Hvordan ønsker skeive å bo som senior? Ønsker skeive seg en boligpolitikk som er tilpasset deres helse? Dette er blant spørsmålene som ble stilt i en spørreundersøkelse laget av Seniorutvalget i FRI Oslo og Viken i 2023. 

«Bo på ei flate det kan jeg skaffe meg selv, men skeive naboer, det må det noe organisering til for å komme på plass.» Sitat fra en av respondentene

Seniorutvalget i FRI Oslo Viken (FRI OV) ble opprettet i 2023 og har som mandat å se på hvordan det er å være skeiv og senior – og skal komme med innspill til organisasjonens styrende organer på feltet.  Utvalget arbeidet frivillig – og denne undersøkelsen er et resultat av arbeidet i utvalget.

Seniorutvalget understreker at denne undersøkelsen ikke skal leses som evidensbasert forskning. Det er ikke en forskningsrapport. Vi har stilt noen spørsmål – og fått svar. Men undersøkelsen gir forhåpentligvis noen gode innspill til og understreker et behov for mer forskning. I tillegg setter undersøkelsen skeiv mangfoldstematikk på agendaen.

Svarene viser at vi som skeive ønsker oss alternative boformer og skeive helsetilbud i tilknytning til bolig, samt mer kunnskap om skeiv helse i institusjoner og helsetilbud. Dette gjelder alle grupper skeive, uavhengig alder på informantene.

Ensomhet og ønske om mer sosialt fellesskap
Denne undersøkelsen viser også at den skeive befolkningen er et tverrsnitt av resten av befolkningen med tanke på fremtidige behov som skeiv og egen alderdom. Informantenes svar viser dessverre tegn på at det å være skeiv byr på ekstra utfordringer i hverdagen og situasjoner der skeive kan oppleve å ikke føle tilhørighet.

Minoritetsstress kan spores i de kvalitative besvarelsene. Dessverre avdekker svarene også ensomhet, bekymring for egen helse samt et ønske om mer sosialt fellesskap blant skeive og ikke minst et ønske om mer skeiv kunnskap i befolkningen ellers.

Svarene vi har samlet inn i denne undersøkelsen om skeiv helse og boligpolitikk er tydelige nok til at vi føler dette er noe å ta med seg for politikere, boligutbyggere, for FRI som interesseorganisasjon og ikke minst for forskere som bør jobbe videre med skeiv kunnskap.

Ønsker forskning velkommen
Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap som viser korrelasjon, noe en enkelt spørreundersøkelse som denne ikke kan.

Seniorutvalget mener likevel det er viktig at nasjonale myndigheter som arbeider med å utvikle en eldrepolitikk for alle, gjøres kjent med denne undersøkelsen. Temaene som tas opp, må finne sin plass i framtidens eldresatsing.

Seniorutvalget understreker at vi ønsker kvalitativ og kvantitativ forskning på tematikken velkommen, samt at det må bevilges midler til dette. Vi trenger å forbedre og sikre skeive sine levekår framover.

Last ned og les seniorutvalget i FRI OVs PDF om undersøkelsen!

Seniorutvalgets medlemmer er per i dag: Øystein Hanve, Aase R. D. Andreassen, Aasmund Vik, Vigdis Bunkholdt og Veslemøy Myrstad.