Årsrapport 2017

Året 2017 har vært godt for FRI Oslo og Akershus. Med nær 1000 arrangementer – som dekker alt fra sosiale møteplasser, kunst, kultur og idrett – bidrar organisasjonen og frivilligheten vår til at utallige skeive har rusfrie, helsefremmende og ikke minst trygge, sosiale møteplasser å gå til.

Les mer!

 1. Hjem
 2. Om FRI Oslo og Viken
 3. FRI Oslo og Akershus' årsrapport 2017

Nøkkeltall 2017 – FRI Oslo og Akershus 

Antall frivillige

Antall arrangement

Antall medlemmer

Innledende om FRI OA-året 2017


FRI Oslo og Akershus er et fylkeslag i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Laget hadde 1531 medlemmer ved utgangen av 2017.

105 kjernefrivillige driver 26 aktivitetsgrupper eller faste aktiviteter, med over 800 arrangementer i løpet av året. 75 personer står på gjennom året for å skape Oslo Pride.

I tillegg kommer rundt 200 frivillige som gjør en innsats i kortere perioder, de fleste under Oslo Pride og Oslo Pride sine arrangement.

Totalt er nøkkeltallene bak FRI Oslo og Akershus i 2017: 575 frivillige i store og små roller, som har skapt nær 1000 arrangement gjennom året.

Styret 2016/2017

Årsmøtet er FRI OAs høyeste organ. Årsmøtet vedtar blant annet vedtar arbeidsprogrammet, som er styrende for vår aktivitet og prioriteringer gjennom året. 

Valgt ved årsmøte 27. februar 2017 (bildet over): Leder Hans Heen Sikkeland. Organisatorisk nestleder: Viljar Eidsvik. Politisk nestleder: Marita Matthews Holmeset-Varpe.

Styremedlemmer: Olav André Manum, Thomas Talawa Prestø, Maja Hustad og Kristine Sundvor Solvin. Styremedlem Thomas Talawa Prestø sa fra seg sitt verv i november 2017. Vararepresentanter: Klaus Bøckman, Eva Hongshagen, Kaja Glenne Lund og Christine Marie Jentoft.

Styret har avholdt totalt 12 styremøter i 2017 og behandlet 39 saker i tillegg til skoleringer. Sakene er vedtakssaker og ikke arbeidende saker uten vedtak.

Valgkomité

 

Valgt ved årsmøte 27. februar 2017. Leder av valgkomiteen: Paal Christian Mossin Gjøen, samt Nils-Erik Flatø, Martine Hammervold-Austinat og Brita Brekke. Brita Brekke trakk seg fra valgkomiteen høsten 2017 (ble ansatt).

Ansatte + kontor

De ansatte på kontoret har i hovedoppgave å bistå frivilligheten, og å arbeide med synlighet, politisk påvirkning og mediearbeid, i tillegg til administrativt arbeid og daglig drift.

 • Frikjøpt leder: Hans Heen Sikkeland – 100 % (midten i bildet over)
 • Kommunikasjonsrådgiver: Petter Ruud-Johansen – 100 % (til høyre i bilet over)
 • Organisasjonsrådgiver: Brita Brekke – 60-100 % fra april
 • Prosjektleder Skeiv Kunnskap: Monica Bothner – 100 % (til venstre i bildet over)
 • Prosjektrådgiver Skeiv Kunnskap: Janne Bromseth – 100 % fra august

FRI OA holder til i Tollbugata 24, hvor vi deler lokaler med FRI sentralt, Skeiv Ungdom og Ungdomstelefonen. Her har vi, i tillegg til kontor og arbeidssted, store rom som brukes hver dag gjennom året til sosiale møter, kafétilbud, seminarer, møter og andre aktiviteter for frivillige.

FRI OA jobber mye med å ha et godt arbeidsmiljø og en god organisasjonskultur. Organisasjonen har gode rutiner for varslinger og flere dokumenter og veiledninger for å møte personer i krise, krisehåndteringsveileder for en rekke situasjoner, etiske retningslinjer, varslingslinjer, veileder for frivillige og skoleringsplaner for å opprettholde en god kultur.

