Om FRI Oslo og Akershus

 1. Hjem
 2. Om FRI Oslo og Viken
 3. Arbeidsprogram 2020

Arbeidsprogram for FRI Oslo og Viken 

Vedtatt på årsmøtet 29.02.2020

Fylkeslaget FRI Oslo og Viken (FRI OV) skal utfordre, utvide og endre normer og holdninger i samfunnet knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet og gjennom det bidra til et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker.

FRI OV skal være en aktiv forkjemper for og beskytter av rettighetene og livene til de av oss som er ekstra utsatt for diskriminering og utenforskap i samfunnet. Dette arbeidet skal foregå internt i organisasjonen så vel som eksternt og skal prioriteres i alt vårt arbeid.

FRI OV skal arbeide for frivilligheten og all aktivitet som medlemmene i organisasjonen skaper. Dette frivillige arbeidet skaper trygge og åpne møteplasser for skeive, og det skal FRI OV være en tydelig forsvarer av og tilrettelegger for. Frivilligheten i organisasjonen skal løftes fram som vår viktigste ressurs.

FRI OV skal arbeide sammen med Oslo kommune, kommunene i Viken og Viken fylkeskommune for å gjøre Oslo og Viken til landets mest inkluderende region for våre medlemmer og vår målgruppe.

 

FRI OV skal jobbe politisk for å bedre levekår og rettigheter for vår målgruppe, ved å:

 • Jobbe for at flere kommuner i Viken området utarbeider skeiv politikk
 • Legge til rette for og bidra til lokale prider i Vikenområdet
 • Videreutvikle og styrke Skeiv kunnskap, med hovedprioritet i skolen og helsesektoren i Oslo, og jobbe for utvidelse i Viken i samråd med fylkeskommunen
 • Bidra til gjennomføring av ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo
 • Delta i Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune
 • Lansere og videreutvikle kvalitetsmerke for primærhelsetjenesten i Oslo kommune.
 • Skolere politikere og byråkrater i skeiv kompetanse i regionen.
 • Være en tydelig motstemme mot høyreekstremisme og minoritetshat
 • Samarbeide med andre organisasjoner i den skeive bevegelsen
 • Jobbe for å få inn mer kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i høyere utdanning
 • Samarbeide aktivt med FRI OVs egen ungdomsorganisasjon Skeiv Ungdom OV.

 

FRI OV skal ha medlemsvekst og ta vare på eksisterende medlemmer,
ved å:

 • Ha jevnlige arrangementer som er åpne for alle medlemmer
 • Arbeide og tilrettelegge for rusfrie tiltak, og ha møter på arenaer hvor det ikke tilbys alkohol.
 • Være synlig i relevante markeringer og arrangement gjennom hele året
 • Ha minst en vervekampanje
 • Synliggjøre FRI og våre aktivitetsgrupper
 • Sørge for at FRI OV er attraktivt for aktivitetsgruppene og deres medlemmer, ved å tilrettelegge for aktivitet og sørge for god kommunikasjon mellom styret og aktivitetsgruppene.
 • Tilrettelegge for kulturarrangementer med hovedvekt på synliggjøring og fremvekst av den skeive kulturen i Oslo og Viken

 

FRI OV skal legge til rette for medvirkning, ved å:

 • Ha informasjonsmøter om vår politikk og organisasjon
  Sørge for at frivillige og tillitsvalgte får mulighet til kompetanseheving (konferanser, seminar etc)
 • Ha jevnlige samlinger for aktivitetsgrupper
 • Fortsette å arbeide mot rasisme og sammensatt diskriminering i egen organisasjon og miljø
 • Invitere til medlemsmøter i god tid før landsmøtet 2020 for å sikre bred deltakelse og diskusjon om organisasjonen og organisasjonens politikk.

 

FRI OV skal jobbe for å følge opp fylkessammenslåingen, ved å:

 • Følge opp eksisterende aktivitetsgrupper i Viken, og legge til rette for opprettelse av nye.
 • Avholde desentraliserte møter, seminarer og konferanser hvor dette er mulig.
 • Følge opp kontaktnettverket vårt i gamle Akershus fylkeskommune, og videre inn i nye Viken fylkeskommune.

 

FRI OV skal være en stabil, synlig og engasjert arrangør av Oslo Pride, ved å:

 

 • Delta i styrearbeidet og andre deler av planleggingen
 • Være attraktive og synlige med stand i Pride Park, Pride House og i paraden
 • Bidra til gjennomføring av Oslo Pride
 • Synliggjøre årets pridetema og FRIs kampanje i forbindelse med Pride 2020
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av InterPrides verdenskonferanse i 2020
 • Jobbe politisk for å bedre vilkårene til Oslo Pride

Resolusjon vedtatt på årsmøtet 

Om negativ utvikling i Europa for skeive og menneskerettigheter. Og om å sette tematikken på agendaen sammen med festivalen vår, Oslo Pride, og andre samarbeidsaktører.

Årsmøtet i FRI Oslo og Viken vedtok følgende resolusjon på årsmøtet 29. februar 2020:

«FRI Oslo og Viken ser alvoret i den negative utviklingen i Europa med tanke på ulike angrep på rettighetene til folk som bryter med normene for kjønn og seksualitet.

Angrepene på rettigheter til folk som bryter normer for kjønn og seksualitet er en del av et større angrep på sivile og politiske rettigheter.

FRI OV vil i samarbeid med Oslo Pride og overfor våre samarbeidspartnere og nettverk sette dette på agendaen og jobbe for å finne tiltak for motvirke disse trendene.»