentitet skal ikke begrense hvordan barn og unge skal oppføre seg, kle seg, eller hvilke leker, fritidsinteresser, skole og yrkesvalg de ønsker seg.

3) Hva vil partiet gjøre for å minske den økende hetsen mot skeive barn og unge i skolen? Gjelder særlig ungdoms- og videregående skoler.
Rødt Oslo mener Oslo kommune gjennom blant annet barnehager, skoler og helsetjenester har et særegent ansvar for å bidra til at alle opplever tilhørighet og trygghet i egen identitet. Oslo kommune må også sørge for et helsetilbud som ivaretar alle.

4) Hvordan vil partiet sikre inkludering av seksuelle minoriteter? Også de med en annen etnisk/kulturell bakgrunn enn norsk?
Rødt Oslo har en konsekvent inkluderende politikk både mht. flerkulturelle og seksuelle minoriteter. i Rødt Oslos arbeidsprogram for 2023 – 2027 står det at Rødt er et tydelig antirasistisk parti som jobber aktivt for at ingen skal diskrimineres på bakgrunn av hudfarge, religion, kultur eller etnisitet. Oslo skal være en inkluderende by hvor vi alle skal kunne føle oss hjemme, kjenne tilhørighet og samhold. Vi jobber for at alle skal ta et aktivt standpunkt mot rasisme, og at vi alle skal si fra når vi møter rasisme i hverdagen, og videre at Skeive organisasjoner som jobber spesielt for LHBT+ -folk med minoritetsbakgrunn eller funksjonsnedsettelser må få selvstendig støtte. Å være en minoritet i minoriteten innebærer ekstra belastning og utfordringer.

5) Hva bør skje med kunnskapsnivået på kjønn og seksualitetsmangfold for ansatte på asylmottak? Finnes det planer for det?
Dette er ikke detaljert formulert og programfesta i Rødt Oslos arbeidsprogram for 2023 – 2027, vi har imidlertid programfesta at alle kommunens og bydelenes tjenester skal ha skeiv kompetanse, slik at ansatte i Oslo kommune møter alle innbyggere i alle livsfaser med åpenhet og respekt.

6) Hva med tilrettelegging for bosetting av LHBT-flyktninger?
Dette er ikke formulert og programfesta i Rødt Oslos arbeidsprogram for 2023 – 2027, men i vår handlingsplan for 2022 – 2024 står det: Rødt Oslo skal kjempe for vern av skeive flyktninger.

7) Vil partiet gå inn for en økning i økonomisk støtte til HKS? (Helsestasjonen for kjønn og seksualitet for ungdom i Oslo)
Rødt Oslo har programfesta at Helsestasjonen for kjønn og seksualitet (HKS) må styrkes gjennom økt bemanning og ressurser. Oslo kommune må forplikte seg til å gi HKS varig og stabil finansiering for å kunne gi de som mottar behandling stabile livsforhold.

8) Vil partiet også gå inn for en økning av den øvre aldersgrensen på HKS fra dagens 30 år?
Dette er ikke programfesta i Rødt Oslos arbeidsprogram for 2023 – 2027. Vi vet at ventetiden på behandling hos HKS for mennesker under 30 år allerede oppleves lang. Rødt er imot Rikshospitalets behandlingsmonopol, og ønsker gode desentraliserte behandlingstilbud (Rødts sentrale arbeidsprogram 2021 – 2025).

9) Hvilke spesifikke tiltak vil partiet gjøre for å bedre forholdene for lhbtiq-personer i arbeidslivet? F eks innen kommunens egne arbeidsplasser?

Rødt Oslo har vedtatt at Oslo kommune skal opprette et rasisme- og diskrimineringsombud, og videre at Oslo kommune skal jobbe for at alle ansatte i kommunens virksomheter gjenspeiler mangfoldet i Oslo befolkning.

Rødt Oslo mener Oslo kommune gjennom blant annet barnehager, skoler og helsetjenester har et særegent ansvar for å bidra til at alle opplever tilhørighet og trygghet i egen identitet. Oslo kommune må også sørge for et helsetilbud som ivaretar alle. Bydelenes tjenester skal ha skeiv kompetanse, slik at ansatte i Oslo kommune møter alle innbyggere i alle livsfaser med åpenhet og respekt.