I 2017 har vi jobbet mye med å implementere veileder med reglement for ekstern og intern kommunikasjon og fylkeslaget har tatt initiativ til flere landsdekkende dokumenter som tar sikte på å besørge en god kultur innad i organisasjonen. Dette bidrar også til trygge rammer for ansatte.

Økonomi

 

Totale inntekter: 4.107.747,- Totale utgifter: 3.814.000,- Årsresultat: 290.000,-


Gjennom flere års arbeid for å sikre forsvarlig drift av prosjektet Skeiv kunnskap og driften av organisasjonen, med hovedfokus på rammene for frivillige og for aktivtet, fikk vi i år Oslo kommune mer inn i FRI OAs spleiselag.

Med kommunens støtte på henholdsvis 1.400.000,- til Skeiv Kunnskap og 1.100.000,- til drift av organisasjonen, i tillegg til Akershus fylke sitt driftstilskudd på 800.000,-, samt deres ekstrabevilgning på 26.000,-. gikk organisasjonens inntekter opp nesten 1.000.000,- i 2017. Totale inntekter er på 4.107.747,- .

De totale inntektene inkluderer prosjektmidler fra Bufdir til Pride House, midler til Skeive kunstnere (nå Pride Art) fra Oslo kommune, samt fylkets driftsmidler og kommunens prosjekts- og driftsmidler nevnt over.

I tillegg har organisasjonen i år økt sine frie inntekter som består av medlemskontingent, momskompensasjon, støtte fra FRI og Grasrotandelen samt noen mindre inntekter ved salg av kalendere og lønnstilskudd økt med nesten 150.000,- i 2017 og utgjør i dag 777.000,-.

Medlemmer og følgere SoMe

Noen tall FRI OA-året 2017.

FRI OA opplever jevn medlemsvekst, og har vervet 431 nye medlemmer i 2017 (32% av den totale medlemsmassen), mot 323 helt nye medlemmer i 2016 (29% av den totale medlemsmassen).

Prideperioden – juni, juli og august (etterregistrerte i medlemssystemet per 17. August 2017) er en viktig faktor når veksten av antall nye medlemmer skal forklares, med 160 nye medlemmer vervet i 2017 mot 145 nye medlemmer i 2016. I prideperioden ble FRIs nasjonale kampanje “Gå for meg” kjørt. Denne skapte ekstremt mye oppmerksomhet i sosiale medier, i media og ikke minst oppslutning om festivalene våre, inkludert Oslo Pride. Kampanjens oppslutning ga likevel ikke utslag i ekstremt mange flere vervede medlemmer i 2017 kontra fjoråret.

Så, hva er årsaken til det gode verveåret? Vi mener det er en kombinasjon av alt arbeidet:

 • Vi har synliggjort viktigheten av å bli medlem på alle egne arrangement i løpet av året, enten i form av rollups, flyers, på storskjerm eller verbalt.
 • Rekkevidden i sosiale medier har økt – i alle kanaler.
  • Spesielt god vekst har vi i vår hovedkanal i SoMe, facebook. Hvor vi har gått fra 2348 følgere i 2016 til 3775 i 2017.
  • Vi har gjennomgående kjørt vervebudskapet i SoMe-kanalene gjennom året, vært tydelige i alle eventtekster og gjentatt budskapet i statusoppdateringer.
 • Vi har pleid medlemmene våre med digitale nyhetsbrev: 23 stykker i 2017, og har gjennom året i nyhetsbrevene oppfordret folk til å betale mottatt faktura.
 • Massiv synlighet gjennom “Gå for meg”-kampanjen, som så vidt nevnt over.
 • Ved siden av dette har vi kjørt vår egen minikampanje “Jeg spør deg – vil du bli medlem?”  gjennom hele året. Blant annet hektet vi denne videokampanjen på at nynazistene i Den Nordiske Motstandsbevegelsen mobiliserte mot “Homolobbyen” – altså mot oss i FRI.
 • Vi var mer synlig på flatene under Oslo Pride – på Pride House og spesielt i Pride Park, med store bannere med vervebudskap og “arrangør av festivalen”-budskap sentralt plassert over alt og på flere plasser enn tidligere år.
 • Vervebudskapet nådde gjennom via FRI-standen i Pride Park, som vi i år hadde hovedfokus på å vise fram aktiviteter i aktivitetsgruppene. Blant annet kjørte vi egne arrangement som lesbisk speed-dating, seniortreff, transkafe, verksted for regnbuefamilier og flere andre.
 • Vi har jobbet med vervebudskapet i aktivitetsgruppene – gjennom våre nøkkelfrivillige gjennom hele året.
 • Vi har synliggjort fylkeslagets lokale arbeid i media.
 • Og vi har synliggjort aktiviteten gjennom egen nettside, som vi vil vise effekten av i de neste avsnittene.

