Slik påvirker du FRIs politikk – lokalt og nasjonalt

Slik påvirker du FRIs politikk – lokalt og nasjonalt

I korte trekk: Medlemmer av FRI kan (1) sende inn endringsforslag, (2) delta på ulike medlemsmøter og ytre sine meninger, og (3) bli valgt som delegat og delta på landsmøtet som avholdes i mai 2020. 

 

Utdypende om hele prosessen:

I mai 2020 avholder FRI igjen sitt landsmøte. På landsmøtet samles delegasjoner fra alle FRIs fylkeslag. Dette møtet avholdes annethvert år, og det er her de store linjene i FRIs politikk og arbeid bestemmes. Landsmøtet velger også FRIs nasjonale leder. På landsmøtet bestemmes det hva vi nasjonalt skal jobbe med framover.

Alle medlemmer av FRI kan delta på landsmøtet som observatører, og kan få talerett om landsmøtet åpner for det.

I tillegg kan alle medlemmer av FRI fremme forslag til endringer av FRIs politiske plattform, til arbeidsprogrammet for kommende toårsperiode, og foreslå endringer av vedtektene, organisatoriske forhold, resolusjoner og annet. 

 

 

Alle stegene: Slik påvirker du FRIs politikk fram mot landsmøte i mai

 

 

10. februar

FRI Oslo og Akershus, som endres til FRI Oslo og Viken i februar, avholder et uformelt, åpent og todelt møte for medlemmer og andre. 

I første del av møtet er temaet kjønn og trans – et tema som stadig er aktuelt og diskuteres av forskjellige aktører. I andre del av møtet kan du møte de to lederkandidatene som stiller til valg på FRI Oslo og Akershus årsmøte 29. februar 2020.

Les mer på facebook-arrangementet, eller på nettsiden vår her.

 

Innen 14. februar:

Enkeltmedlemmer av FRI kan fremme forslag til endringer i alle våre nasjonale, styrende dokumenter. Disse dokumentene finner du nederst i saken.

I første runde kan du som medlem sende inn forslag til endringer eller prioriteringer.

Medlemmer har mottatt e-post med link til skjema der forslag kan sendes inn – og husk – forslag må sendes inn innen 14. februar. Alle innsendte forslag fra medlemmer (med betalt kontingent for 2020) bearbeides så på landsstyremøte i FRI helgen 20.-22. mars 2020.

Landsstyret, som består av en representant fra hvert fylkeslag i FRI, fire direktevalgte representanter, samt medlemmene i sentralstyret, tar stilling til innspillene du og andre har sendt inn, og innen 27. mars 2020 publiserer så sekretariatet i FRI alle sakspapirer til landsmøtet. Da vil du se du om dine innspill og forslag fra første innspillsrunde er tatt med inn i den videre prosessen.

Vinteren 2019/2020 har landsstyret i FRI også gitt tre komiteer sammensatt av tillitsvalgte i flere ledd ansvar for å forberede saker til dette landsstyremøtet i mars, henholdsvis om vedtekter, arbeidsprogram og politisk plattform. Disse komiteene jobber parallelt med hele prosessen som beskrives i denne artikkelen og de tar innsendte forslag med i det forberedende arbeidet før møtet. 

 

 

29. februar: Årsmøte i FRI Oslo og Akershus – > Viken

Årsmøtet i fylkeslaget FRI Oslo og Akershus avholdes lørdag 29. februar – og det er her navneendringen til FRI Oslo og Viken vil skje – om årsmøtet bestemmer det. Årsmøtet består av medlemmer i FRI i Oslo og i Viken-området. Her velges ny lokallagsleder og nytt styre. Og arbeidsprogrammet for foreningen lokalt i Oslo og Viken bestemmes.

Fristen for medlemmer til å sende inn saker til vårt lokale årsmøtet er 15. februar. Alt om årsmøtet i FRI Oslo og Akershus finner du her

 

 

27. mars 2020: Sakspapirer til Landsmøtet publiseres

Når sakspapirene til landsmøtet 2020 foreligger begynner moroa.

