Årsmøte FRI Oslo og Viken - 2024

Bilde fra Oslo Pride 2023 - FRIs paradeseksjon. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Innkalling til årsmøte 2024 – FRI Oslo og Viken

Dato: Lørdag 24. februar.
Tid: 14:00-17:00.
Sted: Oslo – og digitalt, for de som ikke har anledning til å delta fysisk.
Adresse: Mariboes gate 13, 0183 Oslo.

Dagsorden for årsmøtet 2024

– med styrets innstillinger og andre sakspapirer som PDF – i lenker.

Sakene ble publisert lørdag 17.02.2024 (om ikke annet angitt).

1. Godkjenning av innkalling – se innkallingshistorikk nederst på denne siden.
2. Konstituering
2.1 Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps
2.2 Godkjenning av forretningsorden.
Se forretningsorden her!
3. Årsrapport/Årsberetning 2023.
Les årsrapporten her!
4. Regnskap 2023, noter til regnskapet og revisors beretning.
Årsregnskapet for 2023 finner du her! Og signert versjon av regnskapet her! (oppdatert 23.02.2024)
Noter til årsregnskapet (oppdatert 23.02.2024)
Revisors beretning 2023 (publisert 23.02.2024)
5. Arbeidsprogram 2024.
Styret forslag til nytt arbeidsprogram for 2024 kan du lese her! 
Arbeidsprogrammet for 2023 kan du lese her!
6. Innkomne uttalelser og resolusjoner.
Les forslag til uttalelse om Gaza/Israel – «No pride in genocide!»
7. Budsjett 2024.
Les forslag til budsjett 2024 her!
8. Vedtekter.
Styrets forslag til endringer av vedtekter leser du her!
Gjeldende vedtekter leser du her.
9. Valg.
Les valgkomiteens innstilling til ny leder, nestledere, styre- og varamedlemmer her!
9.1 Valg av leder
9.2 Valg av nestledere
9.3 Valg av styremedlemmer
9.4 Valg av varamedlemmer til styret
9.5 Valg av varamedlemmer til landsstyret (kommer).
9.6. Valg av revisor og regnskapsfører.
Styret innstiller på at Christiania Revisjon blir valgt som revisor. Styret innstiller ikke en regnskapsfører til valg på grunn av forventet vedtektsendring.
9.7 Valg av ny valgkomite. Les styret innstilling til ny valgkomite her!

Les FRI Oslo og Vikens omfattende årsrapport for 2023 – om aktivitet i fylkene Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold:

Bildet av forsiden på FRI Oslo og Vikens årsrapport for 2023 fungerer som link til rapporten.

Les også: Styrelder Jan Elisabeth Lindvik trer av på årsmøtet 2024. Publisert 21. desember 2023.

 

Om årsmøtet:

Årsmøtet er FRI Oslo og Vikens øverste demokratiske organ.

Årsmøtet velger styrets medlemmer og består av de medlemmene av FRI i Oslo og Viken som møter opp.

Årsmøtet bestemmer det lokale arbeidsprogrammet til fylkeslaget FRI Oslo og Viken, vedtar budsjett med mer – se dagorden over.

Stemmerett og frister

Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer av FRI Oslo og Viken som har betalt forfalt kontingent, og for nye medlemmer senest tre uker før årsmøtet avholdes (på dette punktet overstyrer sentrale vedtektene i FRI de lokale vedtektene i FRI OV).

Har du spørsmål om kontingenten kan du kontakte medlemssekretær Cathrine Schøne på e-post: cathrine@foreningenfri.no.

10. februar: Endringsforslag og innkomne saker fra medlemmer skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Styret gjennomgår alle innkommende saker etter fristen, og innstillingene blir publisert i dagsorden over.

Saker, resolusjoner eller endringer i styrende dokumenter som medlemmer måtte ønske, som ønskes tatt opp på årsmøtet, sender medlemmer til styret på e-post: hei@friosloviken.no innen fristen 10. februar. 

Om å stille til valg

Styreleder Jan Elisabeth Lindvik varslet i desember 2023 at hen går av. Dette ble medlemmer varslet om i desember via nyhetsbrev, på vår lokale nettside og i sosiale medier, med oppfordring til å ta kontakt med valgkomiteen.

Alle verv i FRI Oslo og Viken-styret er mulig å stille til valg på som medlem.

Styremedlemmer og varamedlemmer i FRI OV er frivillige tillitsvalgte.

I de økonomiske rammene for styreleder-vervet for 2024 er det lagt opp til at vedkommende skal kunne honoreres ut fra en 60% stilling og opp til 100%.

Valgkomiteen i FRI Oslo og Viken har jobbet ut i fra det ovennevnte.

Valgkomiteens innstilling publiseres, i henhold til vedtektene, som sak i dagsorden til årsmøtet – lørdag 17. februar 2024.

 

Om innkallingen til årsmøte FRI Oslo og Viken 2024

Innkalling til årsmøtet 2024 er og blir sendt ut og kommunisert i henhold til vedtektenes punkt 6.

Innkallingshistorikk:

17. februar 2024: Endelig innkalling sendt til alle medlemmer i FRI Oslo og Viken på e-post, og sakspapirer publisert på denne siden.
26. januar 2024: Innkalling sendt medlemmer, med informasjon om frister med mer. Påmelding til møtet åpnet.
21.desember 2023: Denne nettsiden om årsmøtet 2024 ble publisert.
6. desember 2023: Nyhetsbrev tilsendt medlemmer, med oppfordring om å sette av datoen i sine kalendre.
5. desember 2023: Facebook-arrangement for årsmøtet 2024 opprettet, samt arrangementsinfo lagt ut i vår egen kalender.