Nett og visuelt

 

Fylkeslagets nettside, som er frakoblet sentralleddets nettside, la vi opp høsten 2016. Frioa.no ble “soft”-lansert i september 2016, og har blitt utbygget og fremhevet mer og mer siden da.

Nettsiden fungerer som felles plattform for alle våre grupper, alle arrangement i Oslo og Akershus, som ytringskanal for politikk, nyheter, aktuelt og blogg, som plattform for ressurser som “Skeive og demens”, Kjønnsportalen og prosjektet vårt Skeiv kunnskap.

Eksponeringen av FRI Oslo og Akershus’ aktiviteter, meninger og ressurser via egen nettside, frioa.no, er verdifull. Vi tror vi at nærheten og relevansen overfor medlemmer og potensielle medlemmer styrkes med lokal hjemmeside.

Via egen hjemmeside får vi bedre fremhevet den politikken som berører våre medlemmer. Vi får fremhevet den lokale aktiviteten, og vist hvordan vi jobber holdningsskapende i området som medlemmene våre bor i. Vi kan her adressert lokale forhold gjennom FRI OA-bloggen, og ikke minst samlet gruppenes aktiviteter i én felles kalender.

Som del av FRI OAs prosjekt ‘egen-nettside’, og videreføring av arbeidet med å samle all aktivitet og bli én felles, styrket organisasjon (satsning startet i 2016), har vi gjennom året jobbet med det visuelle uttrykket til en rekke av gruppene våre og implementert dette i nettsiden.

videreføring av arbeidet med å samle all aktivitet og bli én felles, styrket organisasjon (satsning startet i 2016), har vi gjennom året jobbet med det visuelle uttrykket til en rekke av gruppene våre og implementert dette i nettsiden.

For å nevne noen eksempler på det visuelle arbeidet: LAW  har laget ny logo basert på designmanualen vår, vi har jobbet med ny logo til PUST UT, Wish og Late Bloomer Ladies, og vi har laget illustrasjonsbilder til Queer Yoga-arrangementene.

Synlighet i media

 

FRI OA har hatt et godt informasjonsår i 2017. Vi har satt agendaen en rekke ganger, vi deltar i debatter som gjelder livene til våre medlemmer, vi bruker vår stemme solidarisk og vi tar tak i tema som ikke alle oppfatter som populære. 

De store og populære sakene i 2017, som ga mye oppmerksomhet i pressen, var tildelingen av Frydprisen til «SKAM», Æresprisen til Esben Ester Pirelli Benestad (basert på egen pressemelding), og felles flaggheising sammen med ordfører i Oslo, Marianne Borgen i juni i anledning pride (NTB-artikkel).

Arbeidet med antirasisme i egen organisasjon satte også agenden i media i år. Blikk omtalte vårt engasjement og initiativ på lederplass i augustnummeret “…antirasistisk arbeid BLIKKS

De virkelige heltene blir først slagkraftig når det blir en del av den organiserte lhbt-bevegelsens ansvar og prioriteringer. Og nå har også FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold – kommet på banen. I juni satte lokallaget FRI Oslo og Akershus ned et eget utvalg som skal jobbe med antirasisme. Dette initiativet er historisk. Målet er å skape en helhetlig politisk plattform med antirasistiske verktøy og strategier som lokallag i FRI over hele landet kan bruke.”  Blikk nr 8 2017 – lederartikkel

Høstens store informasjonshøydepunkt var gjennomslaget i media om skeive seniorer. 28. september 2017 kom vi på trykk med kronikken «Gammel, grå – og fortsatt homo» i Aftenposten og 18. oktober var vi hovedsak med prosjekt Skeiv kunnskap på Gaysir i artikkelen «Den skeive alderdommen».