Medlemmene i FRI blir, etter at sakspapirene til landsmøtet er publisert av landsstyret, innkalt til et nytt medlemsmøte i hvert sitt fylkeslag.

 

Uke 16 – i april  – valg av delegasjon til LM fra FRI Oslo og Viken

Hvert fylkeslag i FRI skal avholde separate medlemsmøter hvor valg av delegater til landsmøtet skjer. Dette møtet i FRI Oslo og Viken avholdes i uke 16 (april) i Mariboes gate 13, i Oslo. 

På dette møtet blir innspillene til politikken og arbeidsprogrammet på nasjonalt nivå  diskutert – og det er her valg av FRI Oslo og Vikens delegasjon til landsmøtet skjer.

Alle medlemmene i Oslo og Viken-området kan stille til valg, og fra vårt fylkeslag blir det valgt 12 delegater (og fire varadelegater) som skal møte og representere oss på landsmøtet.

Enkeltmedlemmer vil – i prosessen videre – få mulighet til å påvirke politikken i nytt medlemsmøte (se punkt «Mot slutten av april» under), men størst gjennomslag og stemmerett på landsmøtet vil personer som deltar og engasjerer seg som delegat kunne få.

Det er viktig å huske på at du som delegat til landsmøtet er valgt av medlemmene – og derfor vil det på medlemsmøtet i uke 16 være viktig å bekjentgjøre overfor alle oppmøtte hvor en står i de ulike sakene som skal avgjøres på landsmøtet. Og igjen – hvilke saker som skal opp på landsmøtet, kan du som medlem allerede nå være med å sende inn forslag til (se første frist 14. februar). 

 

En god del makt ligger i delegasjonen
FRI Oslo og Vikens valgte delegasjon til landsmøtet møtes deretter seg i mellom for å diskutere i detalj alle sakspapirene. 

I vårt fylkeslag har det aldri vært noen tradisjon for å binde delegatene i enkeltsaker – vi har prioritert å møtes lenge og godt for å finne fram til gode, gjennomtenkte og gjennomarbeide standpunkter i de ulike sakene. Og selv om vår delegasjonen vanligvis er fristilt, altså at hver delegat står fritt til å stemme på landsmøtet etter egen samvittighet, har en samlet delegasjon ofte større kraft til å påvirke landsmøtet. Derav eksisterer ønsket om å finne fram til konsensus i delegasjonen, før vi møter de andre delegasjonene fra FRI i resten av landet helgen 22.-24. mai. 

 

Mot slutten av april

Det avholdes et siste, åpent medlemsmøte i FRI Oslo og Viken. Møtet avholdes i uformell setting – og dette er én siste anledning hvor medlemmene kan ytre sine meninger om  kjente temaer som kommer opp på landsmøtet, og gjøre dette overfor både nytt styre i fylkeslaget og de valgte delegatene fra FRI Oslo og Viken som representerer oss på landsmøtet. 

 

FRIs politikk – avgjøres på LANDSMØTET 22.-24. mai

Landsmøtet i FRI avholdes 22.-24. mai 2020 på Østlandet. FRI Oslo og Viken sender sin valgte delegasjon til møtet, og delegasjonen vår arbeider for å få gjennomslag for ulike saker ut i fra hele prosessen som er beskrevet over.   

Dokumentene som ligger til grunn for FRIs politikk og arbeid på nasjonalt nivå er disse:

Politisk plattform.
Arbeidsprogram.
Vedtekter.
Resolusjoner.

 

Avslutningsvis:

For å påvirke FRIs arbeid og den vedtatte politikken må du altså være medlem – meld deg inn her! Videre kreves det engasjement – du må aktivt sende inn forslag til endringer eller annet, og du må delta på møtene du som medlem kalles inn til. Og til sist – du bør stille som delegat på landsmøtet om du virkelig brenner for noe. 

Har du spørsmål om prosessen?

Ta kontakt med oss på e-post: kontakt@frioa.no

 

X
X