FRI Oslo og Viken - vedtekter

 

Vedtekter for FRI Oslo og Viken

* FRIs nasjonale vedtekter er også førende for fylkeslaget FRI Oslo og Viken, i tillegg til følgende lokale vedtekter: 

 

Vedtatt og sist oppdatert etter årsmøtet 27. februar 2021.

1. Formål og navn:

1.1 Organisasjonen navn er FRI Oslo og Viken, forkortet FRI OV, med undertekst Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Viken.

1.2 FRI OVs mål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.

FRI Oslo og Viken skal:

1) utfordre og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet, og arbeide for å bedre utjevne forskjeller i helse og levekår.

2) jobbe opp mot Oslo kommune, kommunene i Viken og Viken fylkeskommune for å gjøre Oslo og Viken til landets mest inkluderende region for vår målgruppe, både som tjenesteyter, arbeidsgiver og turistmål.

3) bidra til å skape gode møteplasser for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, spesielt for unge, eldre og personer som utsettes for flere former for diskriminering.

FRI OV skal være en åpen og synlig organisasjon,  som forsvarer rettighetene til mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

2. Medlemskap:

De som har betalt medlemskap i FRI kan være medlemmer i FRI Oslo og Viken. Styret og tillitsvalgte i aktivitetsgruppene, i utvalg og i Oslo Pride, har et særskilt ansvar for å arbeide for at personer knyttet til disse gruppene er medlem av FRI.

3. Kontingent:

Kontingent fastsettes av landsmøtet og innkreves av FRIs landsstyre. Aktivitetsgrupper kan på sine årsmøter fastsette en avgift for deltakelse i gruppa. Slik avgift kommer i tillegg til medlemskontingenten til FRI, og gir alene ingen medlemsrettigheter i FRI.

4. Taushetsplikt:

Ansatte og tillitsvalgte i FRI Oslo og Viken skal ikke utad gi opplysninger om hvem som er medlem av FRI eller på annen måte er knyttet til noen av FRI Oslo og Viken sine aktivitetsgrupper eller Oslo Pride, med mindre delte er klarert med den enkelte medlem.

5. Årsmøte i aktivitetsgruppene:

For de aktivitetsgrupper som har medlemmer skal årsmøtet avholdes innen utgangen av januar hvert år. Innkalling til årsmøte skal være gruppas medlemmer i hende seneste fire uker før møtet. Endelig innkalling med forslag til dagsorden, innkomne forslag og årsberetning inkludert regnskap, skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Aktivitetsgruppene og Oslo Pride skal sende årsberetning til styret i FRI OV før utgangen av året, mens regnskap kan ettersendes.

Et årsmøte skal behandle:

 • Årsberetning.
 • Regnskap.
 • Hvis driftsregnskapet overskrider kr. 10.000 skal internrevisor velges. Unntak for dette gjelder om gruppens økonomi er en del av driftsregnskapet til FRI OV. 
 • Budsjett.
 • Innkomne forslag.
 • Valg av styre på minimum tre personer

  6. Årsmøte i laget:

  Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling til årsmøtet skal være medlemmene i hende senest fire uker før møtet. Endringsforslag og innkomne saker skal være styret i hende senest to uker før møtet. Endelig innkalling, med forslag til dagsorden, innkomne forslag med styrets merknader/innstilling, årsberetning, økonomisk rapport og eventuelle forslag til vedtektsendringer skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

  Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer i FRI Oslo og Viken som har betalt kontingent i inneværende år og senest tre uker før årsmøtet avholdes.”

  Resolusjoner og uttalelser kan fremmes på årsmøtet og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

  Årsmøtet skal behandle:

  • Årsberetning for laget.
  • Årsregnskapet for laget.
  • Arbeidsprogram for kommende årsmøteperiode.
  • Opprettelse og avvikling av faste stillinger i laget.
  • Budsjett for inneværende år.
  • Innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer.
  • Valg av leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder.
  • Valg av fire styremedlemmer.
  • Valg av inntil fire varamedlemmer til styret.
  • Valg av regnskapsfører.
  • Valg av ekstern revisor.
  • Valg av valgkomite.
  • Valg av representanter til Landsstyret i FRI, med inntil fem varaer.

