Om FRI Oslo og Akershus

 
 1. Hjem
 2. Om FRI Oslo og Viken
 3. Arbeidsprogram 2017 FRI OA

Arbeidsprogram for FRI Oslo og Akershus (FRI OA) 2017

 

FRI OA skal utvide og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet. Vi skal arbeide for å utjevne forskjeller i helse og levekår. I samarbeid med Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune for å gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for vår målgruppe.

Det er vår frivillighet som sikrer synligheten av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Medlemmenes frivillige bidrag er organisasjonens viktigste ressurs, både for å skape trygge og åpne møteplasser og for hverdagsaktivismen som bringer samfunnet fremover. Det er derfor FRI OAs frivillighet er det viktigste samfunnsbidraget som organisasjon.

FRI OA vet gjennom vårt arbeid at unge, eldre og personer som utsettes for flere former for diskriminering, er særlig utsatt for diskriminering og utenforskap. FRI OA skal spesielt jobbe opp mot personer som av ulike årsaker er mer utsatt gjennom økt synlighet i egen organisasjon og i de skeive miljøene.

 

FRI OA skal bli en sterkere medlemsorganisasjon

 • flere av våre aktiviteter kommer våre medlemmer til gode
 • gi medlemmer flere fordeler av sitt medlemskap
 • bedre informasjonsflyt mellom vårt tillitsvalgtapparat og våre medlemmer
 • senke terskelen for informasjon om hva vi gjør som organisasjon
 • økt rekruttering av medlemmer i Akershus fylke

 

FRI OA skal være en attraktiv plass å være frivillig

 • bedre vilkårene for aktivitetsgruppene sin drift gjennom å bidra til søknadsskriving, opplæring, profilering, organisering og webpublisering
 • arrangere aktivitetsgruppeseminarer for å tilby en møteplass på tvers av aktivitetsgruppene
 • alle våre frivillige skal ha gjennomgått grunnskolering
 • legge til rette for at flere får muligheten til å starte aktivitetsgrupper under FRI OA-paraplyen
 • støtte til rusfrie møteplasser og møteplasser i Akershus skal prioriteres
 • forbedre og forenkle kommunikasjonen i hele FRI OA

 

Økt tilstedeværelse i Akershus fylke

 • jobbe frem lokale handlingsplaner i halvparten av Akershus sine kommuner
 • arbeide for at Akershus fylke vedtar ny handlingsplan for fylket
 • Skeiv kunnskap skal tilbys alle kommuner i Akershus
 • etablere flere tilbud for målgruppen i Akershus

 

Stolt Oslo

 • følge opp handlingsplanen Stolt Oslo
 • videreutvikle Skeiv kunnskap til å dekke flere av kommunens ansatte
 • evaluere eksisterende handlingsplan og jobbe for at ny handlingsplan er på plass fra 2018
 • følge opp Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • tilby skolering til folkevalgte

 

Kunnskapsformidling, holdningsendring og synlighet

 • videreføre og videreutvikle prosjektet Skeiv kunnskap
 • styrke samarbeidet med relevante organisasjoner for å nå flere med Skeiv kunnskap
 • skolere minst 20 skoler
 • lansere Skeiv kunnskap bedrift og Skeiv kunnskap helse
 • skolere alle folkevalgte
 • etablere forum for de skeive uteplassene i Oslo med sikte på en mer inkluderende utelivsarena
 • opprette pilotprosjekt for Skeiv kunnskap lokalt i Bærum og Nesodden
 • skal fortsette arbeidet med de intern og ekstern medie,- og kommunikasjonsstrategi for å øke
  synlighet
 • skal være aktiv på sosiale medier men bruke egne hjemmesider som primær plattform
 • skal dele ut Frydprisen og Æresprisen under Oslo Pride
 • har et overordnet ansvar for arrangering av Oslo Pride og utformingen av festivalens politiske uttrykk
 • skal arrangere debatt- og seminarrekker
 • skal være en stabil, synlig og engasjert arrangør av Oslo Pride

 

Særskilte satsingsområder

 • økt fokus på interkjønn/intersex, bifile, hivpositive og transpersoner
 • styrke tilbudet til seniorer
 • synliggjøre mangfoldet av skeive familier
 • utarbeide strategi for antirasistisk arbeid
 • alle frivillige skal skoleres i inkluderende praksis og antirasistisk arbeid
 • alle våre arrangement skal avholdes på arenaer hvor alle kan delta
 • styrke samarbeidet med søskenorganisasjoner i Øst-, Sentral- og Sør-Europa

Vedtatt av FRI Oslo og Akershus’ årsmøte tirsdag 28. februar 2017.