Om FRI Oslo og Akershus

 1. Hjem
 2. Om FRI Oslo og Viken
 3. Arbeidsprogram FRI Oslo og Akershus 2019

Arbeidsprogram FRI Oslo og Akershus – 2019

 

Vedtatt på årsmøtet 27.02.19
 

Fylkeslaget FRI Oslo og Akershus (FRI OA) skal utfordre, utvide og endre normer og holdninger i samfunnet knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet og gjennom det bidra til et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker.  

FRI OA skal være en aktiv forkjemper for og beskytter av rettighetene og livene til de av oss som er ekstra utsatt for diskriminering og utenforskap i samfunnet. Dette arbeidet skal foregå internt i organisasjonen så vel som eksternt og skal prioriteres i alt vårt arbeid.

FRI OA skal arbeide for frivilligheten og all aktivitet som medlemmene i organisasjonen skaper. Dette frivillige arbeidet skaper  trygge og åpne møteplasser for skeive, og det skal FRI OA være en tydelig forsvarer av og tilrettelegger for. Frivilligheten i organisasjonen skal løftes fram som vår viktigste ressurs.

FRI OA skal arbeide sammen med Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune for å gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for våre medlemmer og vår målgruppe.

 

FRI OA skal jobbe politisk for å bedre levekår og rettigheter for vår målgruppe, ved å:

 • Bidra til utarbeidelse og gjennomføring av ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo
 • Delta i Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune
 • Jobbe for at flere kommuner i Akershus og Vikenområdet utarbeider skeiv politikk
 • Legge til rette for og bidra til lokale prider i Akershus og Vikenområdet
 • Videreutvikle og styrke Skeiv kunnskap, med hovedprioritet i skolen og helsesektoren i Oslo, og utforske muligheter for utvidelse i Akershus/Viken i samråd med fylkeskommunen
 • Utarbeide et pilotprosjekt for prosessorientert kompetanseheving i Skeiv kunnskap
 • Være en tydelig motstemme mot høyreekstremisme og minoritetshat
 • Sette skeive interesser på agendaen i forbindelse med lokalvalget (ene) i Oslo,  Akershus og Viken-området
 • Sette politikere og byråkrater på skolebenken
 • Samarbeide med andre organisasjoner i den skeive bevegelsen
   

FRI OA skal ha medlemsvekst og ta vare på eksisterende medlemmer, ved å:

 • Ha jevnlige arrangementer som er åpne for alle medlemmer
 • Arbeide og tilrettelegge for rusfrie tiltak
 • Ha minst en vervekampanje
 • Være synlig i relevante markeringer og arrangement gjennom hele året
 • Sørge for at FRI OA er attraktivt for aktivitetsgruppene og deres medlemmer, ved å tilrettelegge for aktivitet og sørge for god kommunikasjon.
 • Synliggjøre FRI og våre aktivitetsgrupper
   

FRI OA skal legge til rette for medvirkning, ved å:

 • Ha informasjonsmøter om vår politikk og organisasjon
 • Sørge for at frivillige får mulighet til kompetanseheving (konferanser, seminar etc)
 • Ha jevnlige samlinger for aktivitetsgrupper
 • Fortsette å arbeide mot rasisme og sammensatt diskriminering i egen organisasjon og miljø
 • Invitere til medlemsmøter i god tid før landsmøtet 2020 for å sikre bred deltakelse og diskusjon om politikkutvikling
   

FRI OA skal jobbe for å finne en god organisatorisk løsning på fylkessammenslåing, ved å:

 • Ha tett kommunikasjon med FRI Østfold
 • Delta i Landsstyrets utvalg for ny fylkesstruktur
 • Følge opp kontaktnettverket vårt i Akershus Fylkeskommune, og i resten av Viken-området
   

FRI OA skal være en stabil, synlig og engasjert arrangør av Oslo Pride, ved å:

 • Delta i styrearbeidet, og andre deler av planleggingen av Oslo Pride der det er nødvendig
 • Være attraktive og synlige med stand i Pride Park, Pride House og i paraden
 • Bidra frivillig i gjennomføring av Oslo Pride
 • Synliggjøre pridetemaet historie, og FRIs kampanje i  forbindelse med Pride 2019
 • Bidra til planlegging av InterPrides verdenskonferanse i 2020
 • Jobbe politisk for å bedre vilkårene til Oslo Pride