  7. Styret:

  Styret skal følge arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet. Styremedlemmer i aktivitetsgruppene kan om ønskelig være observatører med tale- og forslagsrett på FRI Oslo og Viken styremøter. Styret er vedtaksdyktige når leder eller en nestleder, og minst tre styremedlemmer er til stede. En representant fra Skeiv Ungdoms fylkeslag kan møte i styremøtene med fulle rettigheter.

  Ved frafall i perioden skal valgkomiteen innstille på erstatninger. Disse vil suppleres inn i styret fortløpende.

  8. Valgkomiteen:

  Valgkomiteen skal bestå av minst tre personer, hvorav en er leder, og i tillegg minst to varaer. Varaene skal holdes fortløpende orientert om valgkomiteens arbeid.  

  Valgkomiteen skal komme med en skriftlig innstilling til nytt styre senest en uke før årsmøte. Valgkomiteen skal tilstrebe at mangfoldet i de skeive miljøene i Oslo og Viken speiles i styrets sammensetning.

  9. Utvalg og prosjektgrupper:

  Styret kan opprette utvalg og prosjektgrupper der dette er hensiktsmessig for å oppfylle arbeidsprogrammet. Styret har ansvar for prosjekter som drives av laget som mottar offentlig støtte.

  10. Oslo Pride:

  FRI OV skal arrangere festivalen Oslo Pride.

  Styret i FRI OV er generalforsamling i selskapet Oslo Pride og utnevner styret i det.

  Styret i Fri OV utnevner selv sin egen representant til styret i Oslo Pride.

  Oslo Pride skal gjennomføre Pride House, Pride Park, Pride Art og paraden, og skal bidra til skeivt engasjement og økt anerkjennelse i det offentlige, det private og i organisasjonslivet ellers under festivalperioden. Gjennom festivalen skal FRI OV som organisasjon løftes fram og de verdier og den demokratiske vedtatte politikken i organisasjonen skal synliggjøres.

  Oslo Pride skal synliggjøre bredden av skeiv kultur og bidra til økt anerkjennelse av kjønns- og seksualitetsmangfoldet. Dette skal gjøres i tråd med Oslo Prides prinsipper: solidaritet, frivillighet og trygge rammer.

  Oslo Pride skal fremme inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.

  FRI OV eier alle aksjer i Oslo Pride AS. Et eventuelt salg av aksjer skal godkjennes av lagets årsmøte med ⅔ flertall.

  Selskapet har ikke til formål å skaffe FRI OV økonomisk utbytte og festivalen er basert på frivillighet.

  FRI OV skal sette ned en egen jury som skal vurdere kandidater til Fryd- og Ærespris. I denne komiteen skal det tilstrebes at minst en tidligere mottaker av ærespris deltar.

  11. Økonomi:

  1) Leder og organisatorisk nestleder redegjør for lagets økonomiske situasjon, samt de disposisjoner som er foretatt. Laget skal ikke drive næringsvirksomhet som ansvarlig selskap.

  2) Ekstern revisjon og regnskapsfører: Lagets regnskap skal føres av ekstern regnskapsfører og revideres av statsautorisert revisor i henhold til bevilgende myndigheters krav til rapportering.

  12. Valg av delegater til Landsmøtet:

  Ved valg av delegater fra FRI Oslo og Viken til FRIs landsmøte skal det tilstrebes at mangfoldet i de skeive miljøene i Oslo speiles i delegasjonens sammensetning.

  Delegater velges på et eget medlemsmøte. Det skal velges varaer tilsvarende minimum halvparten av lagets delegater. 

  13. Endring av vedtektene:

  Endringer i vedtektene trer i kraft ved årsmøtets slutt med mindre årsmøtet med simpelt flertall vedtar en senere ikrafttreden. Ikrafttreden kan ikke utsettes lengre enn til neste årsmøte.

  Endring av vedtektene gjøres av årsmøtet og krever 2/3 flertall.

  FRI OSLO OG VIKEN

  Gå til aktuelt, nyheter og blogg:

  Kommende arrangement

  des, 2021

  Se alle arrangement i FRI Oslo og Vikens kalender!
  X
  X