FRI Oslo og Viken - vedtekter

 

.Vedtekter for FRI Oslo og Viken

* FRIs nasjonale vedtekter er også førende for fylkeslaget FRI Oslo og Viken, i tillegg til følgende lokale vedtekter: 

 

Vedtatt og sist oppdatert etter årsmøtet 25. februar 2023.

1. Formål og navn:

1.1 Organisasjonen navn er FRI Oslo og Viken, forkortet FRI OV, med undertekst Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Viken.

1.2 FRI OVs mål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.

FRI Oslo og Viken skal:

1) utfordre og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet, og arbeide for å bedre utjevne forskjeller i helse og levekår.

2) jobbe opp mot Oslo kommune, kommunene i Viken og Viken fylkeskommune for å gjøre Oslo og Viken til landets mest inkluderende region for vår målgruppe, både som
tjenesteyter, arbeidsgiver og turistmål.

3) bidra til å skape gode møteplasser for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, spesielt for unge, eldre og personer som utsettes for flere former for
diskriminering.

FRI OV skal være en åpen og synlig organisasjon,  som forsvarer rettighetene til mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

2. Medlemskap:
De som har betalt medlemskap i FRI kan være medlemmer i FRI Oslo og Viken. Styret og tillitsvalgte i aktivitetsgruppene, i utvalg og i Oslo Pride, har et særskilt ansvar for å arbeide for at personer knyttet til disse gruppene er medlem av FRI.

3. Kontingent:
Kontingent fastsettes av landsmøtet og innkreves av FRIs landsstyre. Aktivitetsgrupper kan på sine årsmøter fastsette en avgift for deltakelse i gruppa. Slik avgift kommer i tillegg til medlemskontingenten til FRI, og gir alene ingen medlemsrettigheter i FRI.

4. Taushetsplikt:
Ansatte og tillitsvalgte i FRI Oslo og Viken skal ikke utad gi opplysninger om hvem som er medlem av FRI eller på annen måte er knyttet til noen av FRI Oslo og Viken sine aktivitetsgrupper eller Oslo Pride, med mindre delte er klarert med den enkelte medlem.

Tillitsvalgte i styret i FRI Oslo og Viken, herunder både ordinære medlemmer og varamedlemmer, har taushetsplikt i saker som angår enkeltmedlemmer og ansettelsesforhold.

5. Årsmøte i aktivitetsgruppene:
For de aktivitetsgrupper som har medlemmer skal årsmøtet avholdes innen utgangen av januar hvert år. Innkalling til årsmøte skal være gruppas medlemmer i hende seneste fire uker før møtet. Endelig innkalling med forslag til dagsorden, innkomne forslag og årsberetning inkludert regnskap, skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Aktivitetsgruppene og Oslo Pride skal sende årsberetning til styret i FRI OV før utgangen av året, mens regnskap kan ettersendes.

Et årsmøte skal behandle (i aktivitetsgrupper):
- Årsberetning.
- Regnskap.
- Hvis driftsregnskapet overskrider kr. 10.000 skal internrevisor velges. Unntak for dette gjelder om gruppens økonomi er en del av driftsregnskapet til FRI OV. 
- Budsjett.
- Innkomne forslag.
- Valg av styre på minimum tre personer

6. Årsmøte i laget:
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling til årsmøtet skal være medlemmene i hende senest fire uker før møtet.

Endringsforslag og innkomne saker skal være styret i hende senest to uker før møtet. Endelig innkalling, med forslag til dagsorden, innkomne forslag med styrets merknader/innstilling, årsberetning, økonomisk rapport og eventuelle forslag til vedtektsendringer skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer i FRI Oslo og Viken som har betalt kontingent i inneværende år og senest tre uker før årsmøtet avholdes.”

Politiske og organisatoriske uttalelser kan fremmes på årsmøtet og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

Årsmøtet skal behandle:
- Årsberetning for laget.
- Årsregnskapet for laget.
- Arbeidsprogram for kommende årsmøteperiode.
- Budsjett for inneværende år.
- Innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer.
- Valg av styreleder, 1.nestleder og 2.nestleder.
- Valg av fire styremedlemmer.
- Valg av inntil fire varamedlemmer til styret.
- Valg av regnskapsfører.
- Valg av ekstern revisor.
- Valg av valgkomite.
- Valg av representanter til Landsstyret i FRI, med inntil fem varaer.

7. Styret:
Styret skal følge arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet. Styremedlemmer i aktivitetsgruppene kan om ønskelig være observatører med tale- og forslagsrett på FRI Oslo og Viken styremøter. Styret er vedtaksdyktige når styreleder eller en nestleder, og minst tre styremedlemmer er til stede. En representant fra Skeiv Ungdoms fylkeslag kan møte i styremøtene med fulle rettigheter.

Ved frafall i perioden skal valgkomiteen innstille på erstatninger. Disse vil suppleres inn i styret fortløpende.

8. Valgkomiteen:
Valgkomiteen skal bestå av minst tre personer, hvorav en er leder, og i tillegg minst to varaer. Varaene skal holdes fortløpende orientert om valgkomiteens arbeid.  

Valgkomiteen skal komme med en skriftlig innstilling til nytt styre senest en uke før årsmøte.

Valgkomiteen skal tilstrebe at mangfoldet i de skeive miljøene i Oslo og Viken speiles i styrets sammensetning.

