Stolte Oslo | stoltoslo.no

Slik skal Oslo bli verdens beste by for skeive

Side sist oppdatert:  1. mars 2017.

Stoltoslo.no / Handlingsplan Stolte Oslo 2015 – 2017


Oslo bystyre vedtok 17. juni 2015 enstemmig handlingsplanen Stolte Oslo. FRI Oslo og Akershus jobbet hardt i mange år for å få gjennomslag for den, og arbeider nå tett med Oslo kommune i forhold til gjennomføring.  

I planen er målsettingen intet mindre enn at Oslo skal bli den beste byen i Norge og Europa for skeive – både for turister og alle som lever her. Oslo skal bli best på kjønnsmangfold. Best på mangfold. En plan som skal jobbe for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet – uansett identitet.

I praksis betyr målsettingen at Oslo skal bli verdens beste by, fordi København i 2014 tronet øverst på Lonely Planets liste over verdens mest homovennlige byer.

Ambisiøs plan

Det er en ambisiøs plan, med 23 tiltak, som blant annet legger opp til skolering og kompetansehevende tiltak blant kommunalt ansatte, en rekke mangfoldstiltak, tiltak for økt synlighet og feiring av det skeive Oslo.  Oslo skal også på sikt kunne promoteres seg som Europas beste by for lhbt-turister (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) og andre skeive besøkende.

I ny byrådserklæring (2015-2019) har også Ap, MDG og SV påpekt viktigheten av å styrke arbeidet med LHBT+ som gruppe, spesielt innen helse og omsorg. Det nye byrådet legger også sterk vekt på samarbeid med sivilsamfunnet for å nå sine mål.

Last ned hele planen Stolte Oslo under.

Last ned Stolte Oslo – handlingsplanen som PDF, med endringene vedtatte av bystyret og finanskomiteen.

Last ned Stolte Oslo – handlingsplanen som Wordfil, med endringene vedtatte av bystyret og finanskomiteen.

Aktuell Politikk som underbygger Stolte Oslo:


Ap, MDG og SV i sin byrådserklæring om LHBT+

I arbeidet med handlingsplanen «Stolte Oslo» har Ap, MDG og SV i sin  byrådserklæring (2015-2019) påpekt viktigheten av å styrke arbeidet med LHBT+.

LHBT+ = lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, hvor «pluss» + kan representere intersex-personer, queerpersoner og andre skeive.

I erklæringen nevnes spesielt helse og omsorgssektoren som viktig, i tillegg til at Ap, MDG og SV-byrådet understreker viktigheten av samarbeid med sivilsamfunnet på feltet.

Dette sier AP, MDG og SV i sin byrådserklæring om LHBT+:

Om helse generelt: Byrådet vil jobbe for at helsesektoren må møte LHBT+ personer i alle livsfaser med kunnskap, respekt og omsorg. Ref: Side 41 i byrådserklæringen.

Om psykisk helse: Ensomhet er for mange den største trusselen mot en god psykisk helse. LHBT+-befolkningen er i større grad utsatt for ensomhet enn majoritetsbefolkningen. Ref: Side 42 i byrådserklæringen.

Byrådet skal: Opprette et LHBT+-råd for Oslo i samarbeid med LHBT+ -sivilsamfunnet i Oslo, etter modell fra Gøteborg. Ref: Side 52 i byrådserklæringen.

Om hatmotivert vold: Alle mennesker har rett til et trygt liv uten vold. (…) de mer atypiske voldsofrene, for eksempel LHBT+-personer og menn som rammes av overgrep, blir ofte oversett og stigmatisert og dermed opplever en dobbelt byrde. Ref: Side 56 i byrådserklæringen.

Byrådet vil derfor: Øke opplæringen i helsetjenestene, samt i barne- og ungdomstilbudene om LHBT+-personer. Ref: Side 57 i byrådserklæringen.

Oslo bystyre vedtok 17. juni 2015 enstemmig handlingsplanen “Stolte Oslo – Handlingsplan for likeverd og frihet, uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering”.

Les hele byrådserklæringen:
Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-2019.

Handlingsplanen Stolte Oslo – punkt for punkt

Her er tiltakene som skal gjøre Oslo til Europas beste by for kjønnsmangfold og for skeive innbyggere og turister.