10) Utelivet. Det skjer mye rasisme og trakassering i utelivet. Hva vil partiet gjøre for å demme opp mot dette fremover?
Dette er ikke direkte programfesta i Rødt Oslos arbeidsprogram for 2023 – 2027. Rødt er imidlertid et konsekvent antirasistisk parti, noe som gjennomstrømmer all vår politikk.

11) Hvilke tiltak vurderer ditt parti å gjøre for å skape trygge forhold for eldre skeive på sykehjem eller i omsorgsboliger? Herunder også anskaffelse av eldreboliger.
Rødt Oslo har programfesta at vi går til valg på at bydelenes tjenester skal ha skeiv kompetanse, slik at ansatte i Oslo kommune møter alle innbyggere i alle livsfaser med åpenhet og respekt, og videre at Oslo kommune skal sikre likeverdige tjenestetilbud for LHBT+ -eldre, blant annet ved å utvikle kurs for ansatte i hjemmetjenesten og eldreomsorgen.

12) Vil partiet gå inn for å øke den økonomiske støtten til organisasjonene på LHBTIQ-området i Oslo?
Rødt Oslo har programfesta at skeive organisasjoner i Oslo må få økt økonomisk støtte fra kommunen, slik at foreningene kan utvide sitt støtte- og aktivitetstilbud, og videre at Skeive organisasjoner som jobber spesielt for LHBT+ -folk med minoritetsbakgrunn eller funksjonsnedsettelser må få selvstendig støtte. Å være en minoritet i minoriteten innebærer ekstra belastning og utfordringer.
Vi ser at behovet for ulike skeive organisasjoner er stort. For mange av oss som er skeive er organisasjonene en mulighet til å utfolde oss fritt, finne trygghet og utvikle egen identitet. De skeive organisasjonene er også viktige for å løfte ulike spørsmål som majoritetssamfunnet overser eller glemmer.

13) Andre ting dere vil trekke frem som viktige?
Les gjerne mer om vår politikk i arbeidsprogrammet, kap. 3: Kamp mot all undertrykking, hvor flere underkapitler omfatter Rødt Oslos lhbt+politikk.

Svar fra Senterpartiet Oslo:

1) Vil partiet bidra til at handlingsplanen Oslo Stolt og Fri stemmes igjennom raskt i bystyret nå i høst?
Ja. Senterpartiet vil ha en god og grundig ny handlingsplan med konkrete tiltak som kan gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i for LHBTIQ-befolkningen, og den bør bli behandlet ferdig i høst.

2) Hvilke mål har partiet satt seg når det gjelder økt kompetanse i forhold til lære-planene for kjønn og seksualmangfold i barnehager og skoler?
Barnehage og skolen skal ta hensyn til at alle mennesker er forskjellige, og dermed må undervisningen og skolesituasjonen være inkluderende, både ovenfor barnet/ eleven og foreldre/ foresatte. Vi vil også at Rosa Kompetanse skal være en del av kompetansehevingsarbeidet i barnehager og skoler.

3) Hva vil partiet gjøre for å minske den økende hetsen mot skeive barn og unge i skolen? Gjelder særlig ungdoms- og videregående skoler.
Kunnskap forebygger negative holdninger, og kan være med på å begrense hets og mobbing. Derfor er det viktig at organisasjoner som Fri og Skeiv Verden får komme til skoler for å snakke med elevene og spre kunnskap. Mobbing og hets må tas tak i umiddelbart når det skjer. Ingen barn og unge skal utsettes for det i Osloskolen. Det må opprettes et system der elever kan varsle om mobbing og hets som raskt skal følges opp av skolens ledelse. Den som utsettes for mobbing og hets, skal få den hjelpen vedkommende trenger, og det må raskt iverksettes sanksjoner mot de som mobber og hetser.

4) Hvordan vil partiet sikre inkludering av seksuelle minoriteter? Også de med en annen etnisk/kulturell bakgrunn enn norsk?
Alle grupper i samfunnet skal være representert i styrer, råd og utvalg. Man må være bevisst på representasjon når man rekrutterer, og det skal både vi i Senterpartiet være, og det skal kommunen være. Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold og rådet for flerkulturelle minoriteter er viktige ombud for sine grupper for å passe på at kommunen følger dette opp i praksis også.

