I mars 2021 gjennomførte Regnbuetelefonen en kartleggingsundersøkelse blant LHBTI+ personer i Norge (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersex og andre). Resultatene fra undersøkelsen bekrefter en antatt realitet: Å ha sosial kontakt med andre LHBTI+ personer bidrar til å styrke målgruppens mentale helse.

I en egen separat undersøkelse blant brukerne av vår tjeneste Regnbuetelefonen - gjennomført i februar 2021 - sa hele 88% av våre telefonvenner (de som aktivt har ønsket seg en person som ringer dem ukentlig) seg enige i følgende påstand:

Respondentene på vår undersøkelse var 200 personer blant FRI Oslo og Viken, HivNorge, Skeiv Verden, Forbundet for transpersoner i Norge og den Norske Bamseklubbens medlemmer og venner, og var i alderen 18-76 år. 42 prosent av respondentene var kvinner, 53 prosent menn, og 6 prosent ikke-binære.

Målet vårt var å undersøke omfanget og effekt av sosialt nettverk blant målgruppen og å se på betydningen av sosiale tilbud.

Deltakelse og tilhørighet skapet bedre mental helse

Undersøkelsen og de selvrapporterte svarene viser tydelig at respondentene som har mye kontakt med andre LHBTI+ personer i snitt vurderer sin mentale helse som bedre enn folk som har lite kontakt med andre LHBTI+ personer.

Det samme gjelder personer som opplever sterk tilhørighet til LHBTI+ fellesskapet – de vurderer sin mentale helse som bedre enn personer som opplever svak tilhørighet til LHBTI+ fellesskapet.

Omlag ett skalapoeng bedre selvrapportert mental helse for folk som opplever sterk tilhørighet og har mye kontakt med andre personer i LHBTI+ fellesskapet enn de som opplever liten tilhørighet eller har lite kontakt.

Omlag ett skalapoeng bedre selvrapportert mental helse for folk som opplever sterk tilhørighet og har mye kontakt med andre personer i LHBTI+ fellesskapet enn de som opplever liten tilhørighet eller har lite kontakt.

Ensomhet påvirker mest

Det naturlige neste spørsmålet var da å prøve å finne ut av hva det er som bidrar til å svekke LHBTI+personers mentale helse (foruten lite deltakelse eller tilhørighet som nevnt over).

Svarene i vår undersøkelse viser et tydelig skille mellom personer som sjelden eller aldri opplever ensomhet og personer som ofte eller daglig opplever ensomhet.

De som sjelden eller aldri opplever ensomhet svarer i snitt at de har veldig god mental helse, sammenlignet med de som ofte eller daglig opplever ensomhet – hvor snittet er på 4,2 skalapoeng lavere.

Ensomhet er derfor hovedvariabelen i det som påvirker LHBTI+ personers mentale helse i positiv eller negativ retning.

Hva påvirker så ensomheten?

I undersøkelsen fikk gruppen som svarte at de opplevde ensomhet flere oppfølgingsspørsmål.

Vi spurte hva det er som bidrar til at LHBTI+ personene opplever ensomhet? Er privatøkonomien utslagsgivende? Seksuell orientering? Kjønnsidentitet? Etnisk identitet? Geografisk område? Alder?

Spørsmålene over ga oss få tydelige svar. Men, i det åpne feltet i det siste oppfølgingsspørsmålet fikk vi god innsikt: «Er det noen andre faktorer som bidrar til at du opplever ensomhet?»

Med egne ord formulerte folk sine svar og de tre mest fremtredende grunnene til høyere grad av ensomhet var:

1. Mental helse.
2. Sykdom.
3. Covid 19.

De som sjelden eller aldri opplever ensomhet svarer i snitt at de har veldig god mental helse, sammenlignet med de som ofte eller daglig opplever ensomhet - hvor snittet er på 4,2 skalapoeng lavere.

Runddans mellom dårlig mental helse og ensomhet

Undersøkelsen vår viser med dette at det er en runddans mellom dårlig mental helse og ensomhet.
Samspillet mellom ensomhet og dårlig mental helse er komplekst, og kartleggingen av dette får være en oppgave for forskningen og de store levekårsundersøkelsene, som vi mener ikke har stort nok fokus på LHBTI+personers levekår.

Det vi likevel mener vi kan si er at denne runddansen drar LHBTI+ personer mentalt ned, og at dette igjen påvirker deltakelse i det sosiale fellesskapet. Denne runddansen ligner mye på en negativ spiral.

Brukerunderøkelse – å få en telefonvenn hjelper

I en egen separat undersøkelse blant brukerne av vår tjeneste Regnbuetelefonen – gjennomført i februar 2021 – sa hele 88% av våre telefonvenner (de som aktivt har ønsket seg en person som ringer dem ukentlig) seg enige i følgende påstand:

«Samtalene med min telefonvenn styrker min mentale helse».

Dette resultatet på 88% mener vi argumenterer for at det enkle oftest er det beste: Den enkle samtalen kan bidra til at folk opplever å bli hørt, opplever å bli sett, får muligheten til å høre andres livserfaringer, muligheten til å se en annen person – muligheten til å bygge en ny relasjon.

Gjennom Regnbuetelefonen har vi tilbudt folk muligheten til å bygge en relasjon over telefonen med en fremmed person over en lengre periode, og resultatet er, som vist, styrket mental helse.

Fravær av fysiske møteplasser bekymrer

Regnbuetelefonen er som nevnt et tilbud som drives i samarbeid av FRI Oslo og Viken, HivNorge, Skeiv Verden, Forbundet for transpersoner i Norge og den Norske Bamseklubben.

Vår kjernevirksomhet, som et organiserende fellesskap og separate organisasjoner, er å jobbe for målgruppene våre, våre medlemmers liv, skape fysiske møteplasser samt drive rettighetsarbeid.

Som kartleggingsundersøkelsen vår viser, nevnt innledningsvis, er vår virksomhet viktig for målgruppens mentale helse. Fraværet av fysiske møteplasser nå under koronapandemien gjør oss bekymret, spesielt siden vår målgruppe i utgangspunktet kommer dårligere ut på selvrapportert mental helse enn majoritetsbefolkningen i levekårsundersøkelser.

Likevel gir det siste året med digitale møteplasser og tiltak som Regnbuetelefonen, og svarene i både kartleggingsundersøkelsen og brukerundersøkelsen nevnt her, oss håp og tro på at innsatsen vår hjelper. Det viser også at digitale møteplasser for folk som av ulike grunner ikke kan delta fysisk, er noe vi bør og kan tilby post korona.

Men, det vi først og fremst ønsker nå, er at alle som ønsker seg noen å snakke med, tar kontakt med oss – for det å snakke sammen det hjelper.

Signert
– Nils-Erik Aasen Flatø, leder i FRI Oslo og Viken
– Meti Olika, prosjektansvarlig i Regnbuetelefonen

Faktaboks: Regnbuetelefonen

Regnbuetelefonen er et telefonvenntilbud for alle LHBTI+personer som ønsker seg noen å prate med en til to ganger i uka over telefon.

Tilbudet er hovedsakelig rettet mot voksne og eldre LHBTI+personer, men også folk utenfor hovedmålgruppen kan dra nytte av Regnbuetelefonen. (Skeiv ungdom driver forøvrig Ungdomstelefonen for yngre målgruppe).

Regnbuetelefonen og frivillighet: Få en ringevenn eller bli en ringevenn – se www.regnbuetelefonen.no, ring eller send melding til 94 00 36 29.

Prosjektansvarlig i Regnbuetelefonen koordinerer behov, opplæring og kobler så folk sammen.