Planens fulle navn, vedtatt i bystyret: Stolte Oslo – handlingsplan for likeverd og frihet, uavhengig kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Innledning – tiltak 1 – 5:
Synliggjøring
 og økt respekt for kjønnsmangfold

Diskriminering begrenser valg og handlingsrom. Dette får enkelte til å skjule sin kjønnsidentitet og seksuelle orientering, og velge bort yrker, utdanning, boområder og sosiale miljøer der de opplever, eller frykter å oppleve, diskriminering.

Byrådet mener at det er behov for holdningsskapende arbeid og tiltak som synliggjør kjønnsmangfoldet i Oslo, støtter opp om frivilligheten og øker respekten for ulike kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk i Oslos befolkning. Kommunen vil videreføre dialogen med innvandrerorganisasjonene om kjønnsmangfold i etniske minoritetsmiljøer.

Tiltak 1

Lage et OXLO-charter for kjønnsmangfold med følgende utgangspunkt:

– Oslo er en by hvor alle innbyggere har lik verdi – lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har samme rett til respekt som alle andre
– Homofobi, bifobi og transfobi begrenser valg og handlingsrom, og reduserer alles frihet.
– Alle som bor i Oslo skal åpent og fritt kunne leve sine liv, basert på likeverd og gjensidig respekt, uavhengig av kjønn, seksualitet, hvem man forelsker seg i eller velger å leve sammen med, og hvordan man velger â uttrykke sin identitet.

OXLO-charteret for kjønnsmangfold skal være tilgjengelig på www.oxlo.no, og brukes i kommunikasjon overfor media, på arrangementer og overfor frivillige organisasjoner. Charteret skal også benyttes ifbm. markedsføring av Oslo som en gjestfri by, og Skeive dager/festivalen Oslo Pride.

 

Tiltak 2

Styrke LLH Oslo og Akershus og Skeiv Verden sin rolle som kompetansepartner for kommunen og påpasser i arbeidet for menneskerettigheter og mot diskriminering.

Oslo kommune vil særlig samarbeide med LLH OA og Skeiv Verden om tiltak rettet mot skoleelever, og om opplæringstilbud for kommunalt ansatte.

 

Tiltak 3

Oslo kommune vil i møter med og i tildelingsbrev til frivillige organisasjoner informere om handlingsplanen og OXLO-charteret.

Byrådet forutsetter at alle organisasjoner som mottar tilskudd har en ikke-diskriminerende praksis for sine aktiviteter.

 

Tiltak 4

Samarbeide med Norges Idrettsforbund og Oslo idrettskrets om deres arbeid «Med idretten mot homohets,for å fremme idrettsglede for alle uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Oslo kommune vil i forbindelse med idrettsarrangementer kommunen gir støtte, oppfordre arrangøren til på en egnet måte å vise idrettens åpenhet om kjønnsmangfold. Kommunen vil informere lag og foreninger som benytter seg av kommunens idrettshaller og andre lokaler om OXLO og kommunens mangfoldspolitikk, inkludert politikken for kjønnsmangfold, og om at kommunen forventer at idretten i Oslo ikke handler i strid med dette.

 

Tiltak 5

Videreføre dialogen med innvandrerorganisasjonene om kjønnsmangfold i etniske minoritetsmiljøer, og se til at tematikken blir tatt opp i foreldreveiledning og introduksjonsprogram for innvandrere.

Enhet for mangfold og integrering skal i kommunikasjon med innvandrerorganisasjoner bruke OXLO-charteret for kjønnsmangfold og invitere til møter som tar opp homofobi og transfobi i innvandrermiljø og fordommer mot minoritets-lhbt i majoritetsmiljø.

 

Innledning – tiltak 6 – 10:
Inkludering og trygghet for seksuelle minoriteter

Byrådet mener at det er behov for inkludering og tiltak som vemer om kjønnsmangfold og skaper trygghet for utsatte seksuelle minoriteter, og for tiltak som bedrer deres levekår. Kommunens vil videreføre tiltak rettet mot ungdom og ungdoms identitetsutvikling.

 

Tiltak 6

Støtte bruken av informasjonsprogrammetet «En verdig skoledag» i Osloskolen.