5) Hva bør skje med kunnskapsnivået på kjønn og seksualitetsmangfold for ansatte på asylmottak? Finnes det planer for det?
Senterpartiet mener at alle som jobber i eller på vegne av Oslo kommune skal ha eller gis kunnskap om dette. Det er nedfelt i Oslo kommunes Handlingsplan Stolt og Fri at kommunen skal samarbeide med utlendingsmyndighetene for å sørge for det. Det vil vi følge opp.

6) Hva med tilrettelegging for bosetting av LHBT-flyktninger?
Senterpartiet vil at Oslo kommune skal gi beskjed til utlendingsmyndighetene at Oslo vil ta et særlig ansvar for å ta imot LHBT-flyktninger som kommer til Norge. Det kanm være lettere å finne andre flyktninger med tilsvarende bakgrunn, eller et LHBT-nettverk som kan bidra til sosialt samvær og trygghet for å leve et fritt og åpent liv.

7) Vil partiet gå inn for en økning i økonomisk støtte til HKS? (Helsestasjonen for kjønn og seksualitet for ungdom i Oslo)
Ja. Senterpartiet i Oslo vil styrke HKS, blant annet gjennom å sikre finansiering slik at de kan ta imot og gi hjelp til de som henvender seg til helsestasjonen. Vi vil også at HKS skal bli et nasjonalt kompetansesenter, slik at tilbudet for personer med kjønnsinkongruens styrkes.

8) Vil partiet også gå inn for en økning av den øvre aldersgrensen på HKS fra dagens 30 år?
I utgangspunktet vil vi sikre at HKS er i stand til å gi et tilbud til alle dem som henvender seg i dag, dersom det er mulig å bygge opp kapasiteten til også å ta imot personer over 30 år, vil vi åpne for det.

9) Hvilke spesifikke tiltak vil partiet gjøre for å bedre forholdene for lhbtiq-personer i arbeidslivet? F eks innen kommunens egne arbeidsplasser?
Alle skal vite at Osl kommune er en trygg arbeidsplass og arbeidsgiver for lhbtiq-befolkningen. Alle ledere i Oslo kommune skal ha kompetanse om hvordan å ivareta lhbtiq-ansatte.

10) Utelivet. Det skjer mye rasisme og trakassering i utelivet. Hva vil partiet gjøre for å demme opp mot dette fremover?
Vi vil at utesteder som diskriminerer også på bakgrunn av hudfarge, religion, legning, kjønnsuttrykk eller legning skal kunne få prikk fra Oslo kommunes kontroller. Dersom et utested får 12 prikker i løpet av to år, mister de skjenkebevilgninga.

11) Hvilke tiltak vurderer ditt parti å gjøre for å skape trygge forhold for eldre skeive på sykehjem eller i omsorgsboliger? Herunder også anskaffelse av eldreboliger.
Ingen skal måtte gå i skapet når de blir avhengig av helse- og omsorgstjenester fra Oslo kommune, men fortsatt leve åpent. Alle ansatte i eldreomsorgen skal ha kunnskap om legninger og kjønnsuttrykk som bryter med normene.

12) Vil partiet gå inn for å øke den økonomiske støtten til organisasjonene på LHBTIQ-området i Oslo?
Ja, Senterpartiet har foreslått økte tilskudd til LHBTIQ-organisasjoner i Oslo i kommunens budsjett, og stemt for de økninger som har fått flertall i bystyret. Det er viktig at organisasjonene har mulighet til å skape møteplasser som er trygge og inkluderende. Derfor mener Sp det er viktig å støtte organisasjonene økonomisk.

13) Andre ting dere vil trekke frem som viktige?
Senterpartiet har fått økt støtten til Regnbuetreff for eldre i Oslo, slik at det kan arrangeres flere sted i byen og flere kan få nytte av dette viktige tilbudet.
Senterpartiet har fått gjennomslag for at Oslo skal være med i det internasjonale nettverket Fast Track Cities, som har som mål å utrydde hiv og aids. Det handler blant annet om tilgang til prep og effektiv behandling mot hiv.

Svar fra Oslo SV:
 
1) Vil partiet bidra til at handlingsplanen Oslo Stolt og Fri stemmes igjennom raskt i bystyret nå i høst?
SV ønsker at handlingsplanen skal stemmes igjennom raskt. Det er et av de viktigste verktøyene vi har i kommunen.
 
