Bystyret i Oslo vedtok onsdag 1. februar 2017 enstemmig å opprette et eget råd for kjønns- og seksualitetsmangfold som kan ivareta byrådets og bystyrets behov for konsultasjon med personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

I møtet ble det også fattet vedtak om kjønnsnøytrale toaletter.

FRI Oslo og Akershus er fornøyd med vedtaket om opprettelse av rådet og mener politiske målsettinger om kjønns- og seksualitetsmangfold med det kan bli bedre ivaretatt enn tidligere.

Saken i sin helhet finner du her.

Kjønnsnøytrale toaletter

Shoaib Sultan fra MDG fremmet under bystyremøtet 1. februar 2017 følgende forslag:

  • Kommunen bør i nybygg vurdere mulighetene for å ha kjønnsnøytrale toaletter. Dersom det ved f.eks. nye skoler og barnehager fortsatt er mest hensiktsmessig med egne toaletter for gutter og jenter, kan det være kjønnsnøytrale toaletter enkelte steder i bygningen der dette er mest praktisk.
  • Ved større rehabiliteringsprosjekter bør muligheten for å utforme toalettene som kjønnsnøytrale utredes og om mulig gjennomføres. Dette kan gjøres enkelt, f.eks. ved at skiltingen kun viser toalett.

Bystyret vedtok forslaget enstemmig, sammen med et tillegg fra Rødt, som ba om «å gjøre om kjønnsdelte til kjønnsnøytrale toaletter i eksisterende bygningsmasse der dette kan gjøres for enkeltstående toaletter uten ytterligere tiltak enn å endre skilting».

FRI Oslo og Akershus mener initiativet om kjønnsnøytrale toaletter er en god start, men at formuleringene i forslaget er upresise. I det videre arbeidet mener vi at Oslo kommune bør legge til grunn at:

  • Oslo kommune skal gjennomgå sin bygningsmasse og se på eksisterende utforming og skilting av toaletter. Oslo kommune har, gjennom tidligere vedtak i handlingsplanen Stolt Oslo, forpliktet seg til å jobbe med kjønnsmangfold. En stor del av denne oppgavene berører hvordan offentlig bygg er utformet med tanke på toaletter.
  • Alle nye bygg og større renovasjoner av eksisterende bygg skal utforme toalett og garderober kjønnsnøytralt.
  • Alle eksisterende toaletter skal gjennomgås å skifte skilting til: Dette er et toalett for alle kjønn, pissoar og universelt utformet (handikaptoalett). De toaletter hvor det må gjøres byggningsmessige endringer for å få kjønnsnøytrale toaletter grunnet åpne pissoarer i nær tilknytting til båser merkes med pissoar frem til ombygging av toalett skjer.
  • Skiltendringen skal også skje i tråd med vedtak om å løfte frem og synliggjøre kjønnsmangfold. Dette skal gjenspeiles gjennom den nye skiltingen og i tråd med OXLO-charter om kjønnsmangfold.

Foto (flickr CC) Guillaume Paumier.