I den påfølgende tiden etter kronikken arbeidet vi sammen med NRK om et innslag på samme tematikk, og dette ble sendt som hovedreportasje i magasindelen på Søndagsrevyen 3. desember.

Informasjonsåret 2017 ble absluttet med forhåndsomtale av juleavslutningen vår for seniortreffene på Kampen. Da fikk vi Gerd Brantenberg til å komme og lese høyt historien «Anne og Anne kommer hjem til jul», og vi fikk oppslag basert på pressemeldingen «Hjem til jul med FRI».     

Les mer i fullversjonen av årsrapporten.
Last ned som PDF her!

Organisasjonen + frivilligheten

Aktivitetsgruppene er, ved siden av festivalen vår, den delen av oss som genererer mest frivllighet og deltagelse. 

Når vi inkluderer festivalen vår, Oslo Pride, er det totalt 568 personer i ledelse og styrer, inkludert nøkkelpersoner andre frivillige i FRI OA.

Mellom oss har vi arrangert 975 arrangement i 2017. Det innebærer mange timers frivillig arbeid.

Med over 10 000 timer frivillig arbeid i styrer og ledelse i Pride og aktivitetsgruppene tilsvarer det over 6 årsverk i løpet av 2017.

Les mer i fullversjonen av årsrapporten.
Last ned som PDF her!

Oslo Pride 2017

Under arbeidstittel for pride-tema 2017 «Fryktløs kjærlighet», som landsstyret i FRI gikk inn for nasjonalt, var FRI OA med på å utvikle kampanjen «Gå for meg».

Fryktløst, fulle av kjærlighet og solidaritet til alle som ikke kunne eller turte ble det rekordoppslutning om pridefestivalene land og strand rundt. Så også for festivalen vår, Oslo Pride.

Oslo Pride er det største og viktigste arrangementet i FRI OA. Oslo Pride drives av et eget styre og ledelse, fullstendig på frivillig basis, og denne gjengen har i 2017 overgått seg selv med en svært vellykket Pride. Rekordmange deltagere i paraden – 10 000 flere enn fjoråret, stor pågang i Pride Park under hele festivalen, rekordstor utstilling i Pride Art og godt oppmøte i Pride House.

Antallet besøkende i Pride Park er ganske likt fjoråret, men de besøkende tilbrakte flere timer der, og det var derfor trangere om plassen og flere på konserter og arrangement.

Oslo Pride 2017 åpnet med Pride House og gatefest i Strøget, 24. juni. Pride Park åpnet onsdag 28. juni 2016. Oslo Pride Parade ble arrangert lørdag 1.juli 2017, med rekordstor deltagelse under FRIs paradeinnslag, kampanjen Gå for meg – hver grunn til å la være er en grunn til å delta.

Oslo Pride har også deltatt med flere frivillige på internskolering i FRI som ble arrangert i Bergen. Festivalen har hatt et sterkt fokus på inkluderende arenaer og jobbet målrettet med å ha universell utforming og gode rutiner for varsling av rasisme og trakassering. Oslo Pride har også hatt frivillige med på alle våre skoleringer og internseminar i 2017

Sammen med FRI OA arrangerte Oslo Pride skoleringshelg for sine fagsjefer, ledelsen og styret. Målet for helgen var å gi alle tilgang på gode ledelsesstrategier og bedre samarbeidsgrunnlaget. Ledelsen og styret i Oslo Pride hadde også flere møter med FRI OAs styre for å se nærmere på styrende dokumenter og samarbeidsmodellen til FRI.

Styret i Oslo Pride: Lars Arnesen, styreleder. Styremedlemmer; Inger Kristin Haugsevje, Stein Runar Østigaard, Hallvard Øren, Gudrun Jevne, Heidi Nordby Lunde og Annett Brohmann.

Daglig ledelse: Festivalsjef Fredrik Dreyer, festivalnestleder Yonas Bennour, HR-ansvarlig Ingrid Blomsnes Solheim, Kommunikasjonsansvarlig Thomas André Syvertsen og Økonomiansvarlig Maria De Paoli.

