Bildet: Fra forside av FRI Oslo og Akershus årsrapport (link nederst i saken) – og besøket Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit avla Oslo Pride sommeren 2019. Kronprinsparet tok seg tid til en prat med frivillige, aktivister og mange engasjerte folk fra flere organisasjoner under besøket. Her på FRIs stand i Pride Park i Spikersuppa – sammen med politisk nestleder i FRI OA Marita Matthews Holmeset-Varpe. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Om valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen ønsker å takke alle som ikke har blitt med i innstillingen for at de har stilt seg disponible for styrearbeidet i den kommende perioden. Vi har hatt sjeldent mange interessenter og har med det hatt en spennende og utfordrende jobb. Vi håper ønsket om å bidra ikke ender med denne innstillingen og håper at alle kandidater tar kontakt med kommende styre for å bidra til enda flere møteplasser og et godt aktivitetsnivå i Viken og i Oslo.

Frem mot dette årsmøtet har valgkomiteen hatt en hektisk og givende prosess. Vi hadde vårt første møte i september 2019 med avtroppende leder Brita Brekke. Det sittende styret har vi hatt kontakt med per epost, telefon og fysiske møter. Vi har hatt et ønske om å sikre kontinuitet ved å etterstrebe gjenvalg, samtidig som vi ser viktigheten av å innstille på nye personer til styret for bedre å kunne sikre representasjon og et mangfold av perspektiver.

Intervjuprosessen med de to lederkandidatene begynte i starten av januar 2020.
Valgkomiteen har i år hatt som mål å rekruttere til et styre som skal dekke hovedstaden Oslo og det nye fylket Viken. Dette er et arbeid som denne gangen er blitt gjort uten at ny fylkeslagsstruktur og navneendringer er gjort. Det har for oss vært utfordrende å skulle rekruttere bredt innenfor et nytt fylke uten nevneverdig lokal aktivitet i hele fylket. Det har også vært viktig for oss ikke å ta for mye kapasitet fra engasjerte ildsjeler som er i oppstarten av lokale møteplasser. Vi anser derfor at dette arbeidet må fortsette etter årsmøte og bedres frem til neste årsmøte.

Når vi til årsmøtet 29.februar skal innstille på en ny leder for fylkeslaget som går fra å være Oslo og Akershus til hele Viken og Oslo, ser vi det som særlig viktig at lederen har erfaring med å skape trygghet og kan bidra til et godt grunnlag for frivilligheten. Etter samtaler med det sittende styret er det tydelig at den nye lederen bør inneha særlig gode diplomatiske egenskaper, være retningsangivende og videreføre et godt arbeidsmiljø for de ansatte som leder vil ha personalansvar for.

Vi har ved å ha to sterke kandidater med brennende engasjement og faglige kvalifikasjoner hatt et særlig behov for å gjøre en grundig prosess. Begge kandidatene har vært gjennom to intervjurunder og besvart caser både i intervjuene og på e-post. I tillegg har vi snakket med referanser oppgitt av kandidatene selv.

Valgkomiteen har hatt som mål å kunne innstille på et mangfoldig og sammensatt styre som vil jobbe for et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, kjærlighet, kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke både i hovedstaden og i hele Viken. På bakgrunn av dette er vi stolte over årets innstilling og ønsker alle kandidatene lykke til.

 

Valgkomiteens innstilling for styreperioden 2020-2021:

 

Leder: Nils-Erik Aasen Flatø (ny)
Politisk nestleder: Jan Elisabeth Lindvik (gjenvalg i styret, opprykk fra styremedlem)
Organisatorisk nestleder: Olav Persson Ranes (gjenvalg)
Styremedlem: Grace Tabea Tenga (gjenvalg)
Styremedlem: Lars Kristian Selbekk (ny)
Styremedlem: Ingrid Kornstad (gjenvalg, opprykk fra vara)
Styremedlem: Rakel Malene Røsandnes (ny)
Varamedlem: Selena Sefany (ny)
Varamedlem: Martin Skjold (ny)
Varamedlem: Elan Morgan (ny)
Varamedlem: Amir Hashani (ny)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen i FRI Oslo og Akershus har bestått av:
Hans Heen Sikkeland, Kaja Glenne Lund og Martine Hammervold-Austinat.

 

Valgkomiteen fikk i løpet av prosessen kontakt med to kandidater som stiller til valg som leder. Les Blikk.no-artikkelen og bli kjent med begge kandidatene – Yonas Bennour og Nils-Erik Aasen Flatø her!

NB! Det er årsmøtet – det vil si medlemmene – som avgjør og velger ny styreleder og nytt styre. Les alle sakspapirer til årsmøtet her!

 

 

Valgkomiteens innstilling – utdypende begrunnelser:

 

Leder Nils-Erik Aasen Flatø:
Vi i valgkomiteen har i årets innstilling av leder valgt å legge vekt på samarbeidsevner, organisasjonsbygging og politisk teft. Nils-Erik er etter vår mening en kandidat som har mye av erfaringen, kunnskapen og egenskapene vi har valgt å vektlegge etter innspill fra organisasjonen. Kandidaten kan også vise til svært tilfredsstillende måloppnåelse fra flere forskjellige organisasjoner der disse egenskapene har vært avgjørende for resultatet.

Vi i valgkomiteen opplever Nils-Erik som en naturlig ledertype som både har evnen til å løse konflikter på en ryddig og samlende måte, i tillegg til at han har særlig gode rutiner for å gjennomføre arbeidsoppgaver og større prosjekter på en inkluderende måte som ivaretar ansatte og andre på en god måte. Nils-Erik tar arbeidsgiverrollen på alvor, og vil derfor jobbe med å videreutvikle gode personalrutiner.