2) Hvilke mål har partiet satt seg når det gjelder økt kompetanse i forhold til læreplanene for kjønn og seksualmangfold i barnehager og skoler?
SV mener at alle som jobber i Oslo kommune, og særlig de som jobber med barn og unge, skal få økt kompetanse. Vi har programfesta at vi vil øke kompetansen i kjønns- og seksualitetsmangfold blant ansatte i Oslo kommune, og utarbeide veiledere og utdanningsopplegg i samarbeid med aktører på feltet. I tillegg ønsker vi at skolebibliotekene i Oslo skal ha et utvalg av skeiv litteratur og informasjonsmateriell om personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet. 
 
3) Hva vil partiet gjøre for å minske den økende hetsen mot skeive barn og unge i skolen? Gjelder særlig ungdoms- og videregående skoler.
Et av de viktigste tiltakene for å minske den økende hetsen er å ha nok lærere i skolen. Flere lærere gir mer tid og kapasitet til å se hver enkelt elev, til å følge opp og ta tak i situasjoner. I Oslo har det rødgrønne byrådet allerede ansatt over 1200 nye lærere i grunnskolen. Høyere voksentetthett vil skape tryggere klasserom, for det betyr også flere voksne som blir kursa og opplært i hvordan man møter hets i skolen. Det er også viktig å ansette enda flere helsesykepleiere slik at elevene aldri trenger å møte en lukket dør. Det rødgrønne bryådet har allerede doblet antallet, men vi trenger fortsatt flere. I tillegg  vedtok bystyret Handlingsplan for forebygging av mobbing, vold og trusler i Osloskolen før sommeren som har viktige vedtak for å minske den økende hetsen mot skeive barn og unge i skolen.
 
4) Hvordan vil partiet sikre inkludering av seksuelle minoriteter? Også de med en annen etnisk/kulturell bakgrunn enn norsk? 
For mange skeive føler seg ikke trygge i dag, særlig etter terrorangrepet i fjor. Det er derfor viktig for Oslo SV å arbeide for at hovedstaden skal være trygg og inkluderende.  Byen vår er mangfoldig og å være dobbeltminoritet er for mange en ekstra påkjenning. Skeive med etnisk minoritetsbakgrunn er særlig utsatt for diskriminering og hets, og vi vil styrke arbeidet for å motkjempe dette. Hatkriminaliteten mot skeive har økt dramatisk de siste årene, og Oslo SV ønsker å styrke politiets innsats på dette feltet.
 
5) Hva bør skje med kunnskapsnivået på kjønn og seksualitetsmangfold for ansatte på asylmottak? Finnes det planer for det? 
Oslo SV har gjennom det rødgrønne byrådet allerede fått gjennomslag for at Oslo skal jobbe traumeinformert, noe som blant annet innebærer at alle skal få hjelp til rett tid, og at hjelpen skal være forebyggende. At Oslo kommune skal jobbe traumeinformert innebærer at alle skal møtes med en traumebevisst praksis. For å styrke kunnskapsnivået for sansatte på asylmottak er det derfor viktig at vi vedtar planen Stolt og fri, og styrker de tiltakspunktene som står i planen.
 
6) Hva med tilrettelegging for bosetting av LHBT-flyktninger? 
Oslo SV har programfesta at vi vil sikre god oppfølging av skeive i mottakssystemet for flyktninger og i kommunens integreringsarbeid.
 
7) Vil partiet gå inn for en økning i økonomisk støtte til HKS? (Helsestasjonen for kjønn og seksualitet for ungdom i Oslo)
Viktigheten av et tilbud som HKS kan ikke undervurderast i dagens samfunn. Unge som er usikre på orientering og/eller kjønnsidentitet eller transpersonar som søker helsehjelp har et unikt tilbud i kommunen vår. Oslo SV har jobba for at HKS skal bli et nasjonalt kompetansesenter og vurderer nå hvordan vi skal følge opp avslaget på søknaden av dette. I mellomtida vil vi jobbe for å sikre videre drift, som er forutsigbar både for dei ansatte og pasientane, da dette dessverre ikke alltid har vært tilfellet. Oslo SV ser på alle måter vi kan styrke HKS økonomisk.
 