Prosjekt Skeiv kunnskap

På oppdrag fra Oslo kommune driver vi prosjektet Skeiv kunnskap. Alle Oslo bys virksomheter, etater, skoler og annet får tilgang til et helhetlig, gratis og faglig tungt kunnskaps- og undervisningstilbud gjennom prosjektet. I 2017 har vi fått mulighet til å utvide prosjektet med en ansatt, og utvidet tilbudet med blant annet et spesifikt tilbud til eldreomsorgen.
Med to ansatte i siste halvdel av 2017 har tilbudet blitt utvidet, og vi har etablert oss som en viktig og etterspurt aktør i kommunens foretak.

Skeiv kunnskap bidrar til kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold blant ansatte i Oslo kommune, og er startet på bakgrunn av tiltak i den enstemmig vedtatte handlingsplanen Stolte Oslo, samt tiltaks, kompetanse- og kunnskapsmål i henhold til diskrimineringslovverk og Byrådserklæringen.

Mål: At arbeidsgivere, ansatte og tjenesteytere i Oslo kommune skal ha kompetanse om kjønnsmangfold, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og normer. Prosjektet skal gi gode verktøy som sikrer at riktig kompetanse eksisterer i kommunen over tid.

Kommunale arbeidsplasser skal ha et reflektert mangfolds- og inkluderingsperspektiv som fører til et godt og inkluderende tjenestetilbud for alle byens brukere og innbyggere, samt et trygt arbeidsmiljø.

I 2017 har Skeiv kunnskap jobbet bredt mot  HR, helse og utdanningssektoren:

 • For skolesektoren ble det i 2016 pilotert og evaluert en helhetlig skolering for ungdomstrinnet, bestående av tilpasset kompetanseheving for skoleledelse, lærere og elever, i samarbeid med Rosa kompetanse og Skeiv Ungdom. Dette har i 2017 vært et åpent og gratis tilbud til alle Osloskoler med ungdomstrinn og i desember ble det på ny lagt frem som nyhetssak på Utdanningsetatens internsider for skolene, Tavla.
 • Lanserte nettressursene på FRI OAs hjemmesider med seminar om kjønns- og seksualitetsmangfold og prosjekt Skeiv kunnskap på Rådhuset. Politikere og ledelse fra alle virksomheter (etater) var invitert. Kjønnsportalen og nettressursen om eldre og demens ble presentert.
 • Startet samarbeid med HR-feltet i kommunen, hvor skeiv kunnskap bidrar med skolering i kommunens HR-Forum hvor ledelsen i ulike virksomheter deltar. Har fått oppdrag om en kursmodul i utviklings- og kompetanseetaten. En nettbasert HR-ressurs om inkluderende arbeidsmiljø har vært diskutert utarbeidet i samarbeid med med seksjon for personalledelse (under KS-læring). Vi holdt også en workshop for HR-ansatte i bydel Gamle Oslo om inkludering og normbevissthet i rekruttering og arbeidsmiljø.
 • Skeiv kunnskap har i 2017 utarbeidet en egen skolering for sykehjem og har startet på oppdragene. Dette er et kompetansehevingstilbud for virksomheter og faggrupper innenfor eldreomsorgen-  for søknadsbehandlere, sykehjem, dagsenter eller hjemmehjelpstjenester i Oslo kommune.
 • Nytt metodemateriale for eldreomsorgen var under utarbeiding høsten 2017 og lanseres 22. Februar 2018 med eget fagseminar med ledende forskere på feltet, hvor ledelse og ansatte i eldreomsorgen inviteres til fagdag.
 • Vi har laget laget to filmer om likeverdige tjenester i samarbeid med Sagene skole og utdanningsetaten.

Les mer i fullversjonen av årsrapporten.
Last ned som PDF her!

De prioriterte arbeidsområdene
særskilte satsingsområder 2017

 

Årsmøtet 2017 vedtok noen særskilte satsingsområder som organisasjonen har arbeidet med spesifikt. Noen av disse satsingsområdene omhandler spesielt sårbare grupper i vår målgruppe, som vi derfor anser det som viktig å følge opp.

