Arbeidsprogram

 1. Hjem
 2. Om FRI Oslo og Viken
 3. Arbeidsprogram FRI Oslo og Viken 2021

Arbeidsprogram FRI Oslo og Viken

– 2021

 

Arbeidsprogram FRI Oslo og Viken – 2021: Vedtatt på årsmøtet lørdag 27. februar 2021.

Fylkeslaget FRI Oslo og Viken (FRI OV) skal utfordre, utvide og endre normer og holdninger i samfunnet knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet og gjennom det bidra til et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker.

FRI OV skal være en aktiv forkjemper for og beskytter av rettighetene og livene til de av oss som er ekstra utsatt for diskriminering og utenforskap i samfunnet. Dette arbeidet skal foregå internt i organisasjonen så vel som eksternt og skal prioriteres i alt vårt arbeid.

FRI OV skal arbeide for frivilligheten og all aktivitet som medlemmene i organisasjonen skaper. Dette frivillige arbeidet skaper trygge og åpne møteplasser for skeive, og det skal FRI OV være en tydelig forsvarer av og tilrettelegger for. Frivilligheten i organisasjonen skal løftes fram som vår viktigste ressurs.

FRI OV skal arbeide sammen med Oslo kommune, kommunene i Viken og Viken fylkeskommune for å gjøre Oslo og Viken til landets mest inkluderende region for våre medlemmer og vår målgruppe.

Forutsetninger for gjennomføring av arbeidsprogrammet 2021:

 • Tett oppfølging og jevnlige samlinger for aktivitetsgruppene
 • Samarbeid med FRI OVs egen ungdomsorganisasjon Skeiv Ungdom OV
 • Samarbeid med andre organisasjoner i den skeive bevegelsen
 • Rusfrie tiltak, og flere møter på arenaer hvor det ikke tilbys alkohol.

Tredje juridisk kjønn 

Vi ønsker at en tredje, frivillig og juridisk anerkjent kategori av kjønn skal bli vedtatt som rettighet i Norge. Dette er viktig for å anerkjenne de av oss som er ikke-binære, gender queer, og som ikke identifiserer oss innenfor to-kjønnsmodellen. For å vinne denne rettigheten må vi starte en større samtale om kjønn, og hva kjønn betyr for hver og en av oss. Denne må vi ta på nasjonalt og lokalt nivå.

Hva skal vi gjøre:

 • Styret skal arrangere åpne workshops om hva kjønn betyr på individnivå.
 • Styret skal arrangere FRI respons med tredje juridisk kjønn som tema.
 • Styret og tillitsvalgte skal bruke talepunkter om tredje juridisk kjønn i innlegg, appeller, tradisjonelle og sosiale medier, og i representasjonsarbeid.
 • Sekretariatet skal jobbe for å få mediaoppslag om tredje juridisk kjønn.
 • Hele organisasjonen deltar i FRI sin kampanje opp mot Stortingsvalget. 
 • Vi bør snakke om og fremheve temaet i alle sosiale sammenhenger og ellers hvor det er naturlig å bringe temaet på bane. 

Bygge organisasjonen i Viken 

For å virkelig representere Oslo og Viken må vårt nye fylkeslag prioritere de kommende årene å bygge organisasjonen i Viken. Fylket består av 51 kommuner som huser 1,2 millioner innbyggere. Det mangler konkret politikk og sosiale tilbud for å ivareta den skeive befolkningen i denne delen av fylkeslaget vårt. 2021 må dreie seg om å bli kjent med og gjøre oss kjent for den skeive befolkningen og det politiske landskapet i fylket.     

Hva skal vi gjøre: 

 • Styret påtar seg å arrangere åpne møter i Viken-kommuner, i samarbeid med lokallag og medlemmer i fylket.
 • Sekretariatet kartlegger behovet for skeiv politikk i kommunene i Viken, i samarbeid med lokallag og medlemmer i fylket.
 • Styret og sekretariatet følger opp eksisterende aktivitetsgrupper og Prider i Viken, og legge til rette for opprettelse av nye.
 • Styret og sekretariatet følger opp og bygger videre på det politiske kontaktnettverket vårt i Viken. 
 • FRI OV bør fokusere innlegg og innsalg mot lokale medier i Viken.
 • Vi bør være synlig i relevante markeringer og arrangement gjennom hele året.
   

Bekjempe sammensatt diskriminering

De av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, tenningsmønster, seksuell praksis, alder, kropp, funksjonsevne, sosioøkonomisk status, kjønnskarakteristika, hvithet og tro/religion/livssyn er mer utsatt for diskriminering. Dette gjelder både ute i samfunnet generelt og innad i vår organisasjon.

FRI Oslo og Viken skal arbeide målrettet med interseksjonalitet og sikre bred representasjon av det skeive miljøet på tvers av hudfarge, etnisitet, religion, funksjonsvariasjon og sosioøkonomisk klasse i alle ledd av organisasjonen. Vi prioriterer dette i 2021, fordi vi som organisasjon anerkjenner at dette er et område vi har forbedringspotensial på.

Hva skal vi gjøre: 

 • Styret, sekretariatet, aktivitetsgrupper og lokallag fortsetter å arbeide mot rasisme og sammensatt diskriminering i egen organisasjon og miljø.
 • Styret, sekretariatet, aktivitetsgrupper og lokallag legger til rette for møteplasser for mennesker i vår målgruppe som møter sammensatt diskriminering.
 •  Styret, sekretariatet og arrangører skal sørge for aktiv representasjon og mangfold ved bidrag og foredragsholdere på arrangement og kurs i FRI Oslo og Vikens regi.
 • Styret, sekretariatet og lokallag etterstreber å ha våre møteplasser og tilbud på steder som er universelt utformet.
 • Styret, sekretariatet og lokallag jobber for å øke mangfoldet i ansattforhold, tillitsverv og på våre arrangementer.
 • Styret samarbeider med flere aktører på antirasisme, likestillings- og diskrimineringsfeltet, uavhengig av diskrimineringsgrunnlag, også med fokus på seksuelt mangfold.

Oslo Pride

Hva skal vi gjøre: 

 • Delta i styrearbeidet og andre deler av planleggingen.
 • Være attraktive og synlige med stand i Pride Park, Pride House og i paraden.
 • Mobilisere til debatter og kulturinnslag i Pride Park og i Pride House.
 • Synliggjøre årets pridetema i forbindelse med Pride 2021.
 • Jobbe politisk for å bedre vilkårene til Oslo Pride.