9. Utvalg og prosjektgrupper:
Styret kan opprette utvalg og prosjektgrupper der dette er hensiktsmessig for å oppfylle arbeidsprogrammet. Styret har ansvar for prosjekter som drives av laget som mottar offentlig støtte.

10. Oslo Pride:
FRI OV skal arrangere festivalen Oslo Pride.
Styret i FRI OV er generalforsamling i selskapet Oslo Pride og utnevner styret i det.
Styret i Fri OV utnevner selv sin egen representant til styret i Oslo Pride.

Oslo Pride skal gjennomføre Pride House, Pride Park, Pride Art og paraden, og skal bidra til skeivt engasjement og økt anerkjennelse i det offentlige, det private og i organisasjonslivet ellers under festivalperioden. Gjennom festivalen skal FRI OV som organisasjon løftes fram og de verdier og den demokratiske vedtatte politikken i organisasjonen skal synliggjøres.

Oslo Pride skal synliggjøre bredden av skeiv kultur og bidra til økt anerkjennelse av kjønns- og seksualitetsmangfoldet. Dette skal gjøres i tråd med Oslo Prides prinsipper: solidaritet, frivillighet og trygge rammer.

Oslo Pride skal fremme inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets ogforfølgelse av skeive uansett kulturell bakgrunn og i et internasjonalt
menneskerettighetsperspektiv.

FRI OV eier alle aksjer i Oslo Pride AS. Et eventuelt salg av aksjer skal godkjennes av lagets årsmøte med ⅔ flertall.

Selskapet har ikke til formål å skaffe FRI OV økonomisk utbytte og festivalen er basert på frivillighet.

FRI OV skal sette ned en egen jury som skal vurdere kandidater til Fryd- og Ærespris. I denne komiteen skal det tilstrebes at minst en tidligere mottaker av ærespris deltar.

11. Økonomi:
1) Styreleder og 2.nestleder redegjør for lagets økonomiske situasjon, samt de disposisjoner som er foretatt. Sekretariatsleder og styreleder har hver for seg prokura og signaturrett.

2) Ekstern revisjon og regnskapsfører: Lagets regnskap skal føres av ekstern regnskapsfører og revideres av statsautorisert revisor i henhold til bevilgende myndigheters krav til rapportering.

12. Regnbuefyrtårn

FRI Oslo og Viken er eier av merket Regnbuefyrtårn. Regnbuefyrtårn er Skeiv kunnskaps kvalitetsmerke.

Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Vikens kompetanse-hevingsprogram. Et helhetlig og faglig tungt kunnskaps- og kompetansetilbud for institusjoner, foreninger og/eller bedrifter som stadfester at mottakerne har gjennomgått kvalifiserende opplæring i kjønn, kjønnsidentitet og seksualitets-mangfold. 

13. Valg av delegater til Landsmøtet:
Ved valg av delegater fra FRI Oslo og Viken til FRIs landsmøte skal det tilstrebes at mangfoldet i de skeive miljøene i Oslo speiles i delegasjonens sammensetning.

Delegater velges på et eget medlemsmøte. Det skal velges varaer tilsvarende minimum halvparten av lagets delegater. 

14. Endring av vedtektene:
Endringer i vedtektene trer i kraft ved årsmøtets slutt med mindre årsmøtet med simpelt flertall vedtar en senere ikrafttreden. Ikrafttreden kan ikke utsettes lengre enn til neste årsmøte.

Endring av vedtektene gjøres av årsmøtet og krever 2/3 flertall.

FRI OSLO OG VIKEN

Gå til aktuelt, nyheter og blogg:

Delta og bli med! Kommende arrangement:

juni

søn09juniTid: SE DETALJERsøn16Ålesund Pride 2024Parade 15. juni!

ons12juni(juni 12)00:00søn16(juni 16)00:00Mosjøen Pride 2024

fre14juni18:00fre21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

fre14juni18:00fre23:30Årsmøte og sommerfest for Fjellgruppens medlemmer

lør15juniTid: SE DETALJERRaballder Pride Beach Volley Cup 2024Nasjonal Cup med innslag av utenlandske deltakere

lør15juni11:00lør14:00NITTEDAL PRIDE 2024Historisk markering av Pride i Nittedal med både parade og Regnbuemesse.

lør15juni11:00lør14:00Eidsvoll Pride 2024Eidsvolls aller første offisielle Pride markering!

lør15juni15:00lør19:00Karmaklubb*: Launch / DJ: Lucky Lube!!! / AEROBICA pre-party, too! @RØØR*** FREE and open to all <3 ***

lør15juni(juni 15)17:00søn16(juni 16)03:00Karmaklubb* presents: AEROBICA! In partnership w/Det Gode Selskab at TårnetPre-Pride celebration 360°

lør15juni(juni 15)21:00søn16(juni 16)03:10Karmaklubb* x Det Gode Selskab presents: AEROBICA! At JaegerLegendary Pre-Pride beyond comparison <3

juli

ons03juliTid: SE DETALJERlør06Henningsvær Pride 2024

fre05juli17:00fre19:00Værøy Pride 2024

søn07juli18:00søn21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

tor11juliTid: SE DETALJERsøn14FjellPride på Sota Sæter DNT 2024

fre19juli18:00fre21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

man22juliTid: SE DETALJERsøn28Pride på grensen 2024(POVERED BY FRI HALDEN/FRI Oslo og Viken)

Se alle arrangement i FRI Oslo og Vikens kalender!