Han har jobbet politisk med behandlingstilbudet for transpersoner sammen med SVs
representanter på stortinget, og ønsker å jobbe for en reell avmonopolisering. Han vil jobbe tett med kommuner og fylkene for at de skal ta sin rolle i å sikre at det tilbys behandling og oppfølging på en god måte. Kandidaten ønsker også å fokusere på hvordan vi som organisasjon kan jobbe for å videreføre og forbedre vårt antirasistiske og feministiske arbeid.

Nils-Erik tar også med seg et stort nettverk og god oversikt over det politiske landskapet i Oslo og i Viken fylke, som organisasjonen vil nyte godt av.

Nils-Erik har god erfaring med å bygge og løfte lokallag, og gi lokale ildsjeler de verktøyene de trenger for å skape mer aktivitet og bli synligere aktører i sine samfunn. Han tar med seg erfaring med sammenslåing av fylkeslag fra yrket sitt, hvor mye av de siste to årene har handlet om å jobbe for at ulike interesser skal finne en ny, felles kurs, kultur og samarbeide godt.

Han ønsker å jobbe nært medlemmene våre, ved å reise ut i kommunene og møte dem der de er. Han er tydelig på viktigheten av aktivitetsgruppene våre og den lokale forankringen for å tilrettelegge for gode møteplasser. Her vil han bruke sin brede erfaring for å bidra til at aktivitetsgruppene når flere av sine målsetninger. Samtidig ønsker han å bruke disse møtene til å lytte etter hva våre medlemmer er opptatt av,slik at FRI Oslo og Viken kan tale på vegne av hele regionen.

Styremedlem Lars Kristian Selbekk:
Opprinnelig trønder, men bor i Askim. Har tidligere deltatt i styrearbeid i FRI Midt-Norge (nå Trøndelag), samt erfaring fra ulikt styrearbeid i blant annet det europeiske nettverket Europeisk Ungdomsparlament, startet opp studentforeningen Biologer Uten Grenser og deltatt i Østfold Røde Kors. Ser behov for økt aktivitet i det tidligere Indre Østfold og har savnet å ha verv i FRI.

Styremedlem Rakel Malene Røsandnes:
31 år, utdannet sosionom med spesialisering innen psykisk helsearbeid. Har de 12 siste årene jobbet innen rus/psykiatri-feltet. Tidligere leder for Natur og Ungdom sitt lokallag på Hadeland. Har jobbet med likepersonsarbeidet hos Uteseksjonen. Spilt for Raballder Håndball i 10 år. Har alltid hatt en indre aktivist, med eller uten verv. Bor i Oslo.

Varamedlem Selena Sefany:
26 år, oppvokst på Nærbø, engasjert i frivillig arbeid fra ung alder. Ønsker derfor å bidra til at FRI OV fortsetter å være en viktig aktør i politikken, samtidig som organisasjonen er en stor ressurs og plattform for alle skeive i distriktet. Valgt inn i ungdomsstyret i Hå kommune som 14-åring, var ungdomsrepresentant i kommunestyret i 3 år. Styremedlem i Skeiv Ungdom Rogaland, to av årene som nestleder. 3 år i Elevorganisasjonen i Rogaland. Mellom vervene har hun også bidratt med frivillig humanitært arbeid i organisasjoner som Røde Kors og
Refugees Welcome to Norway. Avtroppende sentralstyremedlem i Skeiv Verden. Hun har en kombinert bachelor i strategi og PR fra BI og Westerdals. Jobber i PR-byrå og bor i Oslo.

Varamedlem Martin Skjold:
33 år, fra Asker, bor i Oslo. Han er utdannet musiker og pedagog. Jobber som
musikkpedagog og frilansmusiker. Har videreutdanning innen administrasjon og ledelse. Er åpent transmann, opptatt av trygge møteplasser og at FRI skal fortsette å være en viktig aktør for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Varamedlem Elan Morgan:
31 år, ikke-binær og aseksuell. De ønsker å bidra til styret med aktiviteter og trygge
møteplasser for transpersoner. Elan har erfaring fra organisasjonsarbeid gjennom Shadow Project/Oslo Science Fiction Festival og politisk erfaring fra MDG og De Grønne Glitrende.

Varamedlem Amir Hashani:
Amir er 29 år og bor i Oslo. Han er fra Kosovo, og har vokst opp i Stavanger. Han er
avtroppende nestleder i Norges Handikap Forbunds Ungdom Oslo og sentralstyremedlem i Skeiv Ungdom. I tillegg sitter han i styret til CP-foreningen Oslo Akershus. Amir har gjennom egne opplevelser synliggjort manglende tilrettelegging i blant annet offentlig transport og har med sitt engasjement gjentatte ganger satt søkelyset på de av oss med funksjonsvariasjoner i media. Amir er motivert for å bidra med sine erfaringer i styret og har et gjennomående
interseksjonelt blikk i sitt arbeid.

 

Rapport for 2019 – FRI Oslo og Akershus

Årsrapport FRI Oslo og Viken 2019 + valgkomiteens innstilling 2020

Årsmøtet i FRI Oslo og Akershus tar stilling til en rekke saker – blant annet årsrapporten for aktivitet og arbeid i 2019. Les hele rapporten her!

Og igjen – det er årsmøtet – les medlemmene – som avgjør og velger ny styreleder og nytt styre. Les alle sakspapirer til årsmøtet her!

Vel møtt til årsmøte i FRI Oslo og Akershus.

Dato: Lørdag 29. februar 2020.
Tid: 14:00 – 17:00.
Sted: Mariboes gate 13, Oslo.