8) Vil partiet også gå inn for en økning av den øvre aldersgrensen på HKS fra dagens 30 år?
Oslo SV har per dags dato ikke tatt stilling til dette. Vi anerkjenner at det er et stort behov for å styrke helsetilbudet til transpersoner uavhengig av alder og på tvers av kommunegrenser. At HKS hadde blitt et nasjonalt kompetansesenter kunne vært en av løsningene på dette.
Per i dag ser vi at HKS har sprengt kapasitet og om Oslo SV ikke får gjennom økt økonomisk støtte er det dessverre ikke realistisk at de skal klare å følge opp ei større pasientgruppe, selv om det er ønskelig.

Derfor er det viktig for oss at alle kommunens ansatte, spesielt i helsevesenet, har god kunnskap og får god opplæring når det kommer til skeive og spesielt transpersoner slik at en kan møte og bistå disse på best mulig måte. Så vil vi som parti arbeide for å bedre situasjonen både lokalt i Oslo og nasjonalt.

9) Hvilke spesifikke tiltak vil partiet gjøre for å bedre forholdene for lhbtiq-personer i arbeidslivet? F eks innen kommunens egne arbeidsplasser?

Oslo kommune skal jobbe aktivt for å være en inkluderende arbeidsplass. Når Oslo kommune ansetter skal det prioriteres å satse på grupper som ellers har utfordringer med å komme inn i arbeidsmarkedet. Arbeidsplassene og IKT-systemene skal være universelt utformet, og det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering.
 
10) Utelivet. Det skjer mye rasisme og trakassering i utelivet. Hva vil partiet gjøre for å demme opp mot dette fremover? 
Utelivsdiskriminering er et stort problem. Oslo SV vil bekjempe forskjellsbehandling på utesteder ved å styrke diskrimineringskontroller, senke terskelen for inndragning av skjenkeløyve og kreve at utesteder tydeliggjør eventuelle regler for adgang. Vi har i tillegg programfestet at vi vil jobbe for å styrke kompetansen hos politiet om hatkriminalitet på bakgrunn av kjønn og seksualitet, og bidra til at politiet bygger tillit i de skeive miljøene.
 
11) Hvilke tiltak vurderer ditt parti å gjøre for å skape trygge forhold for eldre skeive på sykehjem eller i omsorgsboliger? Herunder også anskaffelse av eldreboliger.
Det er viktig å trygge livene rundt skeive eldre, mange går tilbake i skapet og føler seg fort utrygge. Skeiv Kompetanse blant personalet er nødvendig og sikre at de eldre har mulighet for å delta på trygge møteplasser. Det er viktig at en sikrer valgmulighet for hvor en ønsker å bo og at kommunen skal tilrettelegge. Oslo SV har programfesta at seniorsentre utformer faste tilbud i samråd med skeive eldre. I tillegg kjemper Oslo SV for å sikre at alle helse- og omsorgsarbeidere, inkludert fastleger og ansatte på institusjoner i Oslo har tilstrekkelig kompetanse på helseproblematikk særlig knyttet til skeive.
 
12) Vil partiet gå inn for å øke den økonomiske støtten til organisasjonene på LHBTIQ-området i Oslo?
SV og resten av bystyreflertallet har økt støtten til skeives organisasjoner og vil ikke se bort fra at det kan bli aktuelt å øke støtten ytterligere framover.
 
13) Andre ting dere vil trekke frem som viktige?
Ordskiftet har de siste årene hardna til i omtalen av skeive og spesielt transpersoner. Både i media og sosiale medier ser vi en uverdig retorikk og trusler mot det skeive miljøet og enkeltpersoner. Dette er et globalt problem, men får lokale følger og rammer de skeive i samfunnet vårt. I fjor opplevde skeive i Norge og befolkninga i Oslo den verste konsekvensen av hat, som endte med terror og drap under Oslo Pride.
Å sikre god kunnskap om skeive i samfunnet vårt er viktig for å forhindre at desinformasjon og hat får fotfeste. For Oslo SV er derfor arbeidet med å videreutvikle handlingsplanen Stolt og Fri en prioritet. Slik kan en sørge for at kommunen har gode tiltak som skal bedre levekåra for den skeive befolkninga. Dette må blant annet gjæres ved at Osloskolen har god kvalitet på seksualitetsundervisninga. At kommunen sørger for at de ansatte får bedre kompetanse på feltet. Det er også viktig at vi samarbeider med skeive organisasjoner for å sikre at tiltakene i planen er relevante og treffer behovene til den skeive befolkninga. Til slutt er det viktig at politikere og ledere i byen er gode forbilder og allierte som tørr å stå opp mot det hatet som rammar skeive også når det ikke er Pride.

Svar fra Oslo Venstre:

1) Vil partiet bidra til at handlingsplanen Oslo Stolt og Fri stemmes igjennom raskt i bystyret nå i høst?
Ja. For Venstre er det en prioritering å styrke oppfølgningen av og bevilge mer midler til arbeidet med denne planen.

2) Hvilke mål har partiet satt seg når det gjelder økt kompetanse i forhold til lære-planene for kjønn og seksualmangfold i barnehager og skoler?
Venstre er stolt av å være et parti som vil gjøre flere aktive grep for å øke kompetansen på kjønn og seksualitetsmangfold i befolkningen. Noen av de konkrete grepene er å videreføre samarbeidet med Sex og samfunn om seksualitetsundervisning på 9. trinn, og å styrke seksualitetsundervisningen i barnehager, med et særlig fokus på kjønnsidentitet og grensesetting.

Venstre vil sørge for at alle innbyggere får grunnleggende opplæring i kjønns- og seksualitetsmangfold og informasjon om helsetilbud. Ellers vil vi heve kompetansen til mennesker som jobber tett på barn og unge, blant annet gjennom kursing av ansatte i helse- og skolesektoren, og ved å tilrettelegge for at flere kan gjennomføre HFU-skolen.

3) Hva vil partiet gjøre for å minske den økende hetsen mot skeive barn og unge i skolen? Gjelder særlig ungdoms- og videregående skoler.
Hets mot skeive barn og unge i skolen er et alvorlig problem, som må motvirkes fra en tidlig alder. Ansatte må ha kunnskap og snakke om LHBTIQ-problematikk tidlig i skoleløpet, og drive aktivt holdningsarbeid. Barn må lære å sette grenser, og ofte er det de voksne som må sette grenser i situasjoner der barn utsettes for hets og annen uakseptabel atferd.

Samtidig er det ikke alltid at ansatte klarer å avdekke hets når det skjer, og i slike situasjoner er det avgjørende at skolene har lavterskel ordninger for å varsle om uakseptabel atferd. I diskusjonen om vold og trusler i Osloskolen har det kommet initiativ om å etablere varslingssystemer for elever og ansatte, som vil gjøre det enklere å varsle og følge opp saken sin. Dette må også gjelde for saker om hets på bakgrunn av kjønnsidentitet og seksualitet.

4) Hvordan vil partiet sikre inkludering av seksuelle minoriteter? Også de med en annen etnisk/kulturell bakgrunn enn norsk?
Seksuelle minoriteter er særlig utsatt for hets og negative holdninger. For å motvirke hets og imøtekomme de seksuelle minoritetene må tjenestetilbud og informasjon tilgjengeliggjøres og tilpasses et mangfold av språk og kulturelle kontekster.

Venstre vil generelt jobbe for å heve kompetansen rundt kjønnsidentitet og seksualitet blant annet gjennom å bedre undervisningen om dette i introduksjonsprogrammene og på voksenopplæringen. Slik får man imøtekommet eventuell skepsis mot de ikke-normative kjønnsuttrykkene, samtidig som det vil rekke en hånd ut til seksuelle minoriteter som deltar på disse programmene.

Gjennom hele livet skal du merke at du har frihet til å velge de løsningene som passer for deg, og slippe å bli utsatt for diskriminering og negativt sosialt press som reduserer din frihet til å leve ditt liv slik du vil leve det.

5) Hva bør skje med kunnskapsnivået på kjønn og seksualitetsmangfold for ansatte på asylmottak? Finnes det planer for det?
I arbeidet rettet mot seksuelle minoriteter er det særlig viktig å sikre at arenaene hvor flyktninger og asylsøkere oppholder seg har kunnskap om kjønn og seksualitetsmangfold, kombinert med kulturell kompetanse. Det vil være avgjørende for å sikre at LHBT-personer på disse institusjonene blir møtt med forståelse og kompetanse.

