Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret, FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Sex og Politikk starter nå et nybrottsarbeid for å styrke kompetansen om eldre og seksuell helse i Norge. 

Forskning viser at seksualitet forblir en viktig del av livet gjennom alderdommen og at seksuell tilfredshet er forbundet med sunn og aktiv aldring. Samtidig viser studier at eldre utgjør en spesielt sårbar gruppe når det gjelder seksuell helse: Grunnet fysiologiske endringer som medfølger aldringsprosessen og økt risiko for langvarige sykdommer, er eldre mer utsatt for seksuelle problemer enn befolkningen ellers.

Manglende kunnskap en utfordring

Vi vet at en rekke faktorer hindrer eldre i å få den hjelpen de trenger for å oppnå god seksuell helse. Eksempelvis unnlater eldre personer å oppsøke helsehjelp for seksuelle problemer, mens helsepersonell unngår å tematisere seksualitet i møte med eldre pasienter. Begge atferdsmønstre er forbundet med manglende kompetanse om seksualitet og aldring, negative/stereotypiske holdninger til eldre personers seksualitet, og bekymringer vedrørende utfallet av å tematisere seksualitet under helsekonsultasjoner. For eldre skeive er i tillegg manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold og cis- og heteronormativitet en utfordring i møte med helsevesen- og lav tillit til helsepersonell skaper dårlige forutsetninger for å være åpen.

Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret på Hamar, Sex og Politikk og FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold starter stort prosjekt om seniorer og seksuell helse.

Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret, Sex og Politikk og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold starter stort prosjekt om seniorer og seksuell helse.

Fagdager og digitale pedagogiske ressurser

Tidligere i vår utlyste Helsedirektoratet prosjektmidler i forbindelse med den nasjonale handlingsplanen for seksuell helse- denne gangen med særlig satsing på å forbedre den seksuelle helsen blant personer over 70 år. Blant søkerne var Sex og politikk, KUN, Likestillingssenteret og Foreningen FRI. De ulike organisasjonene ønsket å utvikle forskningsbaserte fagdager og digitale læringsressurser for helsepersonell, samt en e-læringsportal for eldre om seksuell helse. Da prosjektene delvis overlappet hverandre ble vi bedt om å lage et felles paraplyprosjekt. Resultatet har blitt en gedigen satsning der vi skal jobbe sammen de neste tre årene for å utvikle en nasjonal kompetansehevingsplattform for å bedre den seksuelle helsen blant alle deler av 60+-befolkningen ut fra en normkritisk og interseksjonell grunn.

I løpet av 2020 skal prosjektet forankres og det faglige innholdet i fagdager for helsepersonell i eldreomsorgen utvikles, samt digitale pedagogiske ressurser til bruk i helsefaglig etterutdanning, blant annet en digital veileder og en rekke kortfilmer. Fagdagene skal piloteres i 2021 i en rekke samarbeidskommuner i Norge før de tilbys hele landet. Alle ressurser som utvikles skal samordnes via en felles nettportal om eldre og seksuell helse- som også inneholder en e-læringsressurs særlig rettet mot personer over 60 om seksuell helse. Til høsten lanseres en felles prosjektportal der en kan oppdatere seg om prosjektets aktiviteter framover- så følg med!