Økt fokus på interkjønn, bifile, hivpositive og transpersoner

I løpet av 2017 har det blitt etablert en egen gruppe for bifile, under navnet VisiBle. Gruppa arbeider med synlighet for bi+-gruppa innad i organisasjonen, og gjennom åpne arrangementer, blant annet markering av bisynlighetsdagen 2017. I tillegg er gruppa en sosial møteplass med lavterskel kafetilbud for de som ønsker å møte andre med lignende erfaringer.

T-kafe er et fast tilbud en gang i måneden. I løpet av 2017 har pågangen økt vesentlig, med oppmøte på 40-50 personer på flere av treffene. Dette viser viktigheten av et trygt, sosialt tilbud. I 2017 har frivillige arrangert en helgeworkshop i tillegg til T-kaféen. I tillegg til det sosiale tilbudet har vi i 2017 markert transsynlighetsdagen og transminnedagen, sistnevnte i samarbeid med Skeiv Ungdom. Vi har også utarbeidet en nettressurs om kjønn, med særlig fokus på inter og trans.

Verdens Aidsdag ble markert i samarbeid med Hiv Norge som arrangerte konferanse og debatt. FRI OA samarbeidet også med dansekompaniet Meraki Voguing om et vogueball til inntekt for Hiv Norge.

 

Styrke tilbudet til seniorer

Arbeidet med skeive seniorer har vært høyt prioritert i 2017. De sosiale tilbudene har etablert seg som hyggelige arenaer med et økende antall besøkende. Særlig er regnbuetreffene på Kampen omsorg + i vekst, og samarbeidet med Kirkens bymisjon, som driver senteret, er svært vellykket. I tillegg har prosjekt Skeiv Kunnskap utvidet sitt arbeidsfelt til å også omfatte eldreomsorgen, noe som har fått mye oppmerksomhet i media og blant politikere. Skeiv kunnskap har utviklet en nettressurs om skeive og demens, og kurset ledelsen på flere eldresenter. I løpet av 2017 har vi etablert et samarbeid med pensjonistforbundet.

Synliggjøre mangfoldet av skeive familier

Arbeidet med å synliggjøre mangfoldet i skeive familier har i hovedsak vært arbeid gjort internt i organisasjonen i 2017. FRI OA og Oslo Pride bidro til å utarbeide bakgrunnsdokumentet til å ha familie som tema for Pride 2018, og dette ble vedtatt. Etter vedtaket har Skeiv kunnskap hatt innledninger for fagsjefene i Oslo Pride og for Landsstyret, samt at Janne fra Skeiv Kunnskap bidrar inn mot kampanjeutvalget som arbeider for en felles kampanje med familie som tema for Pride 2018.

Utarbeide strategi for antirasistisk arbeid, og skolere frivillige i inkluderende praksis og antirasistisk arbeid

Etter at årsmøtet vedtok å utarbeide strategi for antirasistisk arbeid i FRI OA ble det satt ned et utvalg, ledet av styremedlem Kaja Glenne Lund. I oktober ble det arrangert seminar om antirasisme, et for aktive i organisasjonen og ett som var åpent for alle med ca 40 deltagere, mange fra FRI og Pride. Utvalget har også arbeidet med politikkutforming i organisasjonen opp mot arbeids- og prinsipprogram mot FRIs landsmøte.

Alle våre arrangement skal avholdes på arenaer hvor alle kan delta

Vi arbeider kontinuerlig for å holde arrangementer i lokaler som er universelt utformet. Det er allikevel en utfordring at våre egne lokaler ikke er spesielt godt egnet for rullestolbrukere.  

 

Styrke samarbeidet med søskenorganisasjoner i Øst-, Sentral- og Sør-Europa

Oslo Pride har et godt internasjonalt samarbeid med andre Pride-organisasjoner i Europa. I 2017 har FRI OA deltatt på ILGA Europe-konferansen for å knytte nettverk med andre organisasjoner og lære og dele erfaringer. Familienettverket har deltatt på konferanse i Gøteborg med tilsvarende organisasjoner, de fleste fra Øst-Europa.

Les mer i fullversjonen av årsrapporten.

Last ned som PDF her!

Følg FRI Oslo og Akershus på Facebook, Twitter og Instagram