Venstre mener alle ansatte ved asylmottak bør ha kompetanse om kjønn og seksualitets-mangfold, og vil sørge for at dette er inkludert i den generelle kompetansehevingen for alle ansatte i både private og offentlige virksomheter i asyltjenesten.

6) Hva med tilrettelegging for bosetting av LHBT-flyktninger?
Ved bosetting av LHBT-flyktninger vil Venstre jobbe for at flyktningene får skjermede rom på institusjoner, og at det tas i betraktning når man planlegger hvilke flyktninger som skal bosettes sammen ved omplasseringer. Andre grupper får liknende tilpasninger, blant annet voldsutsatte kvinner, og det bør derfor være fullt gjennomførbart å gjøre dette for LHBT-flyktninger også.

7) Vil partiet gå inn for en økning i økonomisk støtte til HKS? (Helsestasjonen for kjønn og seksualitet for ungdom i Oslo).
Venstre vil gjøre HKS til et nasjonalt og regionalt kompetansesenter. Dette vil innebære en økt satsing og styrking av det eksisterende tilbudet.

8) Vil partiet også gå inn for en økning av den øvre aldersgrensen på HKS fra dagens 30 år?
Ja.

9) Hvilke spesifikke tiltak vil partiet gjøre for å bedre forholdene for lhbtiq-personer i arbeidslivet? F eks innen kommunens egne arbeidsplasser?
Venstre vil gjøre flere grep for at forholdene for LHBTIQ-personer i arbeidslivet skal bli bedre. Blant annet vil vi innføre anonyme jobbsøknader i kommunen for å redusere diskriminering i tidlige faser av søknadsprosessene, i tillegg til at vi vil sikre at alle etater følger opp kommunens standarder for mangfold og integrering. Holdningsarbeidet må også gjøres blant kommunens ansatte. Vi har nulltoleranse for diskriminering og hets også internt i kommunen.

10) Utelivet. Det skjer mye rasisme og trakassering i utelivet. Hva vil partiet gjøre for å demme opp mot dette fremover?
Venstre vil øke antallet diskrimineringskontroller i utelivet for å bekjempe diskriminering, og vi vil at alle offentlige bygg og institusjoner skal ha fasiliteter som er kjønnsnøytrale.

11) Hvilke tiltak vurderer ditt parti å gjøre for å skape trygge forhold for eldre skeive på sykehjem eller i omsorgsboliger? Herunder også anskaffelse av eldreboliger.
Alle skal kunne leve frie liv, uten å føle seg presset eller begrenset av menneskene rundt seg. I eldreomsorgen har tjenestene mye å si for hvilke liv de eldre kan leve, og da er det essensielt at de ansatte har kompetansen til å gi individrettet eldreomsorg. For eldre skeive innebærer dette at de må ha tillitt til at helse- og omsorgstjenestene har forståelse og kunnskap om deres bakgrunn og livssituasjon.

Venstre vil jobbe for at alle i ledelsene og andre ansatte i kommunale virksomheter får nødvendig kunnskap, slik at de kan skape en inkluderende eldreomsorg for alle Osloborgere.

12) Vil partiet gå inn for å øke den økonomiske støtten til organisasjonene på LHBTIQ-området i Oslo?
Ja, dette er også noe vi har prioritert i våre alternative budsjetter den siste perioden.

13) Andre ting dere vil trekke frem som viktige?
For Venstre er det særlig viktig å styrke politiets kunnskap om skeives levekår, og prioritere arbeidet mot hatkriminalitet. Det er viktig at tillitsforholdet mellom politiet og det skeive miljøet styrkes, slik at vi som samfunn kan stå sammen mot kreftene som i dag kjemper mot skeives rett til å elske den de vil og være den de er.

Venstre vil også innføre et tredje kjønn i offentlige dokumenter, gjøre det lettere å få tilgang til kjønnsbekreftende behandling, tillate altruistisk surrogati i Norge og gjøre det enklere for regnbuefamilier å få like foreldrerettigheter. Dette er noen av mange viktige saker for Venstre innenfor LHBTIQ.

Se også stream fra Oslopolitisk, skeiv lokalvalgdebatt 6. september.