Oslo kommune vil gi støtte til LLH OA, slik at informasjonsprogrammet «En verdig skoledag» kan tilbys skoler som etterspør opplegg som kan engasjere elever til refleksjon og dialog om utestenging, mobbing og trakassering.

Skolebibliotekene oppfordres til å ha relevant informasjon, litteratur og armet lesestoff tilgjengelig.

 

Tiltak 7

Utvikle et utdanningstilbud om seksualitet, kjønn og identitet for lærere i kroppsøvingsfaget.

Oslo kommune vil ta et særlig initiativ til å utvikle og gjennomføre et utdanningstilbud for lærere i kroppsøving, i samarbeid med Idrettshøyskolen og Norges Idrettsforbund.

 

Tiltak 8

Gjøre fritidsklubber og andre ungdomstilbud i bydelene til trygge møteplasser – også for ungdom som bryter med tradisjonelle normer for kjønn og seksualitet.

Oslo kommune vil introdusere bydeler og skoler for Oslopolitiets trygghetsprogram, et Salto-tiltak for å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme, og samarbeide med Ung Dialog om deres prosjekt med minidialoger og dialogseminarer for ungdom.

EMI skal videreføre støtten til organisasjoner som fungerer som trygge møteplasser, spesielt for ungdom som bryter med tradisjonelle normer for kjønn og seksualitet.

 

Tiltak 9

Søke statlig finansiering av en psykologisk rådgivingstjeneste for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Oslo kommune vil søke om tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til støtte til en 50 % psykologstilling ved Helsestasjonen for lhbt-ungdom.

 

Tiltak 10

Oslo kommune vil i skjema og annen kommunikasjon med brukere, fjerne krav om å oppgi kjønn, der dette ikke er strengt tatt nødvendig.

Der det i utgangspunktet fremdeles er nødvendig å oppgi kjønn, vil kommunen i den grad det er praktisk gjennomførbart, gjøre det mulig å registrere seg som mann, kvinne eller annet.

 

Innledning – tiltak 11 – 15:
Feiring av det skeive Oslo

Byrådet mener at det er behov for tiltak som feirer Oslo som skeiv by, skaper gode relasjoner mellom mennesker og viser det positive bidraget kjønnsmangfold gir bysamfunnet. OXLO og byens identitet som raus og mangfoldig skal være en del av byens attraktivitet og internasjonale markedsføring. Lesbiske, homofile, bifile og transpersonersom besøker Oslo, skal oppleve å bli møtt som velkomne gjester.

 

Tiltak 11

Samarbeide med LLH OA om en årlig menneskerettighetskonferanse/Pride House knyttettil Skeive dager/festivalen Oslo Pride.

Oslo kommune skal støtte opp om den årlige Skeive dager/festivalen Oslo Pride, sikreforutsigbarhet rundt bruk av Rådhusplassen, og samarbeide med LLH OA og Oslo Pride om å markedsføre OXLO-budskapet om kjønnsmangfold. I forbindelse med festivalen skalOslo kommune samarbeide med LLH OA, Skeiv Verden og Oslo Pride om en konferanse om menneskerettigheter og det skeive Oslo.

 

Tiltak 12

Skape bevissthet om fordeler ved kjønnsmangfold i arbeids- og næringslivet. Oslo kommune vil gjennom OXLO-charteret og nettverket OXLO Breakfast Club dele erfaringer med arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor om mangfoldets muligheter.

 

Tiltak 13

Samarbeide med utelivsbransjen om kampanjen «Oslo – en gjestfri by», om å skape et tryggere uteliv, fri for diskriminering og trakassering.

Oslo kommune vil i Politirådet og i møte med utelivsbransjen drøfte hvordan nulltoleranse for seksuelle overgrep mot kvinner, diskriminering av etniske minoriteter og trakassering av seksuelle minoriteter kan håndheves på klubber, festivaler, restauranter og utesteder.

 

Tiltak 14

Invitere byens museer og bibliotek til et seminar om Oslos skeive historie. Oslo kommune skal invitere byens museer og bibliotek til et seminar om Oslos skeive historie, i et samarbeid med Skeivt Arkiv og universitetsbibliotekene i Oslo og Bergen.

 

Tiltak 15

Markedsføre OXLO og Oslo som byen for alle, og Norges og Europas mest inkluderende by for kjønnsmangfold.

Oslo kommune ønsker å markedsføre seg nasjonalt og internasjonalt som en tolerant og fordomsfri storby gjennom OXLO, og som turistdestinasjon gjennom bl.a. Skeive dager/Oslo Pride og Visit Oslos internettside Gay Oslo.

 

Innledning – tiltak 16 – 23:
Kunnskap og økt kompetanse om kiønnsmangfold, kiønnsuttrykk og seksualitet

Byrådet mener at det er behov for å øke kompetansen hos kommunalt ansatte om kjønnsmangfold. Kjønnsmangfoldsperspektivet skal, i alle tilfeller der det er relevant, innarbeides i kommunale styringsdokumenter på bydels- og etatsnivå, i standarder og veiledere for kommunal tjenesteyting, og i planer for opplæring og kompetansespredning.

 

Tiltak 16

Innarbeide kjønnsmangfoldsperspektivet i OXLO-guiden for likeverdige tjenester, og sørge for at rettigheter knyttet til kjønnsmangfold og seksuell orientering blir ivaretatt ikommunens personal- og rekrutteringspolitikk.

OXLO-guiden gjør bruk av veiledningsmateriell tilgjengelig på kommunens internett, og bygger på kommunens arbeid med verdier og etikk. Oslo komme vil oppdatere veilederen «Systematisk arbeid med likestilling og mangfold», slik at den ivaretar aktivitet og rapporteringsplikten i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering,kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

 

Tiltak 17

Utvikle et opplæringstilbud om kjønnsmangfold og seksuell orientering for kommunalt ansatte.

Opplæringstilbudet, kunnskapsprosjektet, skal bygge på opplegg brukt av Rosa kompetanse/LLH, LLH OA og Skeiv Verden, samt eksisterende tilbud i regi av Sex og Samfunn og Sex og Politikk.

 

Tiltak 18

Utarbeide en veileder om interseksjonalitet.

Oslo kommune vil lage en veileder om hvordan sosiale kategorier som kjønn, rase, etnisitet, religion, sosial klasse og seksualitet kan samvirke og påvirke personers leve- og livsvilkår. Veilederen vil være et supplement til OXLO-guiden for likeverdige tjenester, og ­­vil utformes i samarbeid med relevante kompetansepartnere.

 

Tiltak 19

Innhente statistikk om kjønnsmangfold og seksuell orientering i spørreundersøkelser.

For å få en bedre forståelse for levekårsutfordringene, vil Oslo kommune i spørreundersøkelser og annen innsamling av statistikk om levekår, sosial mobilitet og diskriminering, der dette er praktisk gjennomførbart, inkludere spørsmål relatert til kjønnsmangfold. «Ung i Oslo» undersøkelsen skal her bli prioritert.

 

Tiltak 20

Delta i nettverk om diskrimineringsvern og likeverdige kommunale tjenester, i regi av BUFdir, Likestillingsombudet og IMDI.

Oslo kommune vil utveksle informasjon om forskning og beste praksis med statlige myndigheter, og bli kjent med og vurdere deltakelse i europeiske by-nettverk som deler kunnskap om kjønnsmangfold.

 

Tiltak 21

Byrådet bes utrede mulighetene for en besøkstjeneste i regi Røde Kors, LLH OA eller andre aktuelle samarbeidspartnere, for å styrke tilbudet til den aldrende LHBT- befolkningen i Oslo.

 

Tiltak 22

Arbeidet med å forebygge og bekjempe hatkriminalitet og hatmotivert vold må forsterkes. Kommunen, politi, serveringsnæringen og øvrig næringsliv, natteravner, salto-koordinatorer og lærere må gis kompetanse og evnen til å identifisere og forebygge hatkriminalitet. Politirådet bør også diskutere hatkriminalitet årlig på sine faste møter.

 

Tiltak 23

Byrådet bes gå i dialog med statlige myndigheter om et «Regnbuekommune»-prosjekt for å få økte ressurser til LHBT-arbeid. Byrådet bes også vurderer hvilke fordeler det kan gi å melde seg inn i «Rainbow City Alliance».
Kommentar: Det heter Rainbow City Network det dette henviser til.

Følg FRI Oslo og Akershus på Facebook